CMD - Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet ingegaan. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de begeleiding en ondersteuning van de inwoners bij het vinden van werk. De gemeenten zorgen ook voor een uitkering als dat nodig is. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorzieningen (Wsw) en een groot deel van de Wajong.

Waarvoor is de gemeente verantwoordelijk?

  • Re-integratie
  • Begeleiden van mensen met een bijstandsuitkering
  • Mogelijkheden scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat blijft hetzelfde?

  • Inwoners die in 2014 werkten via de Wsw behouden hun rechten en plichten.
  • Mensen die al in 2014 een Wajong-uitkering ontvingen, behouden deze. Wel gaat het UWV iedere situatie opnieuw bekijken.

Wat is er veranderd?

  • Instroom van nieuwe mensen in de Wsw stopt, de wachtlijst vervalt.
  • Nieuwe aanvragen voor een Wajong-uitkering worden op een andere manier beoordeeld door het UWV. Zo krijgen alleen jongeren die geen arbeidsmogelijkheden hebben recht op een Wajong-uitkering.
  • Wanneer er twee of meer meerderjarige personen met een bijstandsuitkering in dezelfde woning wonen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de uitkering.
  • De uitkering voor alleenstaande ouder wordt gelijk aan die van een alleenstaande. Voor alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen wordt het kindgebonden budget verhoogd met een toeslag.
  • De Participatiewet is strenger voor mensen die zich niet aan de verplichtingen houden. Lees de informatiefolder Participatiewet zorgvuldig door om uw te weten wat uw rechten en verplichtingen zijn.

Meer weten?