Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken. De commissie neemt geen besluiten. De discussie gaat vaak wel dieper dan die in de raad. Een commissie richt zich namelijk op bepaalde onderwerpen. 
In een raadscommissie zitten de experts van de politieke partijen, de woordvoerders. Daarnaast is het college aanwezig om een toelichting te geven.

Van elke fractie zitten maximaal 2 leden aan tafel. Dit kan een raadslid zijn of een burgercommissielid. Burgercommissieleden zijn niet gekozen, maar benoemd door de gemeenteraad. Ze bereiden de commissies mee voor, nemen deel aan de commissievergadering en brengen advies uit over de onderwerpen die behandeld worden. 
De commissie heeft een voorzitter om de vergadering technisch in goede banen te leiden en wordt hierin ondersteund door een commissiegriffier. De commissie vergadert volgens bepaalde spelregels. Deze staan in de Verordening op de raadscommissies.

De gemeente Nuenen c.a. telt vier raadscommissies die ieder hun eigen onderwerpen behandelen:

Ruimte (R) : Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en verkeer.

Algemene Zaken (AZ): Veiligheid, handhaving, economie, financiën en belastingen.

Samenleving (S): Zorg, jeugd, werk, verenigingen en accommodaties. 

Gecombineerde commissie: Kadernota, begroting en jaarstukken.

De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar en vinden in principe plaats vanaf 19:30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis (Jan van Schijnveltlaan 2). Wanneer er vergaderingen zijn vind u in de vergaderkalender.

Agenda

Aan het begin van de vergadering wordt de agenda vastgesteld. Meestal worden de onderwerpen behandeld in de volgorde zoals deze op de agenda staan. Toch kan het voorkomen dat de volgorde van de agendapunten nog verandert of dat agendapunten worden toegevoegd of afgevoerd. De agenda staat ook op de vergaderkalender.

Spreekrecht

U kunt meespreken tijdens de commissievergadering. Lees er hier meer over.