Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Wat moet ik doen?

Wilt u een verzoek indienen om een bestemmingsplan te wijzigen? Neem dan vooraf contact op met de gemeente. De gemeente kan u precies vertellen hoe u dit het beste kunt doen en of het zinvol is.

Wijzigen voordat bestemmingsplan definitief is vastgesteld (zienswijze)

  • De gemeente legt 6 weken lang een ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. Dit wordt aangekondigd in het lokale huis-aan-huisblad. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
  • Tijdens deze periode van 6 weken kunt u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
  • Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
  • Nadat het plan is vastgesteld legt de gemeente het opnieuw 6 weken ter inzage. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen in beroep gaan als u eerder ook een zienswijze heeft ingediend.
  • Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Wijzigen van een bestaand bestemmingsplan

Een positief antwoord op een verzoek verplicht de gemeente niet om een bestemmingsplan te wijzigen. Wilt u toch een stuk grond bebouwen of gebruiken? U kunt dan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning(externe link). Krijgt u deze vergunning, dan mag u in strijd met het bestemmingsplan de grond toch gebruiken of bebouwen.