Er is een humanitaire vluchtelingencrisis in Nederland. De opvang van vluchtelingen is vastgelopen en dit leidt al langere tijd tot schrijnende situaties. Alleen al in Brabant heeft het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 2.500 nieuwe opvangplekken nodig. De Nederlandse regering bereidt een spreidingswet voor, waarmee ze gemeenten verantwoordelijk wil maken voor het leveren van locaties voor vluchtelingenopvang, desnoods met dwang.

Nuenen stelt terrein aan Pastoorsmast beschikbaar

De gemeenteraad van Nuenen sprak zich eind vorig jaar uit tegen Gulbergen als locatie voor de opvang van asielzoekers. De gemeente heeft daarna zelf het initiatief genomen en gekeken of er in onze gemeente locaties zijn die wél geschikt zijn voor vluchtelingenopvang.

Op basis van dat onderzoek is besloten om een braakliggend terrein tussen de Pastoorsmast en de A270 beschikbaar te stellen voor de opvang van maximaal 200 asielzoekers door het COA. Dit voor een periode van in totaal maximaal 10 jaar, met na 5 jaar een expliciet moment om te bepalen of de opvang nog in stand blijft of niet. 

Op deze plattegrond is met blauwe markering de locatie van de opvanglocatie van het COA aangegeven. Het is een veld dat aan de noordkant wordt begrensd door de straat Pastoorsmast en aan de zuidkant door de A270. Links en rechts van het perceel staan bomen en struiken.
De locatie van de opvanglocatie van het COA is op de afbeelding met een dikke blauwe stippellijn aangegeven.

Positieve ervaringen met opvang van vluchtelingen in Nuenen

We zijn blij dat we met het aanbieden van deze locatie voor opvang door het COA een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van deze humanitaire crisis. Nuenen heeft de ruimte om mee te werken aan de opvang en eerdere ervaringen met vluchtelingenopvang in Nuenen zijn positief. Veel Nuenenaren hebben zich vrijwillig voor deze mensen ingezet en doen dat nog steeds. We streven ernaar om ook met elkaar de toekomstige bewoners van de opvanglocatie van het COA aan de Pastoorsmast humane opvang te bieden.

Vervolgstappen

Het COA gaat de plannen voor de locatie technisch verder uitwerken. De gemeente zal een bestuursovereenkomst sluiten met het COA voor de realisatie van de opvanglocatie. Hierin staan werkafspraken over bijvoorbeeld de bouw en inrichting van de locatie, de opvang en begeleiding van de asielzoekers, benodigde aanpassingen in de infrastructuur, de realisatie van voorzieningen (zoals onderwijs, gezondheidszorg en activiteitenprogramma’s) en de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de opvanglocatie.

We horen graag van u

We willen met alle inwoners open en transparant communiceren over de komst van het asielzoekerscentrum. Het besluit om vluchtelingen op te vangen aan de Pastoorsmast roept mogelijk vragen bij u op. We beantwoorden ze graag.

Direct omwonenden en andere direct belanghebbenden zijn uitgenodigd voor een besloten inloopavond en voor deelname aan een klankbordgroep. Het gaat dan om de bewoners van de wijk Boschhoeve, Kremersbos en de woningen die direct grenzen aan de route naar het Kernkwartier. Daarnaast zijn voetbalvereniging RKSV, scouting Panta Rhei, Bijna Thuis Huis Latesteyn en ondernemers uit de omgeving. We gaan allereerst met hen in gesprek over wat zij belangrijk vinden bij de realisatie van de opvanglocatie van het COA aan de Pastoorsmast, zodat we dat mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van de plannen.

We hopen nog in juni een bijeenkomst te organiseren voor alle inwoners van Nuenen. Dan kunnen we meer vertellen over de invulling van de locatie. In de tussentijd houden wij u van ontwikkelingen op de hoogte op onze website, de huis-aan-huis-kranten en de sociale mediakanalen van de gemeente.

Meer informatie

U vindt hier steeds de laatste informatie over de vluchtelingenopvang. Ook voor veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden kunt u hier terecht. Deze pagina wordt steeds aangevuld met nieuwe informatie zo gauw die beschikbaar komt.

