Direct regelen

DigiD linkBezwaar maken

Bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen verloopt via Belastingsamenwerking Oost-Brabant(externe link). Hier vindt u meer informatie en kunt u ook uw bezwaar indienen.

Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD(externe link). eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning(externe link) aan.

Ook kunt u per brief een bezwaar indienen. Deze brief stuurt u naar de gemeente, Postbus 10000, 5670 GA Nuenen

Bezwaarschrift

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u geen advocaat nodig. Heeft u geen enkele juridische kennis, dan is het verstandig een beroep te doen op een Rechtswinkel of een Rechtsbijstandsverzekering.

U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) van het besluit. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente wijst u daar in die gevallen direct op.

Bezwarencommissie

De gemeente hecht grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom hebben wij een onafhankelijke bezwarencommissie die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwarencommissie.

Wat kunt u doen in spoedeisende gevallen?

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter vragen maatregelen te treffen. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch. U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank. Kijk op de site van de rechtbank voor de precieze voorwaarden.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter(externe link). U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Wat kost het?

Aan de behandeling van uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.