Inburgering vergunninghouders

Inburgering nieuwe Nuenenaren

Huisvesting en inburgeren nieuwe Nuenenaren

Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar Nuenen. In 2017 moest Nuenen 69 'vergunninghouders' (= asielzoeker met een verblijfsvergunning) huisvesten en inburgeren. Daarvan waren er op 31 december 62 gehuisvest. Voor 2018 moeten er dertig (prognose) vluchtelingen worden ondergebracht. Omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn, gaat de aandacht uit zowel naar panden die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen mogelijk zijn. De gemeente heeft de mogelijkheden (samen met woningcorporaties) onderzocht (en dat is gedeeltelijk nog bezig) en alle bewoners hebben mee kunnen denken en praten.

Bij het huisvesten heeft de gemeente de volgende ambities:

 • de huisvesting van vergunninghouders mag niet ten koste gaan van Nuenenaren op de wachtlijst;
 • het kiezen van de locatie voor tijdelijke huisvesting gebeurt open en eerlijk - inwoners en gemeente doen dat samen;
 • het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Huisvesting

De gemeente heeft geschikte locaties gevonden waar vergunninghouders kunnen wonen. Dat viel niet mee omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn. Het verloop is bovendien laag. Daarom is het onvermijdelijk dat tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden om alle vergunninghouders een dak boven het hoofd aan te kunnen bieden.

In juli 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een projectplan waarin staat hoe de huisvesting en de inburgering vorm gaat krijgen. Het projectplan stelt voor een aantal vergunninghouders in tijdelijke woningen onder te brengen. Na een zorgvuldige afweging volgens een zgn.  ‘beoordelingsmatrix’, heeft het college van burgemeester en wethouders op 1 augustus 2017 uit vier opties gekozen voor de locatie Witte Hondpad als voorkeurslocatie voor tijdelijke woonruimte.  Het gaat om woonruimte voor acht vergunninghouders. Tegelijk komen er op die locatie tijdelijke woningen voor Nuenenaren die op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan. Op het Witte Hondpad komen maximaal twintig tijdelijke woningen voor acht vergunninghouders en de overige zijn bestemd voor Nuenenaren die op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan. Op 13 september is de eerste bijeenkomst geweest met bewoners en belanghebbenden. Om de keuze van het Witte Hondpad te motiveren. En om een goede start te maken met de samenwerking tussen aanwonenden/belanghebbenden, woningcorporatie en gemeente. Het is de bedoeling dat de inrichting van de standplaatsen rondom de tijdelijke woningen door alle betrokkenen samen wordt opgepakt. Naar verwachting zal de klankbordgroep begin 2018 weer bij elkaar komen.

Tijdelijke woningen van het type Heijmans One

Communicatie

Om actuele informatie onder de aandacht te brengen, gebruikt de gemeente deze website, gemeentepagina Rond de Linde en Nuenense Krant, Facebook-pagina 'Gemeente Nuenen' en een eigen nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mailtje te sturen naar inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl o.v.v. 'Nieuwsbrief'.

Nieuwsbrief 14, Nieuwsbrief 13, Nieuwsbrief 12, Nieuwsbrief 11, Nieuwsbrief 10, Nieuwsbrief 9, Nieuwsbrief 8, Nieuwsbrief 7, Nieuwsbrief 6, Nieuwsbrief 5, Nieuwsbrief 4, Nieuwsbrief 3, Nieuwsbrief 2, Nieuwsbrief 1

Inburgering en participatie

Maatschappelijke begeleiding

De inzet van de LEV-Groep (vluchtelingenwerk) zorgt voor het zoeken en het vinden van nieuwe vrijwilligers en begeleiding voor het bestaande vrijwilligersteam. De coördinator denkt mee in nieuwe deelprojecten en helpt activiteiten opzetten zoals het participatieverklaringstraject.

Participatieverklaringstraject (PVT)

Hoe is de situatie nu?

Op dit moment organiseren gemeente Nuenen en Son en Breugel gezamenlijk participatieverklaringstrajecten voor asielmigranten. Zowel Son en Breugel als Nuenen hebben de trajecten uitbesteed aan de LEV-groep. Voor de inburgeringsplichtigen die geen asielmigrant zijn (denk hierbij aan partners en/of kinderen van burgers uit het buitenland) worden op het gemeentehuis maatwerkgesprekken georganiseerd.

Wat gaan we anders doen?

De inburgeringsplichtigen, die geen asielmigrant zijn, krijgen één keer per jaar een training aangeboden. Deze wordt ook door de LEV-groep verzorgd. Wanneer het traject succesvol is afgerond, zal de gemeente uiteindelijk een participatieverklaring uitreiken.

Brede intake

Op 29 mei 2019 is er door de gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Oirschot en Best een subsidieaanvraag voor de landelijke pilot “Brede intake” aangevraagd. Deze aanvraag is onlangs toegekend.

Wat willen we met deze ‘’Brede intake’’ bereiken

Dat vergunninghouders goed begeleid worden om zo het integratieproces sneller en beter te laten verlopen. Daarbij staat het optimaliseren van de zelfredzaamheid van de vergunninghouder centraal. Spoedige integratie in de samenleving is het ultieme doel. Ondersteunen bij het behalen van de inburgering, een zinvolle dagbesteding (werk) hebben en meedoen in de samenleving. Het doel is om vormen van werk eerder in het traject te starten. Naast de inburgering wordt met de brede intake vastgesteld wat een passende leerroute is. De verschillende leerroutes om te komen tot een verhoging van het taalniveau, gekoppeld aan het zo snel mogelijk starten met (vrijwilligers)werk, brengen nieuwkomers in een goede uitgangspositie voor de arbeidsmarkt.

Werk

Met de inzet van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is nu in een vroeg stadium inzichtelijk wat de talenten, interesses, ervaringen en knelpunten zijn van iedere vergunninghouder die vanaf 2017 in Nuenen is komen wonen. Een casemanager van de WSD brengt dit in kaart en schakelt waar nodig de hulp in van samenwerkingspartners. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de vergunninghouders nadenken over hun eigen toekomst en tot actie komen.