Meest gestelde vragen en antwoorden blauwe zone

We kunnen ons voorstellen dat de komst van een blauwe zone vragen oproept voor u als inwoner of ondernemer van Nuenen. Daarom staan hieronder op de meest gestelde vragen een antwoord vermeld.

Voor meer informatie verwijzen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Nuenen, bereikbaar op telefoonnummer (040) 2631 631.

Wat is er precies besloten?

Om een blauwe zone mogelijk te maken heeft het college op 6 november ingestemd met het verkeersbesluit en een bijhorende tekening. Vanaf 15 november is het verkeersbesluit terug te lezen op www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Het verkeersbesluit ligt daarnaast 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Nuenen.

Kan ik bezwaar maken tegen het verkeersbesluit?

Ja, dat kan. Iedereen, van wie het belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. artikel 20 van de Wegenverkeerswet, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het verkeersbesluit. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, ingediend zijn bij het college.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval de volgende informatie bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Ik heb een reactie achtergelaten tijdens de inloopbijeenkomst, wat is daar de status van?

De plannen voor een blauwe zone zijn op dinsdag 18 september aan geïnteresseerde inwoners en ondernemers van Nuenen gepresenteerd in het Klooster. De ingekomen reacties zijn gebundeld in een reactienota, waar het college mee ingestemd heeft. In de reactienota staat per inspreker vermeld wat het standpunt van de gemeente is. Iedereen die een reactie of vraag heeft achtergelaten tijdens de inloopbijeenkomst, krijgt in november via de mail een reactie.

Kom ik in aanmerking voor een ontheffing?

Het college heeft ingestemd met de beleidsregels voor ontheffingen. Bewoners binnen de blauwe zone komen in aanmerking voor een ontheffing, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Iedereen die in aanmerking komt voor een ontheffing krijgt een schriftelijke uitnodiging met informatie over de voorwaarden, uitgangspunten en hoe de ontheffing aan te vragen. De ontheffingen worden voorlopig kosteloos verstrekt. De verstrekking van de ontheffingen loopt via Dienst Dommelvallei.

Wanneer komt de blauwe zone?

De blauwe zone gaan we invoeren wanneer eventuele bezwarenprocedures zijn afgerond. We verwachten dat we vanaf begin 2019 kunnen starten met de realisatie, afhankelijk van weersomstandigheden. Tot die tijd gaan we wel werk-met-werk maken. Zo hebben we in de Weverstraat al blauwe klinkers aangebracht bij de parkeervakken. Ook bij de Jan Linders zijn al parkeervakken blauw gemarkeerd.

Via berichten op onze website, social media en de lokale kranten informeren we u over de definitieve ingangsdatum van de blauwe zone. Tot die tijd geldt de blauwe zone nog niet en hoeft u nog geen parkeerschijf te gebruiken. We gaan pas handhaven als alles gereed is en bewoners in de gelegenheid zijn een ontheffing aan te vragen.

Hoe kom ik aan een parkeerschijf?

Bezoekers van de inloopbijeenkomst hebben al een gratis parkeerschijf ontvangen. De gemeente stelt, in samenwerking met Centrum Management, nog een beperkt aantal extra parkeerschijven ter beschikking. Iedereen die er nog geen heeft kan deze, voor zolang de voorraad strekt, kosteloos ophalen bij het gemeentehuis en bij diverse ondernemers in het centrum. Voor meer informatie hierover, zie www.nuenencentrum.nl.