Veel gestelde vragen

Algemene vragen

Waarom komen er vergunninghouders naar Nuenen?

Omdat deze mensen een verblijfsvergunning hebben gekregen en daarmee in Nederland recht hebben op collectieve voorzieningen zoals huisvesting, onderwijs en een minimum inkomen. Na onderzoek en toetsing door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), bepaalt het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) vervolgens naar welke gemeente de vluchtelingen gaan om in te burgeren en onderdeel van de Nederlandse samenleving te worden.

Moet Nuenen vergunninghouders opnemen?

Ja.

Wie bepaalt dat er vergunninghouders naar Nuenen komen?

Het COA is door de regering belast met het verdelen van vergunninghouders (asielzoeker met een verblijfsvergunning) over gemeenten. Naar rato van het aantal inwoners krijgt elke gemeente een passend aantal vergunninghouders te huisvesten en in te burgeren. Dit heet 'taakstelling'. Elke zes maanden opnieuw wordt de taakstelling bepaald. De gemeente Nuenen heeft daar niets over te vertellen. In 2017 ging het om 69 vergunninghouders. Voor 2018 zijn het er twaalf (eerste helft van 2018) plus achttien (prognose voor tweede helft).

Komt er in de toekomst een asielzoekerscentrum in Nuenen?

Dat is niet te voorspellen. Op dit moment melden zich minder vluchtelingen in ons land. Er is geen behoefte aan nieuwe asielzoekerscentra. Maar (internationale) omstandigheden kunnen plotseling veranderen waardoor er wél weer vluchtelingen asiel aanvragen.

Waar gaat het Rijk en waar gaat de gemeente Nuenen over?

Het Rijk is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen verhuizen naar eigen woonruimte. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van de vergunninghouders. Daarom zoekt de gemeente Nuenen, in samenwerking met woningcorporaties en inwoners, naar passende woonruimte voor deze mensen. Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders.

Hoe zijn inwoners betrokken bij de plannen om de vergunninghouders te huisvesten en in te laten burgeren?

Op talrijke manieren is geprobeerd om kennis en ervaringen van inwoners te gebruiken. Er zijn daartoe Inloopavonden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten gehouden waar mensen vragen konden stellen en suggesties konden geven. Een speciaal e-mailadres is geopend. Gesprekken met dorps- en wijkraden hebben plaats gevonden. Bewoners zijn op het gemeentehuis uitgenodigd. De opgehaalde suggesties voor zowel huisvesting als inburgering zijn meegenomen in het projectplan.

Zijn er al besluiten genomen?

Ja. Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad het projectplan aangenomen. En daarmee ook hoe de 69 vergunninghouders voor 2017 een dak boven het hoofd krijgen en kunnen inburgeren. Voor een klein deel daarvan is tijdelijke huisvesting onvermijdelijk. Na zorgvuldige afweging door het college kwam het Witte Hondpad als voorkeurslocatie uit de bus (augustus 2017). Voor de voor 2018 aan Nuenen toegewezen vergunninghouders zal opnieuw intensief met de woningcorporaties worden samen gewerkt om iedereen een dak boven hoofd te kunnen bieden.

Wanneer kan ik bezwaar maken?

Pas tegen die omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen kan formeel bezwaar worden gemaakt. Als die vergunning wordt verleend, wordt daar uiteraard over gecommuniceerd. Tot het afgeven van de omgevingsvergunning is geen bezwaar mogelijk.

Vragen over vergunninghouders

Wat zijn 'vergunninghouders'?

Asielzoekers die van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Uit welk land komen de vergunninghouders?

Waarschijnlijk vooral uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan - omdat veel vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen uit die landen komen.

Zijn het gezinnen of alleenstaanden?

Het COA wijst de vergunninghouders toe. De gemeente heeft hierin geen keuze. De vergunninghouders die naar Nuenen komen, zijn een dwarsdoorsnede van de vergunninghouders in de AZC’s. Vaak zijn de vergunninghouders alleen reizende mensen. Op dit moment ligt het accent op de hereniging  van gezinnen. Wel wordt bij de toewijzing door het COA tot op zekere hoogte rekening gehouden met het soort woning (bijv. kamers of juist eengezinswoningen) dat in een gemeente voorhanden is. Nuenen heeft daarom een voorkeur voor gezinnen.

Wat zijn 'gezinsherenigingen'?

Het kan zijn dat de gezinsleden van de alleenreizende vergunninghouder zijn achtergebleven in het land van herkomst of in een vluchtelingenkamp. Vaak start de vergunninghouder die in Nederland over een verblijfsvergunning beschikt, een procedure voor gezinshereniging.

Is er een relatie tussen soort woonruimte en vergunninghouder?