Informatie over de activiteiten van het COA en het leven op een opvanglocatie vindt u op www.coa.nl(externe link).

Wilt u goed geïnformeerd het gesprek aangaan over asielopvang of over asielzoekers? Neem dan eens een kijkje op www.coa.nl/nl/watiswaar(externe link)

Heeft u vragen aan de gemeente en staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Stel hem dan per e-mail: opvanglocatiecoa@nuenen.nl.

Veelgestelde vragen

Update 08 05 2023

Ik heb geen brief ontvangen; wanneer krijg ik een uitnodiging van de gemeente?

We richten ons met de informatie allereerst op de direct omwonenden van de Pastoorsmast. Het gaat dan om de bewoners van de wijk Boschhoeve, Kremersbos en de woningen die direct grenzen aan de route naar het Kernkwartier. Daarnaast zijn voetbalvereniging RKSV, scouting Panta Rhei, Bijna Thuis Huis Latesteyn en ondernemers uit de omgeving uitgenodigd voor een eerste besloten inloopavond.
We hopen nog in juni een bijeenkomst te organiseren voor alle inwoners van Nuenen. Dan kunnen we meer vertellen over de invulling van de locatie. In de tussentijd houden wij u van ontwikkelingen op de hoogte op onze website, de huis-aan-huis-kranten en de sociale mediakanalen van de gemeente.

Ik maak me zorgen over beschikbare huisvesting in het dorp voor Nuenenaren. Moeten alle bewoners van het AZC straks in Nuenen een woning krijgen?

De mensen die in het azc wonen zijn geen statushouders, maar asielzoekers. Zolang zij zich in de asielprocedure bevinden, wonen zij in het AZC. Alleen asielzoekers die na de asielprocedure een verblijfsvergunning krijgen en daarmee statushouders worden, hebben recht op een woning in Nederland. Zij worden verdeeld over heel Nederland en komen dus niet per sé in Nuenen te wonen.

Waarom worden er geen kleinere opvanglocaties gemaakt? Asielzoekers kunnen op zo’n grote locatie toch niet integreren in de Nuenense samenleving?

Kleinere opvanglocaties zijn moeilijk te realiseren omdat er voor elke locatie personeel nodig is voor opvang en begeleiding, voor beveiliging, voor dagbesteding enzovoort. Personeel is, zoals bekend, in heel Nederland moeilijk te vinden. Bovendien zijn kleinere locaties naar verhouding veel duurder. De asielzoekers die in een azc verblijven zijn meestal geen statushouders, en daarom is er geen sprake van integratie.

Komen er vooral alleengaande mannen?

Momenteel is ongeveer tweederde van de vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen alleengaande mannen. De rest zijn gezinnen en alleenreizende minderjarige asielzoekers.

Waarom blijven de vluchtelingen niet gewoon in hun eigen land?

De situatie in de landen waar de asielzoekers vandaan komen is erg onveilig. Zij ontvluchten oorlog en geweld (Syrië, Jemen, Eritrea, Somalië) of vervolging en onderdrukking (vanwege ras, politieke overtuiging, geaardheid, geloof of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren). De asielzoekers vragen in ons land bescherming aan op basis van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties.

Het terrein is ooit niet geschikt bevonden voor woonwagens of woningen. Waarom kunnen er nu wel asielzoekers worden opgevangen? 

Het gaat nu om tijdelijke huisvesting. Op het terrein mogen geen permanente woningen  komen.

In Budel zijn enorme problemen met asielzoekers. Dat gaat dan toch in Nuenen vast ook gebeuren?

In Budel worden al vele jaren asielzoekers opgevangen en dat ging jarenlang gewoon prima. Sinds 2 jaar zorgt een kleine groep asielzoekers daar voor overlast. Een van de grote verschillen is dat er in Budel 1500 mensen worden opgevangen. Dat is meer dan 7 keer zoveel als er in Nuenen komen.

Wat kunnen wij Nuenenaren doen om het azc tot een succes te maken?

Heel belangrijk voor asielzoekers is dat ze een dagbesteding hebben. Daar wordt voor gezorgd maar het is natuurlijk fijn als inwoners hier een rol in pakken. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waar inwoners en asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaars cultuur kunnen leren.

