Inburgering vergunninghouders

Inburgering nieuwe Nuenenaren

Huisvesting en inburgeren nieuwe Nuenenaren

Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar Nuenen. Het gaat nu om 69 (prognose) vergunninghouders die in 2017 moeten worden gehuisvest. Omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn, wordt er zowel naar panden gezocht die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden (samen met woningcorporaties) en wil alle bewoners daarbij betrekken.

Bij het zoeken spelen drie argumenten een rol:

  • de huisvesting van 69 zgn. 'vergunninghouders' mag niet ten koste gaan van Nuenenaren op de wachtlijst;
  • het kiezen van de locaties gebeurt open en eerlijk - inwoners en gemeente doen dat samen;
  • het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Huisvesting

De gemeente zoekt geschikte locaties waar deze 69 mensen kunnen wonen. Nuenen heeft maar weinig sociale huurwoningen. Het verloop is bovendien laag. De kans is daarom groot dat tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden om snel aan de plotseling toegenomen behoefte tegemoet te kunnen komen. Om er voor te zorgen dat deze extra behoefte aan sociale huurwoningen niet ten koste gaat van Nuenenaren die al op de wachtlijst van een woningcorporatie staan, wordt de totale woningvoorraad vergroot. Het streven is om de extra woonruimte 50-50 te verdelen over 'oude' en 'nieuwe' Nuenenaren.

Het projectplan dat op 6 juli door de gemeenteraad wordt besproken, stelt de volgende verdeling voor:

            in door huuropzeggingen vrij komende woningen van woningcorporaties: 24

            tijdelijke huisvesting in huizen van de gemeente: 12

            huisvesting in tijdelijke woonunits: 8

            splitsing en verkamering van woningen van corporaties: 6

            tijdelijk 'logeren' bij gemeente Eindhoven: 15

            overige huisvesting (nog in onderzoek): 4

                                                                              Totaal: 69

Na veel wikken en wegen zijn er vier potentiële locaties (Hongermanpad, Pastoorsmast, Wettenseind en Witte-Hondpad) geselecteerd waar eventueel tijdelijke huisvesting voor acht vergunninghouders (zie staatje) zou kunnen komen. Voor de goede orde: geen acht families of echtparen - maar in totaal acht individuen. Dit mag niet ten koste gaan van 'oude Nuenenaren' op de wachtlijst. Daarom wordt op dezelfde plek tegelijkertijd tijdelijke ruimte voor acht urgente woningzoekenden gerealiseerd.

Het college van burgemeester en wethouders beslist in juli, na de gemeenteraadvergadering van 6 juli, waar precies de tijdelijke huisvesting komt.>>

Aantal vergunninghouders: 69

Het aantal vergunninghouders dat Nuenen in 2017 moet huisvesten en inburgeren, is in april 2017 veranderd van 81 naar 69. Elk halfjaar bepaalt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties o.a. op basis van het aantal afgegeven verblijfsvergunningen, hoeveel vergunninghouders door de Nederlandse gemeenten gehuisvest moeten worden om in te kunnen burgeren (zgn. 'taakstelling'). Tegelijk wordt een prognose gegeven wat het ministerie verwacht hoeveel mensen het daaropvolgende halfjaar in aanmerking komen. De brief die de gemeente Nuenen heeft ontvangen noemt 69 vergunninghouders. Oftewel: de prognose van vorig jaar (81) was hoger dan het dit jaar te huisvesten dan wel in te burgeren aantal vergunninghouders is.

Communicatie

Om actuele informatie onder de aandacht te brengen, gebruikt de gemeente deze website, gemeentepagina Rond de Linde en Nuenense Krant, Facebook-pagina 'Gemeente Nuenen' en een eigen nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mailtje te sturen naar inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl o.v.v. 'Nieuwsbrief'.

Nieuwsbrief 1: http://bit.ly/2rcEHBz

Nieuwsbrief 2: http://bit.ly/2rLmXtJ

Nieuwsbrief 3: http://bit.ly/2sWPOMx

Nieuwsbrief 4: http://bit.ly/2tXehli

Nieuwsbrief 5: http://bit.ly/2v1YDVj

Open en transparant proces samen met inwoners

Van het begin is er alles aan gedaan om de huisvesting en inburgering van de vergunninghouders zo open en transparant mogelijk op te pakken. Overleg met buurt- en dorpsraden, er is naar inwoners geluisterd op inloopavonden in alle kernen van de gemeente, de talrijke ontvangen suggesties voor mogelijke huisvesting zijn uitgeplozen, regelmatige nieuwsbrieven, actief worden de media benaderd, buurtbewoners vlakbij de vier potentiële locaties zijn uitgenodigd voor een gesprek, Facebook wordt ingezet evenals de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen, tenslotte een apart gedeelte op deze website. Het resultaat is een projectplan hoe de huisvesting en inburgering van de 69 vergunninghouders handen en voeten zou kunnen krijgen. Dat plan wordt op 6 juli door de gemeenteraad besproken.

Gemeenteraad 6 juli

Op 6 juli vergadert de gemeenteraad over het projectplan 'Huisvesting, inburgering en participatie'. Het onderwerp staat voor 18:00 uur op de agenda. De gemeenteraad komt bij elkaar in de Raadzaal in 'het Klooster'. De vergadering is openbaar.>>

Wilt u actief meehelpen dat nieuwe Nuenenaren zich snel thuis voelen en mee gaan doen?

Op dit moment wordt gewerkt aan hoe de inburgering het beste kan worden georganiseerd. Daarin gaan diverse professionele als vrijwilligersorganisaties een rol spelen. Als u of uw organisatie een bijdrage wilt leveren of als u nog vragen heeft, geef u naam en contactgegevens door via e-mail naar: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl of bel de gemeente Nuenen: (040)  2631631

Links naar meer informatie