Ja - tot op zekere hoogte. De gemeente kan wel een signaal geven aan het COA welke gezinssamenstelling het beste past bij de beschikbare woningvoorraad. Het hangt o.a. af van het type woonruimte dat een gemeente heeft voor vergunninghouder er gehuisvest kan worden. Er moet natuurlijk eerst woonruimte beschikbaar zijn voordat vergunninghouder(s) naar een gemeente kunnen komen.

Zitten er mensen bij uit een oorlogsgebied?

Waarschijnlijk wel. In elk geval uit gebieden waar geweld aan de orde van de dag is - zij hebben huis-en-haard niet voor niets verlaten. Voordat deze mensen naar Nuenen komen, zitten zij eerst in een AZC waar de professionals en begeleiders van het COA ieder individu goed kennen. Als het nodig mocht zijn, is alle zorg- en hulpverlening beschikbaar voor de vluchtelingen en vergunninghouders.

Wat is er met de suggesties/tips van inwoners gedaan?

Die zijn meegenomen in het projectplan dat unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Vragen over locaties en huisvesting

Hoe lang blijft de 'tijdelijke huisvesting' staan?

Uitgangspunt is maximaal tien jaar.

Gaat de huisvesting van vergunninghouders ten koste van Nuenenaren die nu al op de wachtlijst staan?

Nee: de totale sociale woningvoorraad willen wij groter maken. Dan komt ook woonruimte beschikbaar voor inwoners die al op de wachtlijst staan. Met de woningcorporaties (die woningen in de sociale sector realiseren en beheren) is afgesproken dat er naar gestreefd wordt om de extra woonruimte die gerealiseerd wordt, 50-50 te verdelen over oude en nieuwe Nuenenaren. Het is de bedoeling dat mensen op de wachtlijst dus sneller woonruimte aangeboden krijgen. Concreet: een behoorlijk deel van de tijdelijke woningen op het Witte Hondpad zal bestemd zijn voor Nuenenaren op de wachtlijst.

Komen de vergunninghouders bij elkaar te wonen?

Nee. Omwille van de integratie in de lokale gemeenschap wordt ingezet op huisvesting verspreid over wijken en dorpskernen. De gemeente wil de nieuwe Nuenenaren spreiden en niet concentreren.

Krijgen alle vergunninghouders tijdelijke huisvesting?

Nee. Het projectplan gaat uit van acht vergunninghouders die op tijdelijke huisvesting zijn aangewezen. Tijdelijke huisvesting heeft niet de voorkeur: het is duur, vraagt om veel voorbereiding en roept maatschappelijke weerstand op.

Hoe ziet de tijdelijke huisvesting voor de acht vergunninghouders er uit?

In overleg met de aanwonenden worden de tijdelijke woonunits keurig en fleurig ruimtelijk aan het Witte Hondpad ingepast. Het gaat om de zgn. Heijmans One voor één- of tweepersoons huishoudens:

Tijdelijke woningen van het type Heijmans One

Wie zijn betrokken bij huisvesting?

Voor de huisvesting werkt de gemeente samen met de woningcorporatie Wooninc.

Welke criteria zijn gebruikt om een voorkeurslocaties voor tijdelijke huisvesting te komen?

  •  Beschikbaarheid:een locatie moet meteen beschikbaar zijn om snel woonruimte te kunnen realiseren (en ook beschikbaar zijn om een rol te kunnen spelen in lange termijnplannen van meer dan tien jaar).
  •  Ligging: in de buurt van huizen en voorzieningen. Dat is gunstiger voor integratie en inburgering dan wanneer mensen worden 'weggestopt'.
  •  Op de plek moeten meerdere kleine woningen (18-65 m2) gerealiseerd kunnen worden. Ook kosten en efficiëntie spelen hierbij een rol.

Vragen over inburgeren

Wat wordt met 'inburgeren' bedoeld?

Dat vergunninghouders zo snel mogelijk onderdeel van de Nuenense samenleving moeten worden om een positieve bijdrage te kunnen gaan leveren. Trefwoorden: Nederlandse taal, waarden & normen, onderwijs, werk en inkomen, lid van vereniging, eigen netwerk opbouwen enz.

Wie zijn betrokken bij inburgeren?

Bij de inburgering is Vluchtelingenwerk belangrijk: wegwijs maken van de vergunninghouders in de samenleving. Maar ook o.a. jongerenwerk, maatschappelijk werk, gemeente (leerplicht, sociale zaken), WSD (werk) leveren hun bijdrage om in Nuenen wonende vergunninghouders vooruit te helpen. Nieuwe Nuenenaren krijgen daar natuurlijk ook mee te maken. Tenslotte zijn er diverse organisaties (bijv. kerk(en), buurtvereniging) die op vrijwillige basis een rol spelen. Ook (individuele) vrijwilligers dragen hun steentje bij, bijv. als 'taalmaatje'.

Als u het antwoord dat u zoekt, niet kunt vinden neem dat contact met ons op, mail: inburgeringvergunninghouders@nuenen.nl of bel: 040 - 2 631 631.