06 05 2023

Waarom moeten we in Nuenen vluchtelingen opvangen?

Er is een humanitaire vluchtelingencrisis in Nederland. De opvang van vluchtelingen is vastgelopen en dit leidt al langere tijd tot schrijnende situaties. In Brabant heeft het COA 2.500 extra plekken nodig. Gemeenten hebben vanuit de veiligheidsregio’s een verantwoordelijkheid om een vastgesteld aantal vluchtelingen op te vangen. Met de komst van deze opvanglocatie van het COA voldoet Nuenen aan haar taakstelling binnen de regio.

Hoeveel vluchtelingen komen er naar Nuenen?

De opvanglocatie van het COA aan de Pastoorsmast zal ruimte bieden aan maximaal 200 vluchtelingen.  

Hoeveel vluchtelingen moeten we in totaal in Nuenen volgens de taakstelling opvangen?

We hebben dit jaar een taakstelling voor de opvang van Oekrainers, asielzoekers en statushouders. 200 vluchtelingen is méér dan we als gemeente op dit moment strikt gezien zouden moeten huisvesten. Hiermee blijven we ook bij een toekomstige verhoging van het aantal op te vangen vluchtelingen nog steeds voldoen aan onze taakstelling.

Lopen we het risico dat er na deze locatie nog meer vluchtelingen in Nuenen bijkomen?

Omdat 200 vluchtelingen méér is dan we als gemeente op dit moment strikt gezien zouden moeten huisvesten, blijven we ook bij een toekomstige verhoging van het aantal op te vangen vluchtelingen nog steeds voldoen aan onze taakstelling.

Komt er naast deze locatie ook nog een opvanglocatie op Gulbergen?

De gemeente is van mening dat er in Nuenen plaats is voor één opvanglocatie van het COA. Het gemeentebestuur heeft de Metropoolregio Eindhoven daarom laten weten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek van de Metropoolregio Eindhoven om een asielzoekerscentrum te vestigingen op Landgoed Gulbergen. Met het COA wordt ook afgesproken dat Nuenen maar één opvanglocatie krijgt.

Wat voor soort vluchtelingen komen er naar Nuenen?

De vluchtelingen die naar Nuenen komen hebben in Nederland asiel aangevraagd. Zij moeten de uitkomst van de beoordelingsprocedure afwachten in een asielzoekerscentrum. Het zijn mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, gezinnen, alleengaande volwassenen en kinderen. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Nuenen komen. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen.

Komen er ook Oekraïners op deze opvanglocatie?

Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Europese Beschermingsregeling waarmee zij tot drie jaar kunnen verblijven in Nederland. Ze hoeven dus geen asiel aan te vragen. Maar ze mogen dat wel. Oekraïense vluchtelingen die asiel aanvragen, krijgen onderdak van het COA. Vluchtelingen uit Oekraïne die hier geen asiel aanvragen, worden opgevangen door het Rijk. De overheid heeft gemeenten gevraagd om opvangplekken beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Nuenen heeft daar gehoor aan gegeven en heeft een opvanglocatie voor Oekraïners aan de Vrouwkensakker. Deze blijft gewoon bestaan en de bewoners verhuizen niet naar de nieuwe opvanglocatie van het COA.

Hoe lang blijft de vluchtelingenopvang van het COA in Nuenen?

Het terrein wordt voor een periode van in totaal maximaal 10 jaar beschikbaar gesteld aan het COA, met na 5 jaar een expliciet moment om te bepalen of de opvang nog in stand blijft of niet.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook: www.coa.nl(externe link).

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, AZC - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in een opvanglocatie van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), het asielzoekerscentrum (AZC). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. De instroom van asielzoekers is nu erg hoog en de doorstroom van statushouders vanuit de AZC’s naar woningen is door krapte op de woningmarkt laag. Hierdoor moeten statushouders vaak langer in een AZC blijven wonen. En dat betekent dan weer dat er minder plek is voor nieuwe asielzoekers, terwijl het aantal vluchtelingen dat hier een thuis zoekt niet afneemt.

Wat schieten we in Nuenen op met vluchtelingen?

Door zelf te zoeken naar een geschikte plek en onze medewerking aan deze opvanglocatie van het COA houden we zelf de regie over de vluchtelingenopvang in ons dorp. We nemen ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit grote humanitaire probleem.
Afhankelijk van hun vorderingen in de asielketen kunnen vluchtelingen onder bepaalde voorwaarden als medewerker aan de slag bij onze ondernemers.

Wanneer komen de eerste asielzoekers naar Nuenen?

Dat is nog niet te zeggen. Er moet nog veel gebeuren voordat de eerste vluchtelingen terecht kunnen in de opvanglocatie van het COA. Er is voorbereidingstijd nodig. Er moeten vergunningen worden aangevraagd en natuurlijk duurt de bouw zelf ook wel even. Zo gauw er meer duidelijkheid is over de planning, dan melden we dat op onze website.

Wat doen de asielzoekers de hele dag?

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een asielzoekerscentrum. Zij doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school en gaan naar gesprekken met organisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer & Vertrek en Vluchtelingenwerk. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s of vrijwilligerswerk op de locatie. Meer informatie over het leven op een opvanglocatie is te vinden op https://www.coa.nl/dagelijkse-activiteiten(externe link).

Wat doet de gemeente en wat doet het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers); hoe zijn de taken verdeeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers en zorgt ook voor de bouw en inrichting van de locatie. De gemeente coördineert eventuele aanpassingen in de omgeving (zoals infrastructuur). Over zaken zoals onderwijs voor de kinderen op de opvanglocatie, gezondheidszorg en activiteitenprogramma’s maken het COA en de gemeente afspraken. Zij maken ook afspraken over leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie en de manier waarop die gemonitord gaan worden. De burgemeester is op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het handhaven van de veiligheid binnen de opvanglocatie valt onder de verantwoordelijkheid van het COA.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

De locatie aan de Pastoorsmast voldoet aan de eisen die de gemeenteraad eind vorig jaar stelde aan de bereikbaarheid en voorzieningen in de omgeving van een opvanglocatie. Ook voldoet de locatie aan de eisen die het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) stelt voor nadere technische uitwerking van het plan en de uitwerking van een overeenkomst. De locatie is bovendien eigendom van de gemeente en er zijn geen andere plannen met deze locatie.

Welke andere locaties waren in beeld voor het asielzoekerscentrum?

Andere locaties die zijn onderzocht zijn niet relevant omdat zij niet voldoen aan de eisen voor een opvanglocatie.

Hebben inwoners nog iets te zeggen over de locatie?

Uit het onderzoek naar een alternatief voor opvang van 500 mensen op Landgoed Gulbergen is dit als enige geschikte locatie naar voren gekomen. Andere opties zijn onderzocht maar niet geschikt en ook niet geschikt te maken.
We willen wél graag van omwonenden en andere direct belanghebbenden horen wat voor hen belangrijk is om afspraken over te maken bij de realisatie van de vluchtelingenopvang op deze locatie. Daarover gaan we uitvoerig met hen in gesprek.

Waarom zijn inwoners niet betrokken bij de locatiekeuze?

De keuze voor een locatie is een complexe maatschappelijke opgave die vraagt om specifieke kennis van onder andere flora & fauna, (woning)bouwwet- en regelgeving, infrastructuur en de eisen van het COA. Daar staan we als gemeente voor aan de lat. We willen wel graag van omwonenden en andere direct belanghebbenden horen wat voor hen belangrijk is bij de realisatie van de vluchtelingenopvang op de gekozen locatie. Daarover gaan we uitvoerig met hen in gesprek.

Mag op die locatie wel gebouwd worden?

Het terrein aan de Pastoorsmast heeft de status groenblauwe mantel. Dat betekent dat het een gebied is dat een belangrijke nevenfunctie voor natuur en water heeft en overwegend grenst aan het Natuurnetwerk Brabant en ecologische verbindingszones. De Provincie zal daarom eerst toestemming moeten geven voor de vestiging van een AZC daar. Mogelijk zijn extra maatregelen nodig vanwege de ligging aan de A270, zoals geluidwering. De normale ruimtelijke procedures zullen worden doorlopen.

Hoe komt het asielzoekerscentrum eruit te zien?

Op dit moment is nog niet bekend hoe het asielzoekerscentrum eruit komt te zien en hoe de omgeving wordt ingericht. Het COA zal daarvoor samen met de gemeente een plan uitwerken. In de verdere ontwikkeling nemen zij de wensen, zorgen en informatie van omwonenden mee, evenals de veiligheid van bewoners en personeel en wet- en regelgeving. Zo gauw hierover meer bekend is, delen we die informatie met de omwonenden en op onze website.

Wat zijn de kosten van zo’n opvanglocatie en wie betaalt die?

De totale kosten voor de bouw en het runnen van de opvanglocatie van het COA zijn nog niet bekend. Gemeenten met een asielopvang hebben recht op verschillende financiële vergoedingen voor gemaakte kosten. Die worden vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het COA. Het geld komt uit de begrotingen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken.

Ik maak me zorgen over asielzoekers uit veilige landen en om alleenstaande mannen die naar het asielzoekerscentrum komen. Kunnen we ervoor kiezen om die niet toe te laten?

Wij begrijpen uw zorgen en bespreken die graag met u. De meeste mensen die in een opvanglocatie voor vluchtelingen van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) wonen, wonen hier omdat ze zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Zij komen hier naartoe voor hun eigen veiligheid. Zij zijn er niet op uit om onrust of overlast te veroorzaken. Asielzoekers uit zogeheten veilige landen staan erom bekend dat ze vaker overlast geven. Maar zij maken een miniem percentage uit van de totale groep asielzoekers die in Nederland verblijven. Zie ook www.coa.nl/nl/watiswaar(externe link).

Mogen de asielzoekers overal komen of blijven ze op het terrein van het asielzoekerscentrum?

De mensen die in het asielzoekerscentrum wonen, zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. Zij moeten voldoen aan een wekelijkse meldingsplicht maar zijn verder gewoon bezig met hun leven. Zo brengen zij hun kinderen naar school en doen ze boodschappen. Hun leven speelt zich verder wel grotendeels af binnen de opvanglocatie, omdat de mogelijkheden om te werken of een studie volgen voor de volwassenen beperkt zijn.

Wat voor veiligheidsmaatregelen komen er in (de omgeving van) het asielzoekerscentrum?

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeente maken samen afspraken over leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie en hoe die gemonitord worden. Hierin nemen we de wensen, zorgen en informatie van omwonenden mee. Details zijn nu nog niet bekend. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het COA zorgt voor 24 uur per dag beveiliging op de opvanglocatie.

Hoe gaat de gemeente zorgen voor de veiligheid van alle inwoners en ondernemers in Nuenen?

De burgemeester is en blijft verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het handhaven van de veiligheid binnen de opvanglocatie valt onder de verantwoordelijkheid van het COA. Het COA en de gemeente maken samen afspraken over de leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie en hoe die gemonitord worden.

Wat doet de gemeente tegen mogelijke overlast van asielzoekers?

De gemeente en het COA maken afspraken over de leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie en hoe die gemonitord worden. Net als bij overlast door andere mensen, worden passende maatregelen genomen. Overlast kan een rol spelen als mensen zich in een uitzichtloze situatie bevinden of zich vervelen. Het COA biedt op de locatie een dagprogramma aan. De bewoners kunnen zo, naast hun huishoudelijke en zorgtaken, aan activiteiten meedoen.

Er wordt door asielzoekers veel gestolen in winkels. Neemt de gemeente extra maatregelen voor ondernemers?

Er bestaan veel aannames over asielzoekers. Feit is dat in de meeste gemeenten waar zich een opvanglocatie van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bevindt, het aantal winkeldiefstallen en andere overtredingen en misdrijven niet is toegenomen. Zie ook www.coa.nl/nl/watiswaar(externe link).

Kunnen we asielzoekers die overlast veroorzaken wegsturen naar een andere locatie?

Nederland wil veiligheid bieden aan mensen die vluchten voor oorlog of geweld. Een kleine groep maakt hier misbruik van en zorgt voor overlast of criminaliteit. De overheid kan dan verschillende maatregelen nemen. Per situatie wordt bekeken welke maatregel het meest geschikt is. Zo kan de overheid ervoor kiezen om een asielaanvraag sneller af te handelen en asielzoekers uit veilige landen versoberd op te vangen. Ernstige overlastgevers kunnen in een Handhaving- en Toezichtlocatie geplaatst worden.

