Hoe zien Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind er in de toekomst uit? De gemeente gaat dit vastleggen in de Omgevingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in ons dorp. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Het ontwerp van de Omgevingsvisie voor Nuenen is gereed! 

Het ontwerp van onze Omgevingsvisie is klaar. U kunt de visie lezen en tot en met 15 april een zienswijze indienen. Het ontwerp van de Omgevingsvisie voor Nuenen is gebaseerd op de kernkwaliteiten dorps, gezellig, groen en rustig en op de wensen vanuit de gemeenschap. Maar ook op trends en ontwikkelingen als duurzaamheid, gezondheid en klimaat, woningbouw en mobiliteit, individualisering en vereenzaming. Daarnaast gaven de inwoners een duidelijke boodschap mee: “Houd Nuenen zoals het is”. 

Participatie

De Omgevingswet gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving. Daarom hebben we in de weg ernaartoe samengewerkt met vele partijen als inwoners, ondernemers, verenigingen, belangengroepen, experts en partners. Hoe deze participatie eruit zag, ook dat staat in de Omgevingsvisie.

Ter inzage

Via onderstaande knop komt u direct bij het ontwerp. Het ontwerp ligt van 5 maart tot en met 15 april 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. U kunt ook een brief online sturen via het contactformulier. Deze wordt als een officiële brief in behandeling genomen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw J. de Vrees van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040 - 263 16 31).

Naar de Omgevingsvisie

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Dit was eerst 1 januari 2021, maar is met een jaar uitgesteld. Met de komst van deze wet verandert er veel. Zo bundelt deze wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Deze Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente. De visie wordt verder uitgewerkt in programma's, verordeningen en een omgevingsplan. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen.

Lees meer over de Omgevingswet op de website van de rijksoverheid.

Eén wet, één loket, één procedure

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dat verandert vanaf 2022, met de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. 

Het gehele traject wordt daarmee eenvoudiger, sneller en goedkoper. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen in Nuenen. Tegelijkertijd vraagt de Omgevingswet ook om meer initiatief voor draagvlaak bij de initiatiefnemer. Wanneer u een idee heeft zoekt u dus zelf draagvlak daarvoor bij de omgeving.

Waarom een visie?

Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Met de komst van deze wet verandert er veel. Zo bundelt deze wet 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van de gemeente. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen.

Met de omgevingsvisie maken we één beleid voor Nuenen voor onze fysieke leefomgeving. In dit omgevingsbeleid is gezondheid de verbindende factor. Dat klinkt misschien raar. Gezondheid en de fysieke leefomgeving. Maar dat is het niet. Onze leefomgeving heeft veel invloed op onze gezondheid. Denk aan de luchtkwaliteit, maar ook de mogelijkheid om te sporten en elkaar te ontmoeten.

De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving en hoe de kwaliteit hiervan kan worden verbeterd. In de omgevingsvisie komt onder andere aan bod de ruimtelijke ordening (bv hoeveel huizen zijn er, wat is er nodig in de toekomst), de inrichting van het openbaar gebied (bv waar moeten er speeltuinen komen of een park) en het milieu. Daarnaast moeten ook de nationale thema’s duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie én gezondheid in de omgevingsvisie terugkomen.

De Omgevingswet gaat er vanuit dat we samen met de gemeenschap verantwoordelijk worden voor de fysieke leefomgeving. Vanuit die gedachte is het ook niet meer dan logisch dat we de omgevingsvisie samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en partners maken. Wij denken na over de toekomst van Nuenen, denkt u met ons mee?

Opgaven

De omgevingsvisie gaat over veel onderwerpen. Voor Nuenen zijn deze verdeeld over 4 opgaven en uitgangspunten:

 • hoogwaardige woon- en leefomgeving,
 • de vitale samenleving,
 • een robuust landschap en
 • Nuenen in Brainport

Gezondheid is hierbij de verbindende factor. Dat klinkt misschien raar. Gezondheid en de fysieke leefomgeving. Maar dat is het niet. Onze leefomgeving heeft veel invloed op onze gezondheid. Denk aan de luchtkwaliteit, maar ook de mogelijkheid om te sporten en elkaar te ontmoeten.

Omgevingsagenda

Een belangrijke stap naar de omgevingsvisie is de omgevingsagenda. Hiervoor spraken we met meer dan 500 Nuenenaren tijdens interviews, enquêtes en bijeenkomsten. In de agenda staat wat de visie in ieder geval moet bevatten; de belangrijke wensen, kwaliteiten en ontwikkelingen. En wat zijn de opgaven en uitgangspunten? Met deze punten kunnen we de volgende stap zetten op weg naar het perfecte toekomstplaatje. 

De omgevingsagenda is op 13 februari 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. We hebben de inhoud ook overzichtelijk weergegeven in een infographic.

In gesprek met u

De omgevingsvisie is voor iedereen belangrijk. Daarom maken wij de visie samen met u. Wilt u meedenken en meepraten? Dat kan op verschillende manieren. In 2019 heeft u meegedacht over de leefomgeving van ons dorp. U heeft aangegeven wat u belangrijk vindt, nu en in de toekomst. De komende periode vragen wij u ons te helpen met de betekenis van de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente; rustig, groen, dorps en gezellig.

Onderzoek naar kwaliteiten, ambities en aandachtspunten

Om te beginnen zijn we de straat op gegaan. Gehuld in rode jasjes hebben we 300 inwoners geïnterviewd. Om zoveel mogelijk mensen en verschillende doelgroepen te bereiken zijn we op veel verschillende plekken geweest. Langs de lijn, in de kroeg, de bibliotheek en de rommelmarkt. Daarnaast hebben we bijeenkomsten georganiseerd met de dorpsraden, ondernemers, jongeren, ouderen en kinderen. Ruim 500 mensen deelden hun blik op ons dorp met ons. De kwaliteiten, de ambities en de aandachtspunten.

Wensen

De boodschap is helder: houdt Nuenen zoals het is. Dorps, gezellig, rustig en groen. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over. Deze wensen haalden we bij jullie op:

 • 'Wij willen samen sporten en leuke dingen doen'
 • 'Wij willen groen in onze dorpen'
 • 'Wij willen een gezellig en mooi centrum'
 • 'Wij willen niet meer in de file staan'
 • 'Wij willen aantrekkelijk zijn voor jongeren en zorgen voor ouderen'
 • 'Wij willen groen om onze dorpen'
 • 'Wij willen buiten kunnen spelen en bewegen'

Dilemma’s

Genoeg stof om over door te praten samen. Want het lijkt misschien niet spannend om Nuenen te houden zoals het is, maar met ontwikkelingen als mobiliteit, duurzaamheid en vergrijzing is dat toch een behoorlijke uitdaging. Dat levert de nodige dilemma’s op. De roep om woningen is groot, maar hoe doen we dat als we Nuenen groen willen houden? Aan de hand van deze dilemma’s zijn we in gesprek gegaan met Nuenense verenigingen. Het liet ons zien waar we het over eens zijn, maar ook waar de meningen verdeeld zijn.

De opbrengst

Wilt u weten wat de mening is van onze inwoners? Lees een samenvatting in het participatieverslag (december 2019). Deze inbreng is de belangrijkste basis geweest voor de omgevingsagenda die door de raad in februari 2020 is vastgesteld. Een nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie.

De komende periode vragen wij u ons te helpen met de betekenis van de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente. Houd onze social media, uw brievenbus en de lokale kranten in de gaten en denk mee. De opbrengst hiervan vormt, samen met de uitgangspunten in de omgevingsagenda, de basis voor de omgevingsvisie.

Uitkomsten online onderzoek over de kwaliteiten van Nuenen

Het online onderzoek van eind 2020 leverde een mooi beeld op van hoe de inwoners van Nuenen kijken naar de kwaliteiten dorps, groen, rustig en gezellig. Zo’n 1.500 mensen deden mee en kozen de foto’s en de uitspraken die zij het beste vonden passen bij de genoemde kwaliteiten. Dit biedt een nog beter inzicht in deze eigenschappen en de beleving van de Nuenenaar daarbij. Met deze informatie kunnen we de kwaliteiten in de omgevingsvisie nog beter beschrijven. Om ze in de toekomst te kunnen koesteren en verbeteren.

Favoriete plekken

Naast de vier kwaliteiten in woord en beeld, konden deelnemers ook aangeven wat hun favoriete plek was in de gemeente én welke plek in hun ogen beter kan. Ook dit onderdeel leverde zeer veel, nuttige reacties op. Deze worden nu geïnventariseerd en gerubriceerd zodat ze bij toekomstige ontwikkeling in beeld zijn. 

Wat waren de meest gekozen uitspraken per onderwerp?

Welke uitspraak past het beste bij rustig Nuenen? 
1.    “Veel groen in de wijk” (502 stemmen)
2.    “Wandelen in het bos” (433 stemmen)
3.    “Een rustige woonstraat| (369 stemmen)

Welke uitspraak past het beste bij groen Nuenen? 
1.    “Buitengebied dichtbij” (438 stemmen)
2.    “Groene parken in het dorp” (360 stemmen)
3.    “Nuenense broek en de Herendonken” (331 stemmen)

Welke uitspraak past het beste bij gezellig Nuenen? 
1.    “Knus centrum” (434 stemmen)
2.    “Lekker uiteten” (412 stemmen)
3.    “Een vol terras” (333 stemmen)

Welke uitspraak past het beste bij dorps Nuenen?  
1.    “De terrassen rond het park” (412 stemmen)
2.    “Pittoresk dorp” (295 stemmen)
3.    “Gelegen in het groen” (287 stemmen)

Wat waren de meest gekozen foto’s? 

De plaatjes tonen de gekozen foto’s per onderwerp. Hoe groter de foto, hoe meer er op werd gestemd. 

 

Planning

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Die wet verplicht gemeenten om een visie te maken voor de toekomst van de gemeente. Dit is de omgevingsvisie. Nuenen maakt de visie in 3 fasen.

Fase 1

In de eerste fase hebben we opgehaald. Deze fase is afgerond in de zomer van 2019.

Fase 2

In de zomer startte de tweede fase. De kwaliteiten, ambities en aandachtspunten zijn bekend. Wat betekenen die ambities? Er moeten keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld. Ook dit hebben we samen gedaan met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en partners. Dit heeft geresulteerd in de omgevingsagenda. Die is op 13 februari 2020 vastgesteld door de raad.

Fase 3

In deze fase moeten de keuzes vertaald worden naar een visie. De Omgevingswet schrijft niet voor hoe die visie eruit ziet. We hebben inmiddels een eerste concept gereed. De komende periode vullen wij het concept aan met uw inbreng over de betekenis van de kwaliteiten.

Omgevingsvisie afgerond

Begin 2021 is de omgevingsvisie voor Nuenen in concept klaar.  We vragen u dan of dit de visie is zoals hij voor Nuenen moet zijn. Daarna leggen we de omgevingsvisie voor aan de gemeenteraad om vast te stellen. Dit zal medio 2021 zijn.