Structuurvisie 'De wereld van Van Gogh'

Het gebied tussen het Park en molen De Roosdonck is een bijzonder stuk van Nuenen. Het is beeldbepalend voor de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Nuenen. Het Park dat zo centraal in de Nuenense samenleving staat met alle evenementen, de Berg dat historisch als lint de verbinding maakt met het buitengebied. 

Wij vinden dat we deze bijzonderheden moeten koesteren. Een structuurvisie maakt dat mogelijk. Hierin leggen we de ruimtelijke ambitie voor het gebied vast: hoe willen we dat dit gebied er in de toekomst uit ziet? Het gaat in een structuurvisie om de hoofdlijnen en nog niet om concrete plannen. Het is een kader, een richtinggevend document. Concrete ontwikkelingen en plannen worden in de toekomst getoetst aan dit kader. De structuurvisie dient in de toekomst als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in het plangebied. Het doel is om de kwaliteiten van dit gebied te behouden en te versterken. Daarmee ontstaat ook de kans om de wereld van Van Gogh beter beleefbaar te maken. We maken Nuenen nog wat mooier.

Samenwerking

We werken samen met 'het dorp' aan een mooier Nuenen. In een aantal werkateliers praten we met verschillende partijen en inwoners over de vraag hoe we de ruimtelijke kwaliteiten van Nuenen zo goed mogelijk naar voren kunnen laten komen in het dorp. De ruimtelijke kwaliteiten zijn vooral het groen en de rijke cultuurhistorie met de monumenten van Van Gogh. Het draait om thema’s als landschap, monumenten en erfgoed, openbare ruimte, verkeer. Wat kunnen we doen om de mooie dingen die er zijn nog verder te versterken? Hoe kunnen we deze mooie dingen beter beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers? De antwoorden worden vertaald naar een structuurplan voor het gebied tussen het Park en molen De Roosdonck.

Wat is een structuurvisie?

Een structuurvisie bestaat vaak uit een kaart met een toelichting. In welke vorm de structuurvisie wordt opgesteld staat redelijk vrij. Ontwerpbureau MTD landschapsarchitecten heeft voor ons een structuurvisie opgesteld. Zij hebben dit gedaan aan de hand van een route door het plangebied. Aan die route liggen tien locaties waar een kansenkaart voor is gemaakt. Zo’n kansenkaart is een impressie van hoe bijvoorbeeld het Park er op termijn uit kan komen te zien. Het is bedoeld als ambitie, geen tekening van hoe het er precies uit gaat zien in de toekomst. Een structuurvisie is immers een leidraad. De kansenkaarten brengen de ruimtelijke ambities beter in beeld dan woorden. Hierdoor wordt het beter te begrijpen. Natuurlijk staat de visie ook beschreven.

Waarom een structuurvisie?

De komende jaren zijn ingrijpende werkzaamheden nodig aan de noordwestzijde van het Park, aan de Papenvoort en het gebied rondom de Hooidonkse Beek. Een andere ontwikkeling is de uitbreiding van Vincentre. Vanwege deze werkzaamheden en ontwikkelingen is nu het moment om na te denken over de ruimtelijke kwaliteit. Met de structuurvisie kunnen we er voor zorgen dat de ruimtelijke kwaliteit beter te borgen is. In dit gebied herinneren veel plekken aan het werk van Van Gogh. Nuenen is een openluchtmuseum met maar liefst 23 locaties die aan Van Gogh herinneren. Meer dan de helft van deze locaties zijn door hem geschilderd of geschetst. Dit is werelderfgoed. Dat biedt kansen, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. De verantwoordelijkheid om dit te behouden, maar ook om dit te delen.Hoe ziet de structuurvisie eruit?

Proces en inspraak

Werkateliers

In 2017 en 2018 hebben we een aantal werkateliers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we in gesprek gegaan met inwoners en andere betrokkenen.

Inspraak

De structuurvisie is per 8 maart 2019 ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Iedereen heeft in deze periode de gelegenheid om te reageren op de structuurvisie en een zienswijze in te dienen. Hoe dat precies werkt, leest u op www.overheid.nl.

De eventuele zienswijzen worden beoordeeld, wat kan leiden tot aanpassing van de structuurvisie. Het kan ook zijn dat een zienswijze niet tot wijzigingen leidt. Dit moeten we dan wel uitleggen. De zienswijzen worden gebundeld en voorgelegd aan het college. De raad stelt uiteindelijk de structuurvisie vast.

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar dewereldvanvangogh@nuenen.nl.

Tekening van het gebied tussen het Park en molen De Roosdonck