Ik maak me zorgen om de belasting van zorgverleners; het is nu al moeilijk om een afspraak met de huisarts te maken. Houden jullie daar rekening mee?

Dat is een terechte zorg, wij zien die ontwikkeling ook. Toegang tot zorg is een van de onderwerpen waarover de gemeente met het COA afspraken maakt. Iedereen moet de benodigde zorg kunnen krijgen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de komst van het asielzoekerscentrum in Nuenen of met de locatie ervan; kunnen we het nog voorkomen?

De gemeente gaat vanaf het begin van het proces met alle omwonenden en direct belanghebbenden in gesprek om wensen en zorgen te bespreken. Ook betrekt de gemeente hen bij de uitwerking van de plannen. Door kennis te delen en samen op te trekken, verwachten wij veel zorgen weg te kunnen nemen.
Voor de realisatie van de opvanglocatie worden de vereiste ruimtelijke procedures doorlopen. De bezwaar- en beroepsmogelijkheden hangen af van welke procedure wordt gekozen. Volgt u hiervoor de openbare bekendmakingen van de provincie en de gemeente.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Het COA gaat de plannen voor de locatie technisch verder uitwerken. De gemeente gaat een bestuursovereenkomst sluiten met het COA. Daarin leggen zij afspraken vast over onder meer het aantal opvangplaatsen, de looptijd van de opvang, de overlegstructuur, het onderwijs, de gezondheidzorg, de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de financiering. Daarna volgen de ruimtelijke procedures en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Als die zijn doorlopen, worden de locatie en de omgeving ingericht.

Waarom heb ik geen informatiebrief thuis ontvangen?

Inwoners uit de wijk Boschhoeve, Kremersbos en het gedeelte van de wijk Schietbergen dat grenst aan de looproute richting Kernkwartier hebben een informatiebrief ontvangen. Ook verenigingen en ondernemers uit de directe omgeving zijn aangeschreven en uitgenodigd voor de besloten inloopavond. Wij beschouwen hen als direct belanghebbenden vanwege hun locatie.

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

We willen met alle inwoners open en transparant communiceren over de komst van het asielzoekerscentrum. In de communicatie maken we onderscheid tussen omwonenden en andere direct belanghebbenden enerzijds en alle andere inwoners van Nuenen anderzijds.

Omwonenden van de Pastoorsmast en andere direct belanghebbenden krijgen allereerst onze aandacht. Zij hebben een informatiebrief van de gemeente ontvangen en zijn uitgenodigd voor een besloten inloopavond. We vragen hen ook of zij als vertegenwoordiger van deze groep belanghebbenden zitting willen nemen in een klankbordgroep waarmee we gedurende het gehele traject regelmatig in overleg zullen gaan.

Op deze pagina is alle beschikbare informatie over de opvanglocatie van het COA aan de Pastoorsmast bij elkaar te vinden. Wij vullen deze pagina steeds aan met nieuwe informatie wanneer die beschikbaar komt. Ook zullen we informatie delen via de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen en op onze socialemediakanalen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op deze pagina verzamelen we alle beschikbare informatie over de opvanglocatie van het COA aan de Pastoorsmast. We vullen deze pagina aan zo gauw er nieuwe informatie beschikbaar komt. U kunt informatie ook lezen in de gemeenteberichten in de huis-aan-huisbladen en op onze socialemediakanalen.

Informatie over de activiteiten van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en het leven op een opvanglocatie vindt u op www.coa.nl(externe link).

Wilt u goed geïnformeerd het gesprek aangaan over asielopvang of over asielzoekers? Neem dan eens een kijkje op www.coa.nl/nl/watiswaar(externe link)

Mijn vraag staat hier niet tussen; waar kan ik die stellen?

U kunt uw vraag aan de gemeente stellen door een e-mail te sturen aan opvanglocatiecoa@nuenen.nl.

Ik wil straks vrijwilliger worden in het asielzoekerscentrum. Waar kan ik me aanmelden?

Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip.

Hebben jullie spullen nodig voor de vluchtelingen?

Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip.

Hoe kan ik helpen?

Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip.