Visvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In Nuenen is voortaan een VISpas nodig om te vissen

Iedereen die in de gemeente Nuenen wil vissen, moet in het bezit zijn van een VISpas of Kleine VISpas. De VISpas wordt uitgegeven door sportvisserij Nederland. Vanaf 1 juli 2017 verstrekt de gemeente geen vergunningen meer. De gemeentevergunningen die dit jaar al zijn verstrekt door de gemeente zijn tot 31 december 2017 geldig.

De gemeente heeft de visrechten van het viswater  in Nuenen verhuurd aan Sportvisserij Zuidwest Nederland. Belangrijkste reden hiervoor is dat de visstand dan beter in de gaten gehouden wordt. Bovendien is nu geen aparte vergunning meer nodig om in Nuenen te vissen.

Het gaat om de volgende wateren:

 • Jonkheer Hugo van Berckellaan
 • Kapperdoesweg
 • Meijerijlaan-Geldropsedijk
 • Pieterveld- Geldropsedijk
 • Arnold Pootlaan-Geldropsedijk
 • Kikkerpad-Kalvariepad
 • Peellandlaan-Witte Put-Refelingse Erven

De kleine VISpas kunt u kopen bij het postkantoor. Hieraan zitten beperkingen . De VISpas geeft meer mogelijkheden. Deze kunt u online bestellen bij Sportvisserij Nederland www.sportvisserijnederland.nl . Op deze site kunt u ook meer informatie over beide VISpassen vinden.

Op de plattegrond zijn de viswateren aangegeven.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Regels om te mogen vissen

 1. Er mag slechts worden gevist door sportvissers in het bezit van een VISpas danwel een Kleine Vispas.
 2. Huurder mag het verhuurde alleen gebruiken voor de uitoefening van de sportvisserij met hengels, bij het gebruik van leefnetten is de 'gedragscode leefnetten' (Leefnetcode) van Sportvisserij Nederland van toepassing.
 3. Het is huurder niet toegestaan netten of fuiken in het verhuurde te plaatsen, behoudens ten behoeve van onderzoek zoals in artikel 4 lid 4.
 4. Het uitoefenen van de zgn. rally- of estafettevisserij, of welke andere vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag zijn-mede vanuit het oogpunt van dierenwelzijn- niet toegestaan, huurder dient hierop toe te zien.
 5. Het water mag worden bevist vanaf alle oevers tenzij het gaat om oevers in particuliere eigendom dan wel om openbare oevers waar uitdrukkelijk is bepaald dat het verboden is zich daar te begeven (verboden toegang).
 6. Na inval van de vorst mag niet meer worden gevist indien daardoor gevaar bij de uitoefening van de schaatssport kan ontstaan.
 7. Het is niet toegestaan zich met een vaartuig of enig ander drijvend voorwerp in of op het water te bevinden, met uitzondering van noodgevallen.
 8. Indien de verhuurster bij de uitvoering van werkzaamheden hinder ondervindt van hengelaars, behoudt zij zich de bevoegdheid voor het hengelen plaatselijk en tijdelijk te verbieden.
 9. Het is verboden om planten of riet weg te hakken of te snijden en om bomen, struiken en andere planten op enigerlei wijze te beschadigen.
 10. Het is verboden om oeverbeplanting, bosschages en beplantingsvakken te betreden De grasmatten en grasstroken, alsmede de oevers, mogen op generlei wijze worden beschadigd. De gemeente behoudt zich het recht voor om eventueel delen van de oevers voor vissers en anderen aanvullend af te zetten.
 11. Het is ten behoeve van de visserij niet toegestaan voorwerpen in het viswater te plaatsen. Indien huurster zulks wenselijk acht, dient vooraf een schríftelijk verzoek aan verhuurster te worden gedaan. Verhuurster behoudt zich het recht voor ter zake nadere voorwaarden te stellen.
 12. Nachtvissen is niet toegestaan.