De gemeente Nuenen start met het actualiseren van ons erfgoedbeleid en onze erfgoedkaart. We willen met het opstellen van een erfgoednota en erfgoedkaart de middelen krijgen om de aanwezige kennis te ontsluiten en te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Hiermee kan erfgoed meteen een plaats krijgen bij ontwikkelingen in onze gemeente. Voor dit project zoeken we mensen die hun kennis met ons willen delen, mee willen denken over de keuzes die we gaan maken maar ook kritisch meekijken.

 

Kennis verzamelen voor Erfgoedkaart

De erfgoedkaart bestaat onder meer uit een archeologische verwachtingen- en waardenkaart en een cultuurhistorische waardenkaart. Om een zorgvuldig erfgoedbeleid te kunnen voeren, willen we weten welke kennis er voorhanden is over ons grondgebied, welke kennis ontbreekt, wat de waarde van de bekende archeologische en cultuurhistorische terreinen en overblijfselen is en waar een kans is dat nog onbekende archeologische vindplaatsen of cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Het gaat hierbij om zowel de afwezigheid als de aanwezigheid van waarden en de mate waarin dit het geval is of verwacht kan worden. Zonder degelijke kennis is een goede zorg voor het erfgoed niet mogelijk.

 

Erfgoedwet en Omgevingswet

