Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie gemeente Nuenen

De rekenkamercommissie (RKC) richt haar onderzoek vooral op de doelmatigheid, de doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. Naar aanleiding van onderzoeken kan de RKC voorstellen doen aan de raad en het college. De rekenkamercommissie (RKC) houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
  • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

De RKC bepaalt zelf welke onderwerpen het onderzoekt en is onafhankelijk van raad en college. De raad kan de commissie wel vragen een onderzoek uit te voeren naar een bepaald onderwerp, maar de rekenkamer is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen. De RKC heeft tot doel de raad een extra handvat te bieden in zijn controlerende taak.

Verordening

In de gemeente Nuenen c.a. zijn de taken en bevoegdheden van de rekenkamercommissie vastgelegd in de verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Nuenen 2017.

Contact

Mocht u vragen hebben aan of over de rekenkamercommissie dan kunt u contact opnemen met de griffie: (040) 2631 679, griffie@nuenen.nl