Lintjesregen 2019

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2019.

Burgemeester Maarten Houben heeft op vrijdag 26 april 2019 tijdens de Lintjesregen vier lintjes uitgereikt.

De heer Onno Boxma, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hij is een excellente en zeer toegewijde wetenschapper. De heer Boxma is een wereldleider op het gebied van de Stochastiek. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op kansrekening en in het bijzonder de wachtrijtheorie. Dit vakgebied houdt zich bezig met de modellering en de prestatieanalyse van computer-, communicatie- en productiesystemen. Zowel zijn fundamentele wetenschappelijke resultaten als de school van Operations Research die hij de afgelopen 30 jaar heeft opgebouwd, in Eindhoven en in Amsterdam, worden wereldwijd erkend. Daarnaast heeft de heer Boxma samengewerkt met multinationals zoals NS, Shell, Philips en Vodafone om systemen en processen te ontwikkelen die geschikt zijn voor de wereld van vandaag. Naast de lijst van talrijke publicaties en plenaire lezingen op conferenties getuigt ook zijn prominente rol in de redacties van diverse vooraanstaande tijdschriften van de enorme waardering voor zijn wetenschappelijke bijdragen. De brede erkenning voor zijn verdiensten wordt onderstreept door het feit dat hij twee eredoctoraten heeft ontvangen: 2009 eredoctoraat van de University of Haifa (lsraël) 2017 eredoctoraat van de University of Edinburgh (Schotland). De sterke aansprekingskracht van zijn werk en zijn uitzonderlijke staat van dienst op wetenschappelijke vlak blijken verder uit verschillende prestigieuze internationale onderscheidingen, waaronder de 'ACM Sigmetrics 2011 Achievement Award' en de 'Arne Jensen 2014 Lifetime Award'. Naast zijn inhoudelijke bijdragen op onderzoeksvlak, heeft de heer Boxma zich vooral ook onderscheiden in talloze belangrijke bestuurlijke initiatieven en organisatorische activiteiten voor de wetenschappelijke gemeenschap, zowel in internationaal verband als op nationaal niveau. De heer Boxma is verder op vrijwillige basis actief voor de Wijkvereniging Panakkers, de NWO en de NWO PWN Wiskunderaad. De heer Boxma is in zijn hoofdfunctie en daarbuiten zeer initiërend, opbouwend en stimulerend bezig geweest. Hij verricht uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek en (bestuurs)werkzaamheden die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben  De aard, mate van uitstraling en de omvangrijke betekenis van zijn activiteiten voor de samenleving, geven de aanleiding de heer Boxma te benoemen als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer Toine Valentijn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij zet zich al jaren in voor de Zwem en Polo vereniging Aegir. Binnen deze vereniging is hij al 45 jaar actief, en behartigt diverse taken, hij is hierin nog steeds actief. Daarnaast is hij nog penningmeester, voorzitter en sponsorfinding geweest bij de Triathlon Nuenen, dit is een groot evenement wat elk jaar terugkomt. De heer Valentijn is binnen zijn werk ook vrijwilliger. Hij is de medeorganisator van de Tom Kusters loop, genoemd naar een van de overledenen. Tevens is hij bestuurslid, medeorganisator en initiatiefnemer van regionale en landelijke politie zwemwedstrijden. Hij heeft sinds 1972 (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten ontplooid voor de overwegend lokale samenleving en heeft  anderen  gestimuleerd. Vooral voor de zwemsport heeft hij zich in diverse functies bijzonder verdienstelijk gemaakt. Er is sprake van “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”. Een Koninklijke onderscheiding kan uitgereikt worden in de graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Klaas de Graaff, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij wordt voorgedragen voor de verdiensten die hij sinds 1995 in meerdere (bestuurlijke) functies op lokaal en deels op regionaal niveau heeft uitgeoefend. Er is veel tijd en energie gestoken in die functies, wat bijzonder gewaardeerd is. De heer de Graaff zich heeft ingezet voor diverse verenigingen en instanties. Hij is al vanaf 1994 vrijwilliger bij het Brabants Historisch Informatiecentrum. Hij houdt zich al 25 jaar plichtsgetrouw en uiterst secuur bezig met de ontsluiting van vonnissen en arrondissementsrechtbanken. Daarnaast is hij bij de ISNA (Interkerkelijke Stichting tot Bevordering van Nazorg aan gedetineerden) vanaf de oprichting intensief bezig geweest als bestuurslid en de verdere ontwikkeling van deze stichting. De heer de Graaff is 5 jaar lang secretaris geweest van VVG (Vereniging Vrienden van het Gevangeniscentrum) hij schreef vele recensies over publicaties rondom het gevangeniswezen. Daarnaast was hij lid van de ledenraad van Coöperatie OnsNet Nuenen c.a. vanaf 2014 tot op heden is hij ook lid van de Klankbordgroep Katholieke Parochie Nuenen. Een Koninklijke onderscheiding uitgereikt kan worden in de graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Pascale Smulders, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij zet zich al sinds 1984 hoofdzakelijk in voor de hulpbehoevende medemens, als vrijwilliger voor Club Sam. Zij heeft zich al op zeer jonge leeftijd ingezet voor zwaar gehandicapte kinderen en jong volwassenen. Dit is op zich al een hele prestatie, wat het zo bijzonder maakt is dat zij al op jonge leeftijd zo betrokken was. Zij heeft dit al die jaren belangeloos gedaan, dit om de ouders van deze kinderen elke week even te ontzien en te ontzorgen. Ze neemt de volledige verantwoording. Dit heeft een enorme maatschappelijke betekenis  Gelet op de continuïteit, aard, uitstraling en maatschappelijke relevantie van de verdiensten een Koninklijke onderscheiding uitgereikt kan worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.