Woonwagenlocaties

Programma verbetering woonwagenlocaties: Beter wonen, fijn leven

Foto logoIn Nuenen is het fijn wonen. Het is er prettig wonen en werken. In Nuenen zijn voldoende basisscholen én er is een middelbare school. Nuenen is een fijn dorp. Dat wil de gemeente ook graag zo houden en waar nodig verder verbeteren. Al sinds jaar en dag wonen er mensen uit de Sintigemeenschap in Nuenen. Het is een hechte gemeenschap, het is een muzikale gemeenschap én het is een gemeenschap met een lange geschiedenis en eigen cultuur. Zij wonen op vijf verschillende locaties in woonwagens. Wonen in woonwagens is voor hen heel belangrijk en zij beschouwen een woonwagen dan ook als fijn wonen.

Huidige situatie in Nuenen

We willen in Nuenen een schone woon- en leefomgeving, met woonwagens en standplaatsen die in goede staat verkeren. Maar we willen ook dat iedereen meedoet als het gaat om onderwijs, werk en het verenigingsleven. Nu (november 2018) zijn de locaties niet in orde; meerdere woonwagens zijn in slechte staat, niet iedereen heeft werk en er zijn gezinnen met grote financiële problemen.

Deze problemen zijn er al langer. Om het nu goed en in zijn totaliteit aan te pakken is er een nieuw plan gemaakt. In dit plan, ook wel programma genoemd, wordt beschreven wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen en wanneer we dit doen. Er zijn veel mensen bij dit programma betrokken, van ambtenaar onderwijs tot aan de gemeenteraad. En natuurlijk de Sinti zelf. De gemeente vindt het erg belangrijk om met hen in gesprek te zijn en te blijven.

Alle afdelingen binnen het gemeentehuis zijn betrokken bij het programma ‘Beter wonen, fijn leven’ zoals we dit noemen. Daarnaast is Peter van den Bogaert aangetrokken als projectleider om het hele project in goede banen te leiden. Peter van den Bogaert is zeer ervaren en heeft veel ervaring met soortgelijke projecten in andere gemeenten met woonwagenlocaties.

Wat gaan we doen

Er moet echt wat gebeuren op Kremersbos en de Bosweg voordat we kunnen spreken over een normale situatie waar het beter wonen en fijn leven is. De gemeente heeft in februari 2017 tot april 2017 goed gekeken naar wat we noemen de fysieke situatie op de locaties Bosweg en Kremersbos. Foto KremersbosWe bedoelen daarmee dat er is gekeken naar de staat van de (huur)wagens, de brandveiligheid, aanwezige bouwwerken, het gebruik van de standplaatsen en (het gebruik) van de openbare ruimte. We hebben gezien dat veel wagens in een slechte staat van onderhoud zijn. Ook is het niet goed gesteld met de brandveiligheid. Op veel plaatsen staan de wagens te dicht op elkaar en is onduidelijk of zij voldoende brandwerend zijn. De wegen, verlichting en riolering vragen dringend om onderhoud. Daarnaast is sprake van diverse onofficiële standplaatsen, relatief veel illegale bouw en illegale ingebruikname van gemeentegrond. Er zijn op de locaties gedragingen en situaties ontstaan die niet door de beugel kunnen, maar wel zijn gedoogd of waartegen niet is opgetreden. Ook hebben we gezien dat er binnen de gemeente niet goed samengewerkt werd aan projecten die met de woonwagenlocaties te maken hebben. Daarnaast weten we dat het merendeel van de bewoners van de locaties geen inkomen uit werk heeft, maar een uitkering ontvangt. Een groot deel van de volwassen bewoners heeft weinig tot geen opleiding gehad. Hierdoor is het voor hen moeilijk om aan werk te komen. Waar we heel blij mee zijn is dat alle Sinti-jeugd basis- en voortgezet onderwijs volgt.

Foto BoswegOm er voor te zorgen dat Kremersbos en de Bosweg beter en fijner worden voor al haar inwoners pakken we alle zaken op waar we verbeteringen kunnen brengen. Dat betekent dat elke afdeling binnen de gemeente bezig is met het programma ‘Beter wonen, fijn leven’. We werken aan de verbetering op het gebied van de woonwagens en de omgeving daarvan, zorg en welzijn, werk en onderwijs, rechtshandhaving en weerbaarheid. Dit doen we in overleg met de bewoners zelf.

Fases

We kunnen het niet allemaal ineens en tegelijk. De woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg verschillen al van elkaar wat betreft ontwikkelingsniveau. Bovendien is er onlangs geconstateerd dat de grond op de Bosweg vervuild is, daar moeten we eerst een oplossing voor bedenken voordat we verder iets kunnen doen. De politiek, de omgeving, de organisatie, de mensen de omvang, de ambitie en de historie zijn elementen die bepalend zijn voor hoe met woonwagenlocaties wordt omgegaan. Deze verschillen komen terug in de verschillende ontwikkelingsfasen die in een fasematrix worden onderscheiden. De fasering geeft aan welke kenmerken bij een bepaalde fase van ontwikkeling horen. Deze ontwikkeling verloopt van ‘geen zicht op’ tot ‘normalisatie’.

Uitgangspunt is wel dat we per locatie pas naar een volgende fase kunnen gaan als een vorige fase is afgerond. We streven ernaar om op Kremersbos binnen 5 jaar zover te zijn dat de situatie is zoals we dit nu voor ogen hebben. Op de Bosweg zal dat wat langer duren.

Eindbeeld

Het uiteindelijk doel is om te komen tot een genormaliseerde situatie op de vijf thema’s.

De problematiek is zeer complex waardoor het vooral op de ‘zachte’ thema’s Zorg & Welzijn en Arbeid & Onderwijs moeilijk aan te geven is welke fase wanneer wordt bereikt. Het doel is om voor deze thema’s in 2019 en 2020 volledig in de actiefase te zijn. In 2022 zou de fase van controle moeten zijn bereikt.

Voor wat betreft het thema Fysieke omgeving is het doel om in 2022 in fase 4 dan wel 5 te zijn. De thema’s Criminaliteit & Rechtshandhaving en Weerbaarheid moeten worden beschouwd als flankerend en dienen gelijktijdig mee op te lopen met de thema’s Fysieke omgeving, Zorg & Welzijn en Arbeid en Onderwijs.

Foto tabel woonwagenlocaties programma

Noodzakelijke uitgangspunten voor realisatie programma

De ambitie kan enkel worden behaald als het programma wordt uitgevoerd. Hiervoor worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • We blijven in gesprek met Sinti;
  • We zetten extra in op goede, tijdige, heldere en krachtige communicatie;
  • Er is beschikking over voldoende capaciteit en financiële middelen;
  • Regierol en eindverantwoordelijkheid ligt bij gemeente;
  • We hanteren een programmatische aanpak;
  • Beleid en uitvoering sluiten op elkaar aan;
  • Monitoring, evaluatie en audits geven inzicht en dragen bij aan het bereiken van het einddoel, namelijk een genormaliseerde situatie op de vijf thema’s.

Thema’s

Het programma is opgedeeld in verschillende thema’s. Deze werken allemaal met elkaar samen zodat we op alle vlakken kunnen zorgen dat de mensen op de woonwagenlocaties beter kunnen wonen en fijn kunnen leven. De thema's zijn: