Mobiliteit

De kansen en bedreigingen van mobiliteit (her)kennen we allemaal. Denk maar aan de file op de Helmondweg (N270), of aan overlast bij de Smits van Oyenlaan. Gelukkig kunnen we comfortabel met de bus naar de stad en met de e-bike naar het werk. Maar is dat voldoende? Is die weg boven Nuenen nog nodig? Misschien wordt de Smits van Oyenlaan nog drukker, moet Nuenen dan kiezen voor een oostelijke omleiding?

Mobiliteitsvisie

In de vastgestelde Mobiliteitsvisie (d.d. 14 december 2017) zijn de kaders voor het mobiliteitsbeleid benoemd.

Mobiliteitsbeleid

De mobiliteitsvisie heeft een doorvertaling gekregen in modules, waarin het beleid is uitgewerkt. Dit hebben we samen gedaan met belangengroepen zoals VVN, Fietsersbond, ondernemers, dorpsraden en Nuenen Groen. In de uitwerking van de visie naar beleid staan we voor ingrijpende keuzes om Nuenen (en de regio) mobiel en leefbaar te houden.

Inspraak

Het beleid heeft tussen 29 maart 2019 en 10 mei 2019 ter inzage gelegen. Op donderdag 11 en 18 april 2019 vonden inloopbijeenkomsten plaats over het onderwerp mobiliteit en leefbaarheid. Benieuwd naar de inhoud van deze bijeenkomsten? Bekijk hier de presentatie (pdf).

Nota van advies en inspraak

Naar aanleiding van de inspraakreacties hebben we een Nota van advies en inspraak (pdf) opgesteld. Hierin staan alle ingekomen reacties en het bijbehorende standpunt van het college.

Modules 5.0

Onderstaande modules (versie 5.0) zijn aangepast naar aanleiding van inspraak en op 28 mei 2019 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

De stukken worden nu doorgeleid naar de commissie Ruimte op 18 juni 2019 en de Gemeenteraad van 4 juli 2019.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het mobiliteitsbeleid? Dan kunt u contact opnemen met Eline Swinkels via mobiliteit@nuenen.nl of 040-2631 631.