Om de leefbaarheid in de kernen niet verder achteruit te laten gaan, stelt het college aan de gemeenteraad voor maatregelen te nemen om groei van autoverkeer te temperen: vooral door meer aandacht voor openbaar vervoer, fiets en overstapmogelijkheden.

Scenario’s

De afgelopen maanden is er een studie gedaan om de (verkeers)leefbaarheid in en de bereikbaarheid van Nuenen te verbeteren. Deze studie is eén van de vijf regionale deelstudies. Er zijn drie scenario’s onderzocht:

  • Scenario 1A: bestaand tracé benutten: multimodaliteit
  • Scenario 1B: bestaand tracé benutten: autocapaciteit
  • Scenario 2: nieuw tracé: Oostelijke randweg

Voor meer informatie over de scenario’s zie www.nuenen.nl/studie-verkeersleefbaarheid-en-bereikbaarheid.

Adviesbureau TAUW en een projectteam van gemeente en provincie hebben de effecten van deze scenario’s onderzocht, zowel op verkeerskundig vlak als op het vlak van leefbaarheid, kosten en draagvlak onder inwoners en andere belanghebbenden.

Beter openbaar vervoer en fietsverbindingen

Het college heeft in grote lijnen een pakket voor ogen, gebaseerd op scenario 1A en een onderdeel van 1B. In dit voorstel aan de gemeenteraad staan alternatieven voor vervoerswijzen voorop om verdere groei van het autoverkeer en daarmee gepaarde overlast in Nuenen te temperen. Kernelementen zijn snelfietsroutes, het versterken van potentiële assen voor openbaar vervoer en (uit 1B) openstelling van de busbanen op de A270. Ondersteunend zijn overstapmogelijkheden en slimme maatregelen. Dit voorkeursscenario wordt, als het aan het college ligt, verder uitgewerkt. Daarin worden ook nog aanvullende maatregelen meegenomen, bijvoorbeeld ten aanzien ruimtelijke kwaliteit (bijvoorbeeld vergroening) en beperking van geluid. Het college kiest dus niet voor extra rijstroken of snelheidsverhoging op de Smits van Oyenlaan. Een Oostelijke randweg om Nuenen is van de baan als het aan het college ligt.

Het raadsvoorstel wordt op 22 juni besproken in de raadscommissie. Op 8 juli volgt behandeling in de gemeenteraad.