In de loop van 2016 en 2017 is het project Europalaan/ HOV2 afgerond en opgeleverd. Het project is tot stand gekomen met dank aan subsidie van veel instanties en in samenwerking met de regio en buurgemeente Eindhoven. Een uniek ontwerp heeft geleid tot een unieke situatie met een groen straatbeeld en zeer stil asfalt. We leggen uit hoe de gemeente en aannemers dat de komende jaren in stand houden.

Onderhoud groen en bomen

Drie seizoenen lang heeft aannemer Strukton Civiel (voorheen Rasenberg) het onderhoud voor groen, plantsoen en bomen verzorgd. Mede door de hete zomers hebben zij extreem veel dode struiken en bomen moeten vervangen. Omdat het contract met de aannemer afloopt, neemt de gemeente vanaf 1 januari 2020 het onderhoud van groen over. We laten de werkzaamheden (aan bomen, plantsoen, struiken en bermen) dan uitvoeren door andere aannemers.

Ecologisch bermbeheer

Het onderhoud van de bermen en sloten wordt vanaf 2020 uitgevoerd zoals elders in onze gemeente, namelijk als ecologisch bermbeheer. Dat betekent dat er op sommige plekken minder gemaaid wordt zodat iets bloemrijker bermen ontstaan. Dit trekt insecten aan zoals vlinders, wilde bijen, zweefvliegen, maar ook kikkers, padden en allerlei kleine gewervelde dieren. Dit is goed voor de biodiversiteit. Op plekken waar de verkeersveiligheid in het geding is, wordt wel vaak gemaaid.

Wegen: zeer stil asfalt

Onderdeel van het contract is ook het onderhoud van wegen en busbanen gedurende 20 jaar. Een uniek aspect van het project was het aanbrengen en onderhouden van zogenaamd ‘zeer stil asfalt’; asfalt met een geluidsreductie van initieel 6 dB(A) afnemend tot gemiddeld 4,5 dB(A), minimaal 3 dB(A).

 

 

Om de kwaliteit van het asfalt te waarborgen, wordt de weg ieder jaar geïnspecteerd en worden geluidsmetingen op de rijbaan uitgevoerd. De aannemer is hiervoor al verantwoordelijk vanaf de aanleg. Als de geluidsreductie onder het afgesproken niveau komt, moet de aannemer reinigen of zelfs een nieuwe deklaag aanbrengen.

Verkeer

In dit project hebben auto, bus en fiets vrij baan gekregen. We hebben dit project primair uitgevoerd om het openbaar busvervoer te stimuleren. Dankzij de voorrangspleintjes is ook een optimale situatie gerealiseerd voor autoverkeer, inclusief Nuenen-West. Fietsers kunnen van en naar Eindhoven rijden in beide richtingen aan beide zijden van de Europalaan. Dat was een bewuste keuze, maar bij aanvang niet helemaal zonder risico’s.

Verkeersveiligheid fietsers

In de praktijk leidt fietsverkeer en kruisend autoverkeer daadwerkelijk tot ongevallen. Gelukkig neemt het aantal ongevallen af. Om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren en automobilisten extra te attenderen, zijn er maatregelen getroffen (pijlen op de fietspaden en extra borden). Ook staan er nu extra paaltjes met inleidende ribbels om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer over de fietspaden rijdt. Deze paaltjes zijn overigens tijdens het strooiseizoen verwijderd.

De komende periode wordt een extra veiligheidsscan gedaan door een specialistisch bureau. Naar aanleiding van de resultaten nemen we mogelijke aanvullende maatregelen.