Rapport: Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet

Dit item is gearchiveerd op 07-03-2019.

Het college heeft het document ‘Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet; Visie op de bestuurlijke toekomst van gemeente Nuenen c.a.’ ontvangen van bureau Partners + Pröpper. Dat bureau was in de arm genomen om zogenaamde 'verbindende documenten' te maken. Dit in het kader van de procedure die de provincie is gestart rond een herindeling van Nuenen.

Dit document bestaat uit drie delen:

  • Deel 1: visie op de bestuurlijke toekomst
  • Deel 2: verbindende documenten
  • Deel 3: herijking van de bestuurskracht

Het college in het document bevestiging van de lijn die, al geruime tijd geleden, in Nuenen is ingezet. Hierop gaan we hieronder kort in.

Rapport Demmers

In februari 2016 heeft de provincie Noord-Brabant de Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen c.a. (de commissie Demmers) ingesteld. Deze onafhankelijke commissie heeft – vanuit regionale optiek -  in kaart gebracht wat het meest passende scenario is voor de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a.. De commissie heeft daarom niet alleen naar Nuenen gekeken, maar ze heeft gezocht naar een oplossing in samenhang met de omgeving; regio Eindhoven.

Ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a. adviseerde de commissie om te komen tot een bestuurlijke fusie van Nuenen c.a. en Son en Breugel. Taken, bevoegdheden en middelen op de terreinen van regionale economie, mobiliteit, wonen, werken, ruimtelijke inrichting en voorzieningen zouden het best kunnen worden overgedragen aan de bestuursautoriteit, de stad Eindhoven (niet zijnde per definitie de gemeente Eindhoven).

Raadsbesluit gemeenteraad

De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft een eigen proces doorlopen en op 16 november 2017 een meerderheidsbesluit genomen waarin de gemeenteraad de voorkeur uitspreekt voor een fusie met Son en Breugel, mocht de situatie hiertoe aanleiding geven. De gemeenteraad heeft toen ook besloten om op voorhand een herindeling of fusie met Eindhoven af te wijzen. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gekregen om in samenwerking met de regiogemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven te komen tot een intensivering van de samenwerking op het gebied van wonen, werken en mobiliteit.

Kort samengevat: fusie met Son en Breugel als dat aan de orde is en het oppakken van bovenlokale opgaven doen we binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit sluit naar de mening van het college zeer goed aan bij wat de commissie Demmers heeft bedoeld met het oppakken van taken op het schaalniveau dat erbij hoort.

Standpunt college

Naar aanleiding van de start van het ‘open overleg’ in het kader van de zogenoemde Ahri-procedure, heeft het college haar standpunt over de bestuurlijke toekomst van juni 2016 heroverwogen in september 2017. Het college (met uitzondering van wethouder Jansen) onderkent dat Nuenen c.a. op termijn moet fuseren. Daarbij kiest het college voor de gemeente Son en Breugel als fusiepartner. Het is nu echter te vroeg om al een herindelingsproces met Son en Breugel te starten. Die gemeente loopt ook haar eigen traject als het gaat om haar bestuurlijke toekomst. Wij willen het gemeentebestuur van Son en Breugel daar alle ruimte voor geven.

Wij zien in de herijking van de bestuurskracht de bevestiging dat die ruimte er ook is. De herijking laat zien dat de huidige bestuurskracht van Nuenen c.a. voldoende is.

Partners + Propper stelt: “De gemeente is in staat gebleken om op eigen kracht tot een aanzienlijke groei in bestuurskracht te komen.” De noodzaak om, via een herindeling, de bestuurskracht te vergroten is daarmee wat ons betreft achterhaald. Nuenen c.a. kan dan ook de komende tijd ruimte geven aan het proces dat het gemeentebestuur van Son en Breugel loopt rond haar bestuurlijke toekomst.

Wij lezen in het document van Partners + Pröpper ook de bevestiging van de lijn dat een gezamenlijke aanpak nodig is om de lokale en regionale bestuurskracht te versterken. Deze lijn is door de commissie Demmers in 2016 voorgesteld is en later door de gemeenteraad ook in zijn besluitvorming is meegenomen. We doen dan ook een oproep aan onze collega-gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven om in regionaal verband het gesprek aan te gaan om te komen tot een sterke stad Eindhoven omringd door sterke randgemeenten.