Informatie over de Wet openbaarheid van bestuur

Hoe moet ik een verzoek om informatie (Wob-verzoek) indienen?

Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen (mondeling, telefonisch, per brief).

Elektronische weg

Indienen per e-mail is niet mogelijk. De gemeente heeft de elektronische weg niet opengesteld voor verzoeken op grond van de Wob. U kunt wel gebruik maken van de zogenaamde digitale brief. U dient dan een Wob-verzoek in nadat u bent ingelogd bij DigiD.

Aan wie moet het verzoek richten?

Meestal moet u het verzoek richten aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Als u zeker weet dat de informatie niet berust bij B&W, maar bij de burgemeester of de gemeenteraad richt u het verzoek aan hen. De meeste informatie bij een gemeente berust echter bij het college van B&W.

Wat moet u in het verzoek zetten?

Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:

 • U moet het onderwerp (in vaktaal: de bestuurlijke aangelegenheid) of het document (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn. Als het onderwerp niet voldoende specifiek is, zal de gemeente u vragen om het onderwerp te specificeren met een formulier.
 • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is. De informatie die u wenst moet natuurlijk wel ergens zijn vastgelegd. Het hoeft daarbij overigens niet alleen over schriftelijke stukken te gaan. Ook geluidsbanden, films en foto's vallen onder de Wob.
 • Het moet gaan om informatie waarover de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) beschikt.
 • De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit houdt in dat het kort gezegd moet gaan om een overheidskwestie. Het gaat dan over het beleid van de betreffende overheidsinstantie inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

Hoe lang duurt de behandeling van een Wob-verzoek?

Het bestuursorgaan moet uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, op uw Wob-verzoek beslissen. Juist daarom is het van belang om te zorgen dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend. De gemeente kan de termijn van 4 weken echter verlengen. In dat geval moet u van deze verlenging wel door de overheid op de hoogte worden gesteld voorafgaand aan het uitstel.

Toezending van de informatie

Als de overheid positief beslist op uw Wob-verzoek, wordt de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Let op: als uw verzoek betrekking heeft op milieu-informatie of als er naar verwachting nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij uw Wob-verzoek, dan gelden er andere termijnen.

Mag de overheidsinstantie mijn verzoek om informatie (Wob-verzoek) weigeren?

Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan zijn er in feite twee uitkomsten mogelijk:

 1. uw verzoek om informatie wordt ingewilligd
 2. uw verzoek om informatie wordt afgewezen

Uw verzoek om informatie wordt ingewilligd

Als de overheidsinstantie uw verzoek inwilligt, kan de informatie op verschillende manieren aan u ter beschikking worden gesteld:

 • U ontvangt een kopie van de gevraagde documenten of de letterlijke inhoud van een document, geluidsband, film of andere gegevensdragers.
 • U wordt uitgenodigd om de documenten in te komen zien.
 • U ontvangt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud.
 • U ontvangt informatie uit documenten of andere gegevensdragers.

Uw verzoek om informatie wordt afgewezen

Niet elk Wob-verzoek om informatie wordt automatisch ingewilligd. Hoewel als uitgangspunt geldt dat alle informatie van de overheid openbaar is, is er een aantal uitzonderingssituaties waarop de gemeente zich zou kunnen beroepen. Er zijn kortweg twee soorten uitzonderingscategorieën:

 1. De absolute uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat uw verzoek om informatie in deze gevallen altijd zal worden geweigerd.
 2. De relatieve uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat de overheidsinstantie afhankelijk van het geval kan beslissen de informatie wel of niet te verstrekken.

Absolute uitzonderingsgronden

In een aantal specifieke gevallen wordt uw Wob-verzoek om informatie geweigerd. Dit is het geval als het wél verstrekken van de informatie:

 • betrekking heeft op contacten tussen de Koningin en de ministers. In vaktaal zegt men dan dat uw verzoek om informatie ‘de eenheid van de Koning en Ministers in gevaar zou kunnen brengen'.
 • de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden. Dit is het geval bij informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD).
 • betrekking heeft op vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens die door personen of bedrijven aan de overheid zijn meegedeeld.
 • betrekking heeft op gevoelige persoonsgegevens.

Als een van de hierboven beschreven situaties zich voordoet, is er sprake van een zogenaamde absolute uitzonderingsgrond en zal de gemeente u de gevraagde informatie niet verstrekken. U kunt dan wel besluiten tegen deze weigering bezwaar en vervolgens ook beroep in te stellen.

Relatieve uitzonderingsgronden

Bij de zogenaamde relatieve uitzonderingsgronden moet de gemeente een afweging maken tussen het algemene belang van de openbaarheid van gegevens en anderzijds een van de hieronder genoemde bijzondere belangen:

 • Nederlandse internationale betrekkingen
 • economische of financiële belangen van de Staat of de gemeente
 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
 • eerbiediging van persoonlijke levenssfeer
 • het belang dat de geadresseerde heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie
 • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling

Als de gemeente van mening is dat in uw specifieke geval het bijzondere belang zwaarder weegt, dan zal de gevraagde informatie niet verstrekt worden. U kunt dan wel besluiten om tegen deze weigering bezwaar en vervolgens ook beroep in te stellen.

Zijn er kosten verbonden aan een verzoek om overheidsinformatie (Wob-verzoek)?

In het algemeen is een verzoek aan de gemeente om bepaalde informatie te verstrekken kosteloos. Wel kan de gemeente bepaalde kosten (leges) in rekening brengen voor het maken van kopieën of het verstrekken van een uittreksel etc. in verband met uw (Wob-) verzoek. Deze legeskosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de kosten in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Nuenen.