Vragen en antwoorden – inwoners bijeenkomst 3 juli 2023

1. Wat voor soort mensen worden opgevangen? Zijn het 200 mannen? Hoe is de samenstelling?

Van alle migranten die naar Nederland komen, vraagt 10% asiel aan. Dat zijn dus bijvoorbeeld mensen die hun land ontvlucht zijn en in Nederland een veilig onderkomen zoeken. De vluchtelingen die naar Nuenen komen, hebben asiel aangevraagd en moeten de uitkomst van de beoordelingsprocedure afwachten in een asielzoekerscentrum. Het zijn mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, gezinnen, alleenstaande volwassenen en kinderen. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Maar het is dus niet mogelijk om uitspraken te doen over wie er precies naar Nuenen komen. Meer weten? Op de site van het COA worden maandelijks de statistieken (man/vrouw, leeftijd, land van herkomst, etc.) bijgehouden.

2. Is het besluit al genomen?

Het college heeft het besluit genomen over de locatie voor het AZC. Om met het COA tot een bestuursovereenkomst te komen, doorlopen we een proces waarbij de klankbordgroep opvang vluchtelingen en de gemeenteraad betrokken worden. Het college is bevoegd deze (privaatrechtelijke) bestuursovereenkomst te ondertekenen. In de daaropvolgende ruimtelijke procedure is het voor belanghebbenden mogelijk om zienswijzen en bezwaar in te dienen. Hoe die procedure precies zal verlopen hangt af van de aanvraag die het COA bij de gemeente indient.
Tip: op Overheid.nl worden alle vergunningaanvragen gepubliceerd. Daar staat ook bij op welke manier u zienswijzen of bezwaar kunt indienen. U kunt zich abonneren op een e-mailservice. Daarmee krijgt u automatisch bericht van nieuwe vergunningaanvragen.

3. Hoe zit het met de veiligheid van omwonenden en andere inwoners van Nuenen?

Het COA en de gemeente maken samen afspraken over leefbaarheid en veiligheid rond de opvanglocatie en hoe die gemonitord worden. Hierin nemen we de wensen, zorgen en informatie van omwonenden (vertegenwoordigd in de klankbordgroep opvang vluchtelingen) mee. We bekijken bijvoorbeeld hoe we met het nemen van bepaalde maatregelen veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk kunnen beperken. De burgemeester gaat over de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Het COA zorgt voor 24 uur per dag beveiliging op de opvanglocatie zelf.

4. Hoe kunnen organisaties die willen helpen betrokken worden?

We gaan met deze organisaties in gesprek. We hopen dan ook dat die zich bij ons melden (voor zover ze dat al niet hebben gedaan). Het is wel een thema dat pas in een latere fase aan bod komt, dus we kunnen er pas later dit jaar concreter over zijn.

5. Hoe zit het met de waardedaling van de huizen. Wordt dit gecompenseerd?

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hier in 2019 onderzoek naar gedaan. Bij AZC’s met ’minder dan vijfhonderd asielzoekers, is geen opvallende daling van verkoopprijzen waargenomen. Als ze denken dat hun huisprijs toch zal dalen als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, hebben huiseigenaren altijd de mogelijkheid om een planschadevergoeding te vragen.

6. Hoeveel politie komt erbij (handhaving)?

Meer inwoners betekent doorgaans dat er meer politie is. Maar 200 personen erbij is niet per definitie reden om extra agenten in te zetten voor Nuenen. Ter vergelijking: in de politiewet staat het streven om per 5000 inwoners één wijkagent te hebben. Mensen die de openbare orde verstoren ongeacht hun achtergrond worden door de politie aangepakt volgens de geldende regels en wetten. Zoals het staat in artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”. Dat geldt dus voor iedereen, ook asielzoekers.  

7. Wat is de termijn van de bouwplannen? Gaat dit ook zolang duren als de andere plannen binnen de gemeente?

Het gaat hier om tijdelijke woningen/woonunits, waarvoor (zoals het er naar uitziet) geen langdurige bestemmingsplanprocedure gevolgd hoeft te worden. De procedure zal dus korter zijn dan die van woningbouwplannen waarbij wél een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden. Hoe lang de procedure precies duurt, is afhankelijk van het soort vergunning dat wordt gevraagd, of die aanvraag valt onder de nieuwe Omgevingswet (per 1 januari 2024) en hoe de bezwaar- en beroepsprocedures verlopen.

