Inburgering vergunninghouders

Inburgering nieuwe Nuenenaren

Huisvesting en inburgeren nieuwe Nuenenaren

Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar Nuenen. In 2017 moest Nuenen 69 'vergunninghouders' (= asielzoeker met een verblijfsvergunning) huisvesten en inburgeren. Daarvan waren er op 31 december 62 gehuisvest. Voor 2018 moeten er dertig (prognose) vluchtelingen worden ondergebracht. Omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn, gaat de aandacht uit zowel naar panden die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen mogelijk zijn. De gemeente heeft de mogelijkheden (samen met woningcorporaties) onderzocht (en dat is gedeeltelijk nog bezig) en alle bewoners hebben mee kunnen denken en praten.

Bij het huisvesten heeft de gemeente de volgende ambities:

 • de huisvesting van vergunninghouders mag niet ten koste gaan van Nuenenaren op de wachtlijst;
 • het kiezen van de locatie voor tijdelijke huisvesting gebeurt open en eerlijk - inwoners en gemeente doen dat samen;
 • het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Huisvesting

De gemeente heeft geschikte locaties gevonden waar vergunninghouders kunnen wonen. Dat viel niet mee omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn. Het verloop is bovendien laag. Daarom is het onvermijdelijk dat tijdelijke huisvesting gerealiseerd moet worden om alle vergunninghouders een dak boven het hoofd aan te kunnen bieden.

In juli 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een projectplan waarin staat hoe de huisvesting en de inburgering vorm gaat krijgen. Het projectplan stelt voor een aantal vergunninghouders in tijdelijke woningen onder te brengen. Na een zorgvuldige afweging volgens een zgn.  ‘beoordelingsmatrix’, heeft het college van burgemeester en wethouders op 1 augustus 2017 uit vier opties gekozen voor de locatie Witte Hondpad als voorkeurslocatie voor tijdelijke woonruimte.  Het gaat om woonruimte voor acht vergunninghouders. Tegelijk komen er op die locatie tijdelijke woningen voor Nuenenaren die op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan. Op het Witte Hondpad komen maximaal twintig tijdelijke woningen voor acht vergunninghouders en de overige zijn bestemd voor Nuenenaren die op de wachtlijst voor urgent woningzoekenden staan. Op 13 september is de eerste bijeenkomst geweest met bewoners en belanghebbenden. Om de keuze van het Witte Hondpad te motiveren. En om een goede start te maken met de samenwerking tussen aanwonenden/belanghebbenden, woningcorporatie en gemeente. Het is de bedoeling dat de inrichting van de standplaatsen rondom de tijdelijke woningen door alle betrokkenen samen wordt opgepakt. Naar verwachting zal de klankbordgroep begin 2018 weer bij elkaar komen.

Tijdelijke woningen van het type Heijmans One

Inloopavond

Op 19 juni 2018 organiseerden de gemeente Nuenen en Wooninc. een inloopavond om de plannen voor tijdelijke huisvesting aan het Witte Hondpad toe te lichten. Hier kunt u het verslag van deze inloopavond vinden.

Communicatie

Om actuele informatie onder de aandacht te brengen, gebruikt de gemeente deze website, gemeentepagina Rond de Linde en Nuenense Krant, Facebook-pagina 'Gemeente Nuenen' en een eigen nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mailtje te sturen naar inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl o.v.v. 'Nieuwsbrief'.

Nieuwsbrief 14, Nieuwsbrief 13, Nieuwsbrief 12, Nieuwsbrief 11, Nieuwsbrief 10, Nieuwsbrief 9, Nieuwsbrief 8, Nieuwsbrief 7, Nieuwsbrief 6, Nieuwsbrief 5, Nieuwsbrief 4, Nieuwsbrief 3, Nieuwsbrief 2, Nieuwsbrief 1

Open en transparant proces samen met inwoners

Van het begin is er alles aan gedaan om de huisvesting en inburgering van de vergunninghouders zo open en transparant mogelijk op te pakken. Overleg met buurt- en dorpsraden, er is naar inwoners geluisterd op inloopavonden in alle kernen van de gemeente, de talrijke ontvangen suggesties voor mogelijke huisvesting zijn uitgeplozen, regelmatige nieuwsbrieven, actief worden de media benaderd, buurtbewoners vlakbij de vier potentiële locaties waar mogelijk tijdelijke huisvesting zou komen zijn uitgenodigd voor een gesprek, Facebook wordt ingezet evenals de gemeentepagina in de huis-aan-huisbladen, een apart gedeelte op deze website en de aanwonenden en belanghebbenden van het Witte Hondpad worden gevraagd om mee te denken over hoe het er uit moet gaan zien rondom de tijdelijke woningen.

Wilt u actief meehelpen dat nieuwe Nuenenaren zich snel thuis voelen en mee gaan doen?
In het projectplan staat hoe de inburgering het beste kan worden aangepakt en georganiseerd. Daarin spelen diverse professionele als vrijwilligersorganisaties een rol. Als u of uw organisatie een bijdrage wil leveren of als u nog vragen heeft, geef u naam en contactgegevens door een e-mail te sturen naar: inburgerenvergunninghouders@nuenen.nl of bel de gemeente Nuenen: (040)  2 631 631

Links naar meer informatie
 • www.coa.nl
 • www.rijksoverheid.nl/asielbeleid