Mobiliteit

De kansen en bedreigingen van mobiliteit (her)kennen we allemaal. Denk maar aan de file op de Helmondweg (N270), of aan overlast bij de Smits van Oyenlaan. Gelukkig kunnen we comfortabel met de bus naar de stad en met de e-bike naar het werk. Maar is dat voldoende? Is die weg boven Nuenen nog nodig? Misschien wordt de Smits van Oyenlaan nog drukker, moet Nuenen dan kiezen voor een oostelijke omleiding?

Mobiliteitsvisie

In de vastgestelde Mobiliteitsvisie (d.d. 14 december 2017) zijn de kaders voor het mobiliteitsbeleid benoemd.

Mobiliteitsbeleid

De mobiliteitsvisie krijgt een doorvertaling in modules, waarin het beleid is uitgewerkt. In de uitwerking van de visie naar beleid staan we voor ingrijpende keuzes om Nuenen (en de regio) mobiel en leefbaar te houden. Samen met belangengroepen zoals VVN, Fietsersbond, ondernemers, dorpsraden en Nuenen Groen is het mobiliteitsbeleid nu uitgewerkt in acht modules:

 1. Gemotoriseerd verkeer en bijlage Bundelroutes
 2. Leefbaarheid
 3. Fietsverkeer
 4. Openbaar Vervoer
 5. Parkeren en verkeer centrum
 6. Verkeersveiligheid en bijlage 1 Objectieve verkeersveiligheid en bijlage 2 Stroomschema voetgangersoversteek
 7. SMART Mobility
 8. Integraal Maatregelenpakket (deze module vat de beleidskeuzes samen en geeft richting aan de uitvoering van de maatregelen)

Modules ter inzage

Het college heeft op 19 maart 2019 ingestemd met de modules en zeven hiervan vrijgegeven voor inspraak (de module Parkeren en verkeer centrum gaan we eerst uitwerken). De modules liggen tussen 29 maart en 10 mei 2019 ter inzage (onder meer bij de balie van het gemeentehuis).

Inspraakreactie indienen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen een zienswijze omtrent de zeven modules naar voren brengen. U kunt op verschillende manieren een inspraakreactie indienen:

 • Via het online (DigiD) formulier op de website. Hier kunt u per module één of meerdere reacties indienen.
 • Schriftelijk door een brief te sturen aan burgemeester en wethouders van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
 • Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt op telefoonnummer 040- 2631631.
 • Via mobiliteit@nuenen.nl

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Presentatie inloopbijeenkomsten

Op donderdag 11 en 18 april 2019 vonden inloopbijeenkomsten plaats over het onderwerp mobiliteit en leefbaarheid. Benieuwd naar de inhoud van deze bijeenkomsten? Bekijk hier de presentatie (pdf).

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het mobiliteitsbeleid? Dan kunt u contact opnemen met Eline Swinkels via mobiliteit@nuenen.nl of 040-2631 631.