8. Waarom pas een evaluatie na 5 jaar?

Het staat nog niet vast wanneer we een evaluatiemoment inbouwen. Hierover gaan we met het COA nog in gesprek.

9. Verrijkt de gemeente Nuenen zich financieel met de opvang van vluchtelingen?

Nee, de gemeente verdient er geen geld mee. We begrijpen wel waarom dat idee kan zijn ontstaan:
1. Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgen gemeenten een compensatie, waarvan bekend is dat die aan de hoge kant is vergeleken met de kosten die de meeste gemeenten blijken te maken. Het gaat hier (op de Pastoorsmast) echter om gewone asielzoekers.

2. In het voorstel voor een nieuwe asielwet (ook wel de Spreidingswet genoemd) wordt gesproken over bonussen voor gemeenten die vrijwillig asielzoekers opvangen. Gemeenten zijn daar tegen, het zou oneerlijk zijn voor gemeenten die nu al asielzoekers opvangen of die juist geen enkele mogelijkheid hebben asielzoekers op te vangen al zouden ze graag willen. Die Spreidingswet is nog niet vastgesteld en het is maar de vraag of dat op korte termijn gaat gebeuren.

De gemeente ontvangt geen vergoeding voor elke geplaatste asielzoeker. Wél ontvang de gemeente een vergoeding voor algemene voorzieningen zoals infrastructuur en openbaar vervoer. Ook kan de gemeente vergoeding krijgen voor voorlichtingskosten, kosten voor subsidie aan vrijwilligersgroepen of voor gemiste OZB-inkomsten. Uitgebreide informatie staat op de site van het COA.

10. Is het dwang vanuit Den Haag?

In de Spreidingswet wordt geregeld dat gemeenten vanuit het Rijk gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen. Zoals gezegd is deze wet nog niet aangenomen. Gemeenten zijn dus nog niet verplicht of gedwongen om vluchtelingen op te vangen. Er is wel een appèl gedaan op de gemeenten. Ter Apel stroomt over. We hebben in Nederland een acuut humanitair probleem. De gemeente Nuenen wil daar zelf een steentje aan bijdragen. Dit is een eigen keuze van het gemeentebestuur (college en gemeenteraad).

11. Waarom zo’n massale opvang in Nuenen? Waarom geen kleinere locaties verspreid?

Wat betreft spreiding binnen Nuenen is de moeilijkheid de operationele bedrijfsvoering van meerdere kleinere locaties. Kleinere opvanglocaties zijn moeilijk te realiseren omdat er voor elke locatie personeel nodig is voor opvang en begeleiding, voor beveiliging, voor dagbesteding, enzovoort. Personeel is in heel Nederland moeilijk te vinden. Bovendien zijn kleinere locaties naar verhouding veel duurder. Het COA heeft geen oneindig budget en moet dus ook gewoon naar de kosten kijken.

12. Hoe zit het met medische zorg, scholing, werkgelegenheid?

Een aantal keer per week is er een dokter ter plekke aanwezig. Dit wordt door het COA geregeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de scholing (leerplicht). Het COA denkt mee over 1e jaar school in een taalklas zodat ze de taal goed leren. Na een half jaar kunnenasielzoekers een BSN aanvragen waarmee ze een beperkte tijd mogen werken. In Veldhoven hebben ze een pilot lopen waarbij mensen nu al werken. We denken in Nuenen ook al aan een constructie om mensen te laten werken, bijvoorbeeld onder de vleugels van de WSD (sociale werkvoorziening). Inmiddels heeft de WSD al veel ervaring met deze doelgroep en het succesvol betrekken van de doelgroep in het arbeidsproces.

13. Is het COA gebonden aan regels/wetgeving? Of hebben ze ook improvisatietalent? Kunnen ze bewegen naar aanleiding wat ze geleerd hebben van afgelopen jaren?

Het COA is zeker gebonden aan regels en wetgeving. Sterker: er is een Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (1994). Lees meer op de site van het COA.
Het COA is dus de uitvoeringsorganisatie van die wet. En zoals dat bij alle uitvoeringsorganisaties geldt: uiteraard wordt zoveel mogelijk meebewogen met de veranderende maatschappij en leert men van ervaringen. Maar ze zijn dus altijd wel gebonden aan de mogelijkheden die de wet biedt. Het COA heeft een programma van eisen voor het beoordelen van locaties en het realiseren daarvan. Dit programma van eisen komt voort uit wet- en regelgeving en ervaringen uit het verleden.

