Bibob-onderzoek

Vraagt u een subsidie of vergunning aan? Of doet u mee aan een gemeentelijke aanbesteding? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen.
Bibob wordt gebruikt in het kader van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob).

Met een Bibob-onderzoek willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten faciliteren. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen. ​​​Soms wordt dit onderzoek niet direct uitgevoerd, maar op een later moment. Bijvoorbeeld als u uw vergunning of subsidie al hebt ontvangen, of als u de aanbesteding al hebt gewonnen.

Wanneer een Bibob-onderzoek?

De gemeente kan een Bibob-onderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld:

  • Alcoholvergunning
  • Exploitatie van een seksinrichting
  • Woningwetvergunning
  • Subsidie
  • Inschrijving aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT

Bibob-vragenformulier

Als de gemeente een Bibob-onderzoek start, moet u een Bibob-vragenformulier invullen. De gemeente bekijkt het ingevulde Bibob-vragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en open bronnen zoals de Gemeentelijke Basis Administratie of het Kadaster. Zo willen we inzicht krijgen in alle personen die bij de onderneming zijn betrokken. En ook een volledig beeld krijgen van de omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden en de zeggenschap hierover.

Geeft u de gevraagde informatie niet? Dan kunnen we het Bibob-onderzoek stoppen. U krijgt eerst de gelegenheid om eventuele ontbrekende informatie alsnog te geven. Ook als wij pas op een later moment een Bibob-onderzoek starten, moet u informatie geven. Weigert u dit te doen? Dat kan reden zijn voor de gemeente om een vergunning of subsidie in te trekken. Of wij kunnen een gegunde opdracht intrekken of een vastgoedtransactie ontbinden.

Landelijk Bureau Bibob

Heeft de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels, dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies uit te brengen. In dat geval krijgt u hiervan bericht.
Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie. Het bureau adviseert over de mate van gevaar op misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

Uitkomst Bibob-onderzoek

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert, dan kunnen wij een aanvraag tot vergunning of subsidie weigeren of gunning van een opdracht weigeren. Of we kiezen ervoor om geen vastgoedtransactie aan te gaan. We kunnen ook lopende vergunningen/subsidies intrekken, gegunde opdracht intrekken en een al aangegane vastgoedtransactie ontbinden.

Er is nog een reden waarom de gemeente mag weigeren. Dat is als een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning, subsidie of gunning van een aanbesteding/vastgoedtransactie te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping zijn. Ook vanwege een ernstig vermoeden van zo'n strafbaar feit mag de gemeente weigeren.

Overige informatie Bibob

Contact

Hebt u vragen over het onderzoek? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Veiligheid van de gemeente.......