Inburgering vergunninghouders

Inburgering nieuwe Nuenenaren

Huisvesting en inburgeren nieuwe Nuenenaren

Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar Nuenen. In 2017 moet Nuenen 69 vergunninghouders huisvesten en inburgeren. Omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn, gaat de aandacht uit zowel naar panden die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen mogelijk zijn. De gemeente heeft de mogelijkheden (samen met woningcorporaties) onderzocht (en dat is gedeeltelijk nog bezig) en alle bewoners hebben mee kunnen denken en praten.

Bij het huisvesten heeft de gemeente de volgende ambities:

 • de huisvesting van 69 zgn. 'vergunninghouders' mag niet ten koste gaan van Nuenenaren op de wachtlijst;
 • het kiezen van de locatie voor tijdelijke huisvesting gebeurt open en eerlijk - inwoners en gemeente doen dat samen;
 • het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Huisvesting

De gemeente heeft geschikte locaties gevonden waar deze 69 mensen kunnen wonen. Dat viel niet mee omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn. Het verloop is bovendien laag. Daarom is het onvermijdelijk dat tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden om alle 69 vergunninghouders dit jaar een dak boven het hoofd aan te kunnen bieden.

Op 6 juli heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een projectplan waarin staat hoe de huisvesting en de inburgering vorm gaat krijgen. Het projectplan stelt voor de vergunninghouders als volgt onder te brengen:

  • in door huuropzeggingen vrij komende woningen van woningcorporaties: 24
  • tijdelijke huisvesting in huizen van de gemeente: 12
  • huisvesting in tijdelijke woonunits: 8
  • splitsing en verkamering van woningen van corporaties: 6
  • tijdelijk 'logeren' bij gemeente Eindhoven: 15
  • overige huisvesting (nog in onderzoek): 4

                                                                            Totaal: 69

Na een zorgvuldige afweging volgens een zgn.  ‘beoordelingsmatrix’, heeft het college van burgemeester en wethouders op 1 augustus uit vier opties gekozen voor de locatie Witte-Hondpad als voorkeurslocatie voor tijdelijke woonruimte.  Het gaat om woonruimte voor acht vergunninghouders. Tegelijk komen er op die locatie tijdelijke woningen voor Nuenenaren die op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan. Op het Witte-Hondpad komen maximaal twintig tijdelijke woningen voor acht vergunninghouders en de overige zijn bestemd voor Nuenenaren die op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan. Op 13 september is er een bijeenkomst geweest met bewoners en belanghebbenden. Om de keuze van het Witte-Hondpad te motiveren. En om een goede start te maken met de samenwerking tussen aanwonenden/belanghebbenden, woningcorporatie en gemeente. Het is de bedoeling dat de inrichting van de standplaatsen rondom de tijdelijke woningen door alle betrokkenen samen wordt opgepakt. De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels aangemeld voor de klankbordgroep. Aanwonenden/belanghebbenden kunnen zich via inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl voor de klankbordgroep opgeven. 

Tijdelijke woningen van het type Heijmans One

Communicatie

Om actuele informatie onder de aandacht te brengen, gebruikt de gemeente deze website, gemeentepagina Rond de Linde en Nuenense Krant, Facebook-pagina 'Gemeente Nuenen' en een eigen nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mailtje te sturen naar inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl o.v.v. 'Nieuwsbrief'.

Nieuwsbrief 1: http://bit.ly/2rcEHBz
Nieuwsbrief 2: http://bit.ly/2rLmXtJ
Nieuwsbrief 3: http://bit.ly/2sWPOMx
Nieuwsbrief 4: http://bit.ly/2tXehli
Nieuwsbrief 5: http://bit.ly/2v1YDV 
Nieuwsbrief 6: http://bit.ly/2ymMCfU

Nieuwsbrief 7: http://bit.ly/2l75YmB

Nieuwsbrief 8: http://bit.ly/2BrVmpq

Open en transparant proces samen met inwoners

Van het begin is er alles aan gedaan om de huisvesting en inburgering van de vergunninghouders zo open en transparant mogelijk op te pakken. Overleg met buurt- en dorpsraden, er is naar inwoners geluisterd op inloopavonden in alle kernen van de gemeente, de talrijke ontvangen suggesties voor mogelijke huisvesting zijn uitgeplozen, regelmatige nieuwsbrieven, actief worden de media benaderd, buurtbewoners vlakbij de vier potentiële locaties waar mogelijk tijdelijke huisvesting zou komen zijn uitgenodigd voor een gesprek, Facebook wordt ingezet evenals de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen, een apart gedeelte op deze website en de aanwonenden en belanghebbenden van het Witte-Hondpad worden gevraagd om mee te denken over hoe het er uit moet gaan zien rondom de tijdelijke woningen.

Wilt u actief meehelpen dat nieuwe Nuenenaren zich snel thuis voelen en mee gaan doen?
In het projectplan staat hoe de inburgering het beste kan worden aangepakt en georganiseerd. Daarin spelen diverse professionele als vrijwilligersorganisaties een rol. Als u of uw organisatie een bijdrage wil leveren of als u nog vragen heeft, geef u naam en contactgegevens door een e-mail te sturen naar: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl of bel de gemeente Nuenen: (040)  2 631 631

Links naar meer informatie
 • www.coa.nl
 • www.rijksoverheid.nl/asielbeleid