14. Waarom in Nuenen?

Er is een humanitaire vluchtelingencrisis in Nederland. De opvang van vluchtelingen is vastgelopen en dit leidt al langere tijd tot schrijnende situaties. In Zuidoost Brabant heeft het COA 2.900 extra plekken nodig. Gemeenten hebben vanuit de veiligheidsregio’s de oproep gekregen om vluchtelingen op te vangen. Iedere gemeente in Nederland heeft dus een opgave te voldoen. Met de komst van deze opvanglocatie van het COA draagt Nuenen haar aandeel bij.

15. Een sporthal kan niet op deze locatie. Hoe kan het dat hier dan toch gebouwd kan worden?

Bebouwing is alleen mogelijk door tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Dat mag voor maximaal 10 jaar. Een sporthal is een gebouw dat langer blijft staan en dat is op deze locatie niet mogelijk. Datzelfde geldt dus ook voor permanente woningen. Het COA kan voor 10 jaar units plaatsen. Deze units zijn geschikt voor tijdelijke huisvesting.

16. Kent u de brief 23 mei van de Minister van Justitie over de criminaliteit in Budel en ter Apel?

De betreffende brief is niet bekend bij de burgemeester. Het blijkt te gaan om een brief van de Minister van Justitie en Veiligheid gericht aan de tweede kamer. Burgemeester heeft aangegeven dat de meneer die deze vraag stelt zijn gegevens mag doorgeven, zodat we contact met hem opnemen over deze brief. Meneer wil zijn gegevens niet geven.

17. Waar zijn de leden van de gemeenteraad?

De burgemeester heeft de raadsleden aangeraden om niet te komen bij de inwonersavond. De avond is bedoeld voor de inwoners en om hun vragen zoveel mogelijk te beantwoorden, de avond is niet om politieke discussies aan te gaan.
Overigens kunnen raadsleden gewoon benaderd worden. Hun gegevens staan op de website van de gemeenteraad.

18. Wat zijn precies asielzoekers, statushouders? Algemene informatie geven om helderheid te creëren.

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in een opvanglocatie van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), het asielzoekerscentrum (AZC). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. 
De instroom van asielzoekers is nu erg hoog en de doorstroom van statushouders vanuit de AZC’s naar woningen is door krapte op de woningmarkt laag. Hierdoor moeten statushouders vaak langer in een AZC blijven wonen. En dat betekent dan weer dat er minder plek is voor nieuwe asielzoekers, terwijl het aantal vluchtelingen dat hier een thuis zoekt niet afneemt. Op dit moment wonen er in Nederland ongeveer 16.000 statushouders in een locatie van het COA. In totaal vangt het COA in Nederland zo’n 54.000 mensen op.

19. 180 AZC’s in Nederland, 175 draaien goed. Waarop is het gevoel van angst nou gebaseerd?

Er wordt nu eenmaal niet veel gepraat over hoe goed het gaat of dat er niets bijzonder gebeurt. Daarentegen is er naar verhouding erg veel berichtgeving over zaken die mis gaan, criminaliteit en excessen. Overal, maar op en bij asielzoekerscentra in het bijzonder. Daardoor ontstaat een vertekend beeld van hoe het er aan toe gaat en over hoe asielzoekers zich over het algemeen gedragen.
Maar asielzoekers zijn ook gewoon mensen. En een klein percentage daarvan maakt fouten, begaat overtredingen of doet criminele dingen. Dat is onder asielzoekers niet anders of meer dan onder de doorsnee Nederlandse bevolking. 20. Wordt er een meting criminaliteit uitgevoerd voor en na opvang? Voor een evaluatie?

De politie houdt altijd al cijfers bij over criminaliteit. Iets anders en minder ‘hard’ zijn de cijfers over het veiligheidsgevoel van inwoners. Die worden uitgevraagd in de Veiligheidsmonitor, een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Dit vindt elke twee jaar plaats. We kunnen voor een evaluatie gebruik maken van de gegevens zowel politie als vanuit de Veiligheidsmonitor.  

