Subsidies

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Nuenen kent een bloeiend verenigingsleven. De gemeente kent jaarlijks aan circa 50 verenigingen subsidie toe.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

  • Kunst en cultuur: inwoners kunnen actief en/of passief deelnemen aan kunst, cultuur en volwasseneneducatie
  • Jeugd: jeugdige inwoners in staat stellen op te groeien tot een volwassen en volwaardig lid van de samenleving
  • Zelfredzaamheid: het via collectieve voorzieningen verbeteren van de mogelijkheden voor onze inwoners om deel te nemen aan de samenleving
  • Individuele voorzieningen Wmo: het individueel compenseren door het verstrekken van voorzieningen aan onze inwoners die in hun zelfredzaamheid beperkt zijn, om hen in staat te stellen zo volwaardig mogelijk aan de samenleving deel te nemen
  • Gezondheidszorg: het in stand houden en verbeteren van de volksgezondheid
  • Sport: het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl en het bevorderen van sociale samenhang door sport en bewegen
  • Werk en inkomen: uitkeringsgerechtigden aan het werk
  • Bijstand: inwoners die niet of onvoldoende zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud een inkomen verschaffen op het wettelijk vastgesteld bestaansminimum
  • Minima: het minimabeleid is gericht op inkomensondersteuning en op maatschappelijke deelname van burgers met een laag inkomen. Uitgangspunt is dat indien de bestaande inkomensondersteunende regelingen geen passende oplossing bieden er in individuele gevallen maatwerk wordt geboden
  • Vreemdelingen: voldoen aan de wettelijk verplichte inburgering, huisvesting en handhaving
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wanneer uw organisatie geen subsidie ontvangt en u denkt dat uw organisatie hiervoor wel in aanmerking komt, dan kunt u een afspraak maken. In dit gesprek bekijkt de gemeente samen met u of uw organisatie voldoet aan de subsidievoorwaarden en of de activiteiten passen binnen het subsidiebeleid. Verder ontvangt u in dit gesprek informatie over de wijze waarop u een subsidieverzoek kunt indienen en welke gegevens u dient te overleggen.

Hiervoor dient u het aanvraagformulier in te vullen. Als u de stappen doorloopt weet u waar u aan dient te voldoen. Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen.

Wie kan subsidie aanvragen

Iedere organisatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden en waarvan de activiteiten passen in het gevoerde beleid komt in aanmerking voor subsidie. De subsidievoorwaarden zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening