Wat is het?

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Vergunning Opgraven, herbegraven en cremeren

U kunt een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook kunt u het stoffelijk overschot alsnog cremeren.

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. Dat kan óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. De burgemeester beoordeelt de aanvraag.

Voor een vergunning tot opgraving kunt u of uw uitvaartondernemer gebruik maken van het online formulier.

Begrafenis of crematie van gemeentewege

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen nabestaanden bekend zijn of waarvan de nabestaanden niet in staat zijn de uitvaart te betalen. De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. De kosten van de uitvaart worden, als dit mogelijk is, betaald uit de nalatenschap van de overledene. Als dit niet toereikend is, worden de nabestaanden in de eerste graad aangesproken het (resterende) bedrag te betalen.

Hoe werkt het?

Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • graf kopen op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie

Begraafplaatsen

Openbare gemeentelijke begraafplaats Oude Landen

De openbare gemeentelijke begraafplaats Oude Landen is gevestigd aan de Beekstraat 48A, in Nuenen.

Begraafplaats Oude Landen is een openbare begraafplaats, dat betekent: een begraafplaats voor alle gezindten. Een apart gedeelte van de begraafplaats is gereserveerd voor parochianen.Daarnaast is een apart gedeelte ingericht voor islamitische begravingen.

De begraafplaats is eigendom van de gemeente Nuenen. Het beheer van de begraafplaats berust bij de Stichting Beheer Algemene Begraafplaats Oude Landen.

Op de begraafplaats worden zowel algemene als particulieren graven uitgegeven. De particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Na deze periode kan de rechthebbende van het graf verzoeken deze termijn te verlengen. De verlenging geschiedt telkens voor niet langer dan 10 jaar. Ook bestaat de mogelijkheid voor een graf voor onbepaalde tijd. In een particulier graf mogen maximaal twee overledenen worden begraven. In een algemeen graf mogen meerdere overledenen worden begraven.

Beheersreglement begraafplaats

Het beheersreglement van de begraafplaats is te vinden op: Reglement

Tarieven particulier graf

Voor een particulier graf zijn grafrechten verschuldigd. De tarieven zijn te vinden op de tarievenlijst of tarievenlijst moslimgraven

Plaatsing gedenkteken

Toestemming voor het plaatsen van een gedenkteken moet worden aangevraagd bij het bestuur van de stichting 'Beheer Algemene Begraafplaats Oude Landen'. De toestemming wordt aangevraagd en op naam gesteld door de rechthebbende van de grafruimte.

Het bestuur heeft regels vastgesteld over de aard en de afmetingen van het gedenkteken en de manier van aanbrengen. Naast de particuliere en algemene graven bestaat de mogelijkheid om urnen bij te zetten in een urnenzuil of urnenkelder. Ook bestaat de mogelijkheid de as van een overledene te verstrooien op een apart strooiveld.

Toegankelijkheid begraafplaats Oude Landen

De begraafplaats Oude Landen is tussen zonsopkomst en zonsondergang via een kleine looppoort toegankelijk voor bezoekers.

Inlichtingen:

Beheerder: Dhr. H.B. Leurink mailadres: begraafplaats.oudelanden@gmail.com, Tel. : 06-14338304

Rooms-Katholieke begraafplaatsen

  • R.K. begraafplaats van de parochie Nuenen, Heilige Clemenskerk (hier vinden geen nieuwe begravingen meer plaats; bijzettingen in bestaande graven en het gebruik van het columbarium zijn nog wel mogelijk)
  • R.K. begraafplaats De Huikert, Parochie Sint Clemens, Gerwen
  • R.K. begraafplaats parochie Heilige Lambertus, Nederwettten

De kerkhofadministratie van de R.K. begraafplaatsen wordt door iedere parochie zelf gedaan.

Inlichtingen

Pastorale Eenheid Heilige Kruis
Park 55, 5671 GC Nuenen
Tel. (040) 283 12 10 (bereikbaar op werkdagen van  9.00-12.00 uur,

De Protestantse begraafplaats

De Roosdoncken vindt u aan de Broekdijk naast nummer 7, 5674MN  Nuenen.

Inlichtingen

Hr. A.B. Jansen (040-283 34 34)
De begraafplaats is altijd toegankelijk via de parkeerplaats.

Gemeentelijke begraafplaatsen Tomakker en de Huikert

Aan de Tomakker in Nuenen is de oude gemeentelijke openbare begraafplaats gelegen (waar onder meer Theo van Gogh, de vader van) begraven ligt. Op deze begraafplaats vinden geen nieuwe begravingen meer plaats. 

Naast de R.K. begraafplaats aan de Huikert in Gerwen is een kleine begraafplaats gevestigd voor de Sinti inwoners van Nuenen. Deze begraafplaats is eigendom van de gemeente. Het beheer van deze begraafplaats berust bij de Sinti gemeenschap.