De wereld van Van Gogh

De wereld van Van Gogh

We werken samen met 'het dorp' aan een mooier Nuenen. In een aantal werkateliers praten we met verschillende partijen en inwoners over de vraag hoe we de ruimtelijke kwaliteiten van Nuenen zo goed mogelijk naar voren kunnen laten komen in het dorp. De ruimtelijke kwaliteiten zijn vooral het groen en de rijke cultuurhistorie met de monumenten van Van Gogh. Het draait om thema’s als landschap, monumenten en erfgoed, openbare ruimte, verkeer. Wat kunnen we doen om de mooie dingen die er zijn nog verder te versterken? Hoe kunnen we deze mooie dingen beter beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers? De antwoorden worden vertaald naar een structuurplan voor het gebied tussen het Park en molen De Roosdonck.

Een structuurvisie

Een structuurvisie is een document waarin de ruimtelijke ambitie voor het gebied wordt vastgelegd. Hoe willen we dat dit gebied er in de toekomst uit ziet? Het gaat in een structuurvisie om de hoofdlijnen en nog niet om concrete plannen. Het is een kader, een richtinggevend document. Concrete ontwikkelingen en plannen worden in de toekomst getoetst aan dit kader.

Waarom stellen we een structuurvisie op?

Het gaat om een bijzonder stuk van Nuenen. Dit gebied is beeldbepalend voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Nuenen. Het Park dat zo centraal in de Nuenense samenleving staat met alle evenementen, de Berg dat historisch als lint de verbinding maakt met het buitengebied. Bijzonderheden moet je koesteren. De structuurvisie maakt dat mogelijk.

We stellen deze visie juist nu op vanwege:

  • Werkzaamheden en ontwikkelingen
    De komende jaren zijn ingrijpende werkzaamheden nodig aan de noordwestzijde van het Park, aan de Papenvoort en het gebied rondom de Hooidonkse Beek. Een andere ontwikkeling is de uitbreiding van Vincentre. Vanwege deze werkzaamheden en ontwikkelingen is nu het moment om na te denken over de ruimtelijke kwaliteit. Met de structuurvisie kunnen we er voor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit beter te borgen is.
  • Erfgoed van Van Gogh
    In dit gebied herinneren veel plekken aan het werk van Van Gogh. Nuenen is een openluchtmuseum met maar liefst 23 locaties die aan Van Gogh herinneren. Meer dan de helft van deze locaties zijn door hem geschilderd of geschetst. Dit is werelderfgoed. Dat biedt kansen, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid om dit te behouden, maar ook om dit te delen.

Het doel

De structuurvisie dient in de toekomst als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in het plangebied. Het doel is om de kwaliteiten van dit gebied te behouden en te versterken. Daarmee ontstaat ook de kans om de wereld van Van Gogh beter beleefbaar te maken. We maken Nuenen nog wat mooier.

Hoe ziet de structuurvisie eruit?

Een structuurvisie bestaat vaak uit een kaart met een toelichting. In welke vorm de structuurvisie wordt opgesteld staat redelijk vrij. MTD landschapsarchitecten stellen de structuurvisie voor ons op. Zij doen dit aan de hand van een route door het plangebied. Aan die route liggen 10 locaties waar een kansenkaart voor is gemaakt. Zo’n kansenkaart is een impressie van hoe bijvoorbeeld het Park er op termijn uit kan komen te zien. Het is bedoeld als ambitie. Het is dus ook geen tekening van hoe het er precies uit gaat zien in de toekomst. Een structuurvisie is immers een leidraad. De kansenkaarten brengen de ruimtelijke ambities beter in beeld dan woorden. Hierdoor wordt het beter te begrijpen. Natuurlijk staat de visie ook beschreven.

Samen

Het gebied is belangrijk voor de inwoners en ondernemers. Het spreekt dan ook voor zich dat zij betrokken zijn bij dit proces. We hebben daarom Nuenenaren opgeroepen om deel te nemen aan een aantal werkateliers. Daarnaast zijn ondernemers, onder andere vertegenwoordiging van het centrummanagement, betrokken. Ook omwonenden zijn vertegenwoordigd. We doen het samen.

Werkateliers

Er zijn drie werkateliers geweest waarin we met inwoners, ondernemers en ambtenaren hebben gewerkt aan de structuurvisie.

December 2017

Het eerste werkatelier was in december 2017. Tijdens deze avond heeft MTD het doel en de eerste plannen gepresenteerd. Er waren toen drie kansenkaarten, namelijk het Park, de Berg (gebied Vincentre) en de vijver bij het gemeentehuis. In groepen zijn de kansenkaarten besproken en dilemma’s voorgelegd.

De presentatie van het 1e werkatelier vindt u hier.

Februari 2018

Het tweede werkatelier was in februari 2018. Tijdens dit werkatelier zijn we een stap verder gegaan. Aanwezigen hebben geschetst aan drie nieuwe kansenkaarten, namelijk de Kloostertuin, het Van Goghkerkje (en naastgelegen gebied) en de omgeving bij de molen Roosdonck. Daarnaast zijn er moodboards gemaakt voor deze locaties.

De presentatie van het 2e werkatelier vindt u hier.

Mei 2018

Tijdens het laatste werkatelier heeft MTD landschaparchitecten de resultaten gepresenteerd van de eerste twee werkateliers. Daarnaast heeft MTD de andere 4 kansenkaarten gepresenteerd. Aanwezigen konden hierop reageren. Iedereen was betrokken bij het proces zodat er goede discussies gevoerd werden, bijvoorbeeld over de interpretatie van de inbreng uit de werkateliers. Uiteraard nemen we ook dit weer mee.

In mei hebben we de resultaten ook gepresenteerd aan de raad. Dit was een informatieve raadsbijeenkomst. Het debat en de besluitvorming volgen later. Signalen die we vanuit de raad kregen tijdens deze avond nemen we nog mee bij het vervolg.

Het 1e deel van de presentatie aan de raad vindt u hier.

Het 2e deel van de presentatie aan de raad vindt u hier.

Inspraak

MTD werkt het plan deze zomer uit zodat de ontwerp-structuurvisie na de zomer af is. Ondanks dat we dit plan samen met inwoners en ondernemers hebben gemaakt, willen we iedereen nog de gelegenheid geven om te reageren op de ontwerp-structuurvisie. Na de zomer volgt daarom nog de formele inspraak. Het ontwerp wordt dan 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan in die periode een zienswijze indienen. Hoe je dat precies kunt doen, wordt vermeld bij de bekendmaking.

Vaststelling

De zienswijzen worden beoordeeld. Dit kan leiden tot aanpassing van de structuurvisie. Het kan ook zijn dat een zienswijze niet tot wijzigingen leidt. Dit moeten we dan wel uitleggen. De zienswijzen worden gebundeld en voorgelegd aan het college. De raad stelt een structuurvisie vast. We hopen dat de structuurvisie in het eerste kwartaal van 2019 wordt vastgesteld.

Vragen

Als u vragen heeft dan kunt u die mailen naar dewereldvanvangogh@nuenen.nl.