Inburgering vergunninghouders

Inburgering nieuwe Nuenenaren

Huisvesting en inburgeren nieuwe Nuenenaren

Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar Nuenen. Het gaat nu om 69 (prognose) vergunninghouders die in 2017 moeten worden gehuisvest. Omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn, wordt er zowel naar panden gezocht die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden (samen met woningcorporaties) en wil alle bewoners daarbij betrekken.

Bij het zoeken zijn drie dingen erg belangrijk:

  • de huisvesting van 69 zgn. 'vergunninghouders' mag niet ten koste gaan van Nuenenaren op de wachtlijst;
  • het kiezen van de locaties gebeurt open en eerlijk - inwoners en gemeente doen dat samen;
  • het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Na de Inloopavonden in maart 2017 zijn alle reacties en suggesties bij elkaar gevoegd. Er wordt vervolgens een realistische lijst opgesteld van geschikte locaties en mogelijkheden om vergunninghouders te huisvesten. Het streven is om een uitgewerkt plan over huisvesting én inburgering op 6 juli aan de gemeenteraad voor te leggen. Waarna bij goedkeuring, wordt overgegaan tot uitvoering. Eind april/mei moet duidelijk zijn welke locatie(s) het beste zijn. Natuurlijk worden aanwonenden en belanghebbenden te zijner tijd voor een gesprek uitgenodigd.

Huisvesting

De gemeente zoekt geschikte locaties waar deze 69 mensen kunnen wonen. Nuenen heeft maar weinig sociale huurwoningen. Het verloop is bovendien laag. De kans is daarom groot dat tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden om snel aan de plotseling toegenomen behoefte tegemoet te kunnen komen. Om er voor te zorgen dat deze extra behoefte aan sociale huurwoningen niet ten koste gaat van Nuenenaren die al op de wachtlijst van een woningcorporatie staan, wordt de totale woningvoorraad vergroot. Het streven is om de extra woonruimte 50-50 te verdelen over 'oude' en 'nieuwe' Nuenenaren.

Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden om de woningvoorraad te vergroten. Zowel naar leegstaande (kantoor-)gebouwen als naar locaties waar tijdelijke nieuwbouw mogelijk zou zijn. Permanente nieuwbouw kost te veel tijd om deze nieuwkomers al in 2017 te kunnen huisvesten.

Er is met dorps- en wijkraden over gesproken. Er zijn inloopavonden om voorkeuren en ideeën van inwoners te horen wat geschikte locaties en/of mogelijkheden zijn. Alle tips worden verzameld en getoetst aan een aantal criteria. Samen met een actieplan over inburgering spreekt de gemeenteraad zich hier op 6 juli over uit.

Voor de goede orde: er ligt nog niets vast! Nu wordt onderzocht wat geschikte locaties zijn om extra woonruimte voor oude en nieuwe Nuenenaren te creëren.

Aantal vergunninghouders: 69

Het aantal vergunninghouders dat Nuenen in 2017 moet huisvesten en inburgeren, is in april 2017 veranderd van 81 naar 69. Elk halfjaar bepaalt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties o.a. op basis van het aantal afgegeven verblijfsvergunningen, hoeveel vergunninghouders door de Nederlandse gemeenten gehuisvest moeten worden om in te kunnen burgeren (zgn. 'taakstelling'). Tegelijk wordt een prognose gegeven wat het ministerie verwacht hoeveel mensen het daaropvolgende halfjaar in aanmerking komen. De brief die de gemeente Nuenen heeft ontvangen noemt 69 vergunninghouders. Oftewel: de prognose van vorig jaar (81) was hoger dan het dit jaar te huisvesten dan wel in te burgeren aantal vergunninghouders is.

Communicatie

De gemeente plaatst actuele informatie op deze website, gemeentepagina in Rond de Linde, Nuenense Krant, Facebook-pagina 'Gemeente Nuenen' en via een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich aanmelden.

Inloopavonden

In maart zijn tijdens de Inloopavonden ruim veertig reacties over inburgering en huisvesting ontvangen. Zo'n zeventien reacties bevatten concrete tips over locaties. Die worden op dit moment bekeken. Alle aangedragen en de reeds bekende opties worden bekeken en besproken met woningcorporaties (Helpt Elkander, Woonbedrijf, Wooninc). Het streven is onveranderd om de nieuwe te creëren woonruimte 50-50 te verdelen over vergunninghouders én inwoners die al op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Wanneer de gesprekken zijn afgerond en er mogelijke concrete locaties uit zijn gekomen, volgt uitgebreide communicatie. Uiteraard wordt het gesprek met directe omwonenden en belanghebbenden aangegaan.

Wilt u actief meehelpen dat nieuwe Nuenenaren zich snel thuis voelen en mee gaan doen?

Op dit moment wordt gewerkt aan hoe de inburgering het beste kan worden georganiseerd. Daarin gaan diverse professionele als vrijwilligersorganisaties een rol spelen. Als u of uw organisatie een bijdrage wilt leveren of als u nog vragen heeft, geef u naam en contactgegevens door via e-mail naar: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl of bel de gemeente Nuenen: (040)  2631631

Links naar meer informatie