20. Wat wordt de dagbesteding van de bewoners?

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een asielzoekerscentrum. Zij doen hun huishouden, brengen hun kinderen naar school, doen boodschappen, bereiden hun maaltijden en gaan naar gesprekken met organisaties zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer & Vertrek en Vluchtelingenwerk. Zij moeten voldoen aan een wekelijkse meldingsplicht maar zijn verder gewoon bezig met hun leven. Daarnaast bereiden zij zich voor op hun toekomst met programma’s of vrijwilligerswerk op de locatie. Hun leven speelt zich verder wel grotendeels af binnen de opvanglocatie, omdat de mogelijkheden om te werken of een studie volgen voor de volwassenen beperkt zijn. Het COA biedt op de locatie activiteiten aan. En gezien de vele vragen en aanmeldingen verwachten we er ook veel inwoners willen helpen of zelf activiteiten gaan organiseren.

21. Mogen deze mensen het AZC verlaten?

Ja. Asielzoekers mogen zich vrij bewegen, dus mogen het AZC verlaten.

22. Wat is het plan om te voorkomen dat bewoners door Nuenen gaan zwerven?

De asielzoekers mogen zich net als elke andere inwoner en bezoeker van onze gemeente vrij door de gemeente bewegen, boodschappen doen en winkelen, hun kinderen naar school brengen,  wandelen of fietsen in de omgeving, en deelnemen aan activiteiten die in Nuenen voor inwoners worden georganiseerd.  Uiteraard moeten zij zich, net als alle andere inwoners, fatsoenlijk gedragen. Is dat niet het geval, dan worden zij – ook weer net als andere inwoners- daarop aangesproken of ervoor bestraft (boetes, aangifte bij politie, etc.). Omdat het om een heel nieuwe situatie gaat (ineens veel nieuwe mensen op één plek), houden we zeker in de beginperiode wel meer dan normaal een oogje in het zeil. En we gaan ervan uit, gezien het aantal mensen dat zich al met ideeën heeft gemeld, dat er ook qua activiteiten op het AZC genoeg te doen zal zijn zodat men zich niet hoeft te vervelen.

23. Wordt dit een aanmeldcentrum?

Nee, dit wordt geen aanmeldcentrum zoals Budel of Ter Apel.

24. Zijn het asielzoekers of goudzoekers?

Asielzoekers zijn slechts 10% van alle migranten die naar Nederland komen. Andere migranten (90% dus) komen voor werk, opleiding, misschien wel de liefde en de afgelopen periode kwamen daar ook Oekraïners bij. De meeste mensen die in een opvanglocatie voor vluchtelingen van het COA wonen, verblijven hier omdat ze zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Zij komen hier naartoe voor hun eigen veiligheid en vragen asiel aan in Nederland. Zij zijn er niet op uit om onrust of overlast te veroorzaken. Asielzoekers uit zogeheten veilige landen, die niet zozeer vluchten maar op zoek zijn naar een (economisch gezien) beter leven, staan erom bekend dat ze vaker overlast geven. Maar zij vormen een klein percentage uit de totale groep asielzoekers die in Nederland verblijft. Zij bewandelen ook een ander spoor zodat hun procedure snel afgehandeld kan worden door de IND.
Meer hierover lees je op de website van het COA.

25. Waarom deze locatie (bij sportvoorzieningen jeugd)?

Wij denken dat die twee invullingen prima naast elkaar kunnen bestaan. Wij verwachten dat de asielzoekers zich gedragen net als andere inwoners en de kinderen die in het AZC wonen gewoon fijn kunnen spelen in het speeltuintje of op de skatebaan. Bij ongewenst gedrag door asielzoekers (zoals hinderlijk rondhangen) wordt ingegrepen, net zoals dat ook gebeurt bij ongewenst gedrag door andere inwoners.

26. Hoe komt het gebouw eruit te zien?

Er komen units te staan waarin de mensen zelf kunnen koken of een gezamenlijke keuken hebben. Verder een recreatieruimte en kantoor voor personeel en ketenpartners (Vluchtelingenwerk NL, docenten en huisartsen). De buitenruimte wordt o.a. ingericht voor recreatie, fietsenstalling en parkeervakken voor personeel.

27. Zijn de genoemde aantallen inclusief Oekraïners?

Nee. Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Europese Beschermingsregeling en hoeven om in Nederland te verblijven geen asiel aan te vragen. Zij vallen daarmee dus ook niet onder de zorg van het COA.  

28. Waarom deze locatie?

Er zijn 6 locaties onderzocht in Nuenen. Er is bij al deze locaties gekeken naar onderzoek gedaan op basis van oa veiligheid, maar nog veel meer andere factoren. Op basis daarvan zijn er gesprekken gevoerd met het COA en de plussen en minnen besproken. Deze locatie kwam als beste locatie naar voren. De grond is ook van de gemeente. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor maximaal 10 jaar.

29. Waarom geen woningbouw op deze locatie?

Deze locatie is niet geschikt voor permanente bebouwing, maar wel voor tijdelijke huisvesting. Dat heeft te maken met het bestemmingsplan. Daar kunnen we van afwijken als het om een tijdelijke ontwikkeling gaat, voor maximaal 10 jaar. Dus tijdelijke huisvesting van asielzoekers kan, permanente woningen (of bv. standplaatsen voor woonwagens) kan niet.

30. Wordt de kern aangepakt? Het kleinere aantal dat Nederland gebruikt als luilekkerland?

Als het gaat om overlastgevende asielzoekers, vaak zijn dat mensen die uit zogenaamde veilige landen komen, dan is de landelijke overheid daar zeker mee bezig. Zo kan hun aanvraag versneld worden afgehandeld, ze krijgen sobere opvang (geen leefgeld, maar zaken zoals maaltijden en verzorgingsproducten in natura) en hebben een dagelijkse meldplicht.
Kijk voor meer informatie ook op de website van Rijksoverheid.

31. Wat zorgt voor goede opvang?

Voor het COA zijn de meest ideale opvanglocaties aan de rand van woonkernen, is de afstand tot voorzieningen (dus) niet te groot en is de locatie groot genoeg om alle benodigde faciliteiten op het AZC zelf te kunnen organiseren.

32. Waarom wordt het coalitie akkoord niet eerst uitgevoerd?

De huidige asiel/opvangcrisis is ontstaan in de zomer van 2022, dat is nadat er een raadsbrede agenda is opgesteld (waar het coalitieakkoord een afgeleide van is). Oftewel: toen was het nog geen echt issue. Het gaat hier bovendien om een crisis, dat vraagt om een andere aanpak dan zaken die te plannen zijn. Als gemeente zijn wij instaat om processen parallel uit te voeren. Het COA ontwikkelt de locatie, waardoor de uitvoering niet drukt op de gemeente capaciteit

33. Klankbordgroep is beperkt.

Op 10 mei konden mensen zich aanmelden voor de klankbordgroep. Er is een delegatie van verschillende wijken en verenigingen meegenomen in de klankbordgroep. Vanuit de  klankbordgroep willen we ideeën ophalen over maatregelen die we kunnen nemen om de leefbaarheid te bewaren. Klankbordgroepleden kunnen dus aangeven waar ze knelpunten zien, brainstormen over mogelijke oplossingen en de maatregelen die vervolgens uitgewerkt worden kunnen worden besproken om te kijken of ze in de praktijk werkbaar zijn. Het is de bedoeling dat de mensen uit de klankbordgroep ook ideeën uit hun omgeving ophalen en meenemen naar de klankbordgroep.
Voor de duidelijkheid: de klankbordgroep is niet bedoeld als democratische afvaardiging waar de projectgroep ‘zaken mee doet’ of die beslissingen neemt. Daarvoor hebben we een gemeenteraad en een college van B&W. In de klankbordgroep zit een afvaardiging van zoveel mogelijk mensen met verschillende belangen en meningen. Zodat we knelpunten én oplossingen vanuit zoveel mogelijk invalshoeken kunnen bekijken.

34. Hoe zit het met de veiligheid van tieners op dagstrand Enode?

We willen vooropstellen dat de veiligheid van onze inwoners – en in het bijzonder de kinderen -  niet direct afhankelijk is van de komst van een AZC in onze gemeente. De veiligheid van onze inwoners hangt dag in, dag uit van veel meer factoren af. Bij de inrichting van de locatie en de omgeving van de locatie hebben wij oog voor de veiligheid van zowel omwonenden als de bewoners van het AZC. Wij zijn in gesprek met de klankbordgroep opvang vluchtelingen om concrete zorgen te horen en daar samen oplossingen voor te bedenken die bijdragen aan de veiligheid van alle betrokkenen.
Als het gaat om de veiligheid van asielzoekers (kinderen en tieners, maar ook volwassenen) op het dagstrand: omdat Nederland een waterrijk land is, stimuleert en faciliteert het COA dat de bewoners van asielzoekerscentra zwemles nemen.

35. Nu pas vragen om een mening en daarom komen met stelling?

De tijd ontbreekt om een volledig burgerparticipatie-traject te doen, maar de input van de bewoners wordt altijd gelezen en waar mogelijk meegenomen. De raad heeft opdracht gegeven aan het college voor onderzoek AZC. We merken dat het gevoel van onveiligheid en onbekendheid diep zit. Hier moeten we iets mee doen. Uw input is welkom op opvanglocatiecoa@nuenen.nl.

36. Waarom zou het hier anders gaan dan in Budel?

In Budel worden al vele jaren asielzoekers opgevangen en dat ging jarenlang prima. Sinds 2 jaar zorgt een kleine groep asielzoekers voor overlast. Het gaat om asielzoekers die nauwelijks kans maken om in Nederland te mogen blijven. Deze groep is gecentreerd in Budel waardoor ze elkaar kunnen versterken. Ministerie, COA, politie, gemeente en andere betrokkenen doen hun uiterste best de situatie te verbeteren en zijn en blijven daarover in gesprek. Een van de maatregelen die daar genomen is, is de inzet van een toezichtteam: Speciaal toezichtteam start in de gemeente Cranendonck om asieloverlast aan te pakken | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Een ander groot verschil met de situatie in Nuenen is dat er in Budel 1500 mensen worden opgevangen. Het plan in Nuenen voorziet in huisvesting voor maximaal 200 mensen.
Er zijn veel AZC’s in Nederland waar het goed gaat en waar ook de buurtbewoners positief zijn. Je kunt je dus even zo goed afvragen waarom het in Nuenen anders zou gaan dan op die plekken.

37. Waar blijven de speelplaatsen voor onze kinderen?

De speelplaatsen verdwijnen niet en worden ook niet verplaatst.

38. Hoe wordt het proces gewaarborgd? Over bijvoorbeeld de aantallen?

De aantallen worden opgenomen in de bestuursovereenkomst die gesloten wordt met het COA. Sowieso is het maximumaantal personen dat op de locatie past 200.

39. Is bezwaar mogelijk?

Het COA zal een vergunning moeten aanvragen voor de bouw. In de daaropvolgende ruimtelijke procedure is het voor belanghebbenden mogelijk om zienswijzen en bezwaar in te dienen. Hoe die procedure precies zal verlopen hangt af van de aanvraag die het COA bij de gemeente indient.
Tip: op Overheid.nl worden alle vergunningaanvragen gepubliceerd. Daar staat ook bij op welke manier u zienswijzen of bezwaar kunt indienen. U kunt zich abonneren op een e-mailservice. Daarmee krijgt u automatisch bericht van nieuwe vergunningaanvragen.

40. Waarom eerst 87 en nu 200?

De regio heeft in september bij elkaar gezeten. Daarbij is de regionale opgave teruggerekend naar de lokale opgave. Voor Nuenen was dat 87. Ondertussen is gevraagd naar 500. Dat is teveel en het is teruggebracht naar 200. Dit is in overleg met het COA gegaan.

41. Hoeveel subsidie / kosten per asielzoeker?

De totale kosten voor de bouw en het runnen van de opvanglocatie van het COA in Nuenen zijn nog niet bekend. Het COA betaalt deze kosten.
Gemeenten met een asielopvang hebben recht op verschillende financiële vergoedingen voor de gemaakte kosten. Die worden vastgelegd in de bestuursovereenkomst met het COA. Het geld komt uit de begrotingen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken.

42. Hoe is handhaving geregeld?

Er is 24-uurs beveiliging op de locatie. Overdag zijn er naast de beveiligers ook medewerkers van het COA aanwezig.

43. Tips om mensen een warm welkom te geven?

Asielzoekers willen de omgeving leren kennen. Daarnaast is het belangrijk voor hen dat ze een dagbesteding hebben. Daar wordt voor gezorgd, maar het is natuurlijk fijn als inwoners hier een rol in pakken. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waar inwoners en asielzoekers elkaar kunnen ontmoeten en elkaars cultuur kunnen leren kennen.

44. Wordt er geluisterd naar de inwoners van Nuenen?

Wij nemen de inwoners van Nuenen serieus. Echter, we hebben niet de luxe van ‘ruim de tijd’ bij de oplossing van dit humanitaire probleem. Een langdurig traject waarbij we alle inwoners betrekken was daarom geen optie. Bovendien wilden we geen valse verwachtingen wekken over de invloed van inwoners op de besluitvorming over de komst van het AZC als er geen reële basis is dat we aan die verwachtingen kunnen voldoen. We hebben er voor gekozen om onze aandacht te richten op hoe we, volgend op het genomen besluit, in samenspraak met vertegenwoordigers van de buurt kunnen komen tot een goed leefbare situatie in en rond de geplande opvanglocatie aan de Pastoorsmast.

45. Hoe lang blijft een statushouder in het AZC?

Ze blijven in een AZC wonen totdat ze woonruimte krijgen aangeboden in een gemeente ergens in Nederland. Eén van de redenen dat de bestaande asielzoekerscentra (te) vol zitten is dat er weinig woonruimte beschikbaar is. Daardoor stromen statushouders niet snel door.

46. IND heeft een achterstand van 3 jaar. Hoe vang je dat op?

Die achterstand zal alleen maar groter worden, zo is de verwachting. Niet alleen vanwege het grote aantal asielaanvragen, maar ook door ingewikkelder wetgeving en te weinig budget. De IND valt onder de Rijksoverheid en is bezig om haar capaciteit op te schroeven door nieuwe medewerkers te werven en te trainen.

47. Wordt het openbaar vervoer beter geregeld?

Het openbaar vervoer wordt geregeld door Hermes (Bravo). Die maakt elk jaar een nieuwe dienstregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele reizigersaantallen. Als er een aantal nieuwe inwoners bij komen die naar verwachting meer dan gewoonlijk gebruik gaat maken van het openbaar vervoer, dan neemt men dat zeker mee.

48. Waarom worden er geen 200 asielzoekers gehuisvest bij de Collse Hoeve?

We hebben gehoord van plannen om bij de Collse Hoeve waarschijnlijk enkele honderden arbeidsmigranten te huisvesten. Daar nog eens 200 asielzoekers bij zetten lijkt ons niet gewenst. We krijgen dan een te grote concentratie van tijdelijke inwoners bij elkaar op één plek.
Bovendien is de gemeente geen (grond)eigenaar daar. Dat betekent dat we minder regie hebben op de plannen en afhankelijk zijn van een commerciële partij. Die partij gaat dan over bijvoorbeeld. de aantallen en de duur.

49. Hoe kunnen we waarborgen dat de asielzoekers niet langer dan 10 jaar komen?

De wethouder heeft benadrukt dat de locatie Pastoorsmast maximaal 10 jaar zal bestaan. Het terrein aan de Pastoorsmast is eigendom is van de gemeente. Daardoor hebben we regie op wat er precies gebeurt. Ook bestemmingsplantechnisch kan er echt niet langer dan 10 jaar tijdelijke bebouwing op het perceel staan. De ‘maximaal 10 jaar’ komt ook in de overeenkomst met het COA te staan.

50. Als blijkt dat na 1 jaar veel problemen zijn, wat dan?

Dat zal er van afhangen welke problemen zich voordoen. Als het gaat om wangedrag dan zijn er (straf)maatregelen die het COA kan treffen, met als uiterste mogelijkheid overplaatsing. Naast natuurlijk wat gemeente of politie doet als het gaat om het begaan van overtredingen (boetes) of criminaliteit (via het strafrecht).
Als het gaat om ‘logistieke problemen’ (verkeer en vervoer) dan kunnen we daar wellicht door aanpassingen aan de infrastructuur of andere maatregelen iets aan doen. Als het gaat om het veiligheidsgevoel van inwoners dan zijn er ook zaken te bedenken om dat te verbeteren.
Maar: we nemen natuurlijk vooraf al zaken onder handen als we vermoeden dat er knelpunten ontstaan. Dat kunnen we zelf verzinnen, maar bespreken dit ook juist met de klankbordgroep. Daarom zit daar een brede vertegenwoordiging die kan aangeven waar de zorgen, maar ook mogelijke oplossingen zitten. En mochten er ondertussen problemen ontstaan, dan gaan we ook niet wachten tot er een evaluatie is geweest voordat we ze proberen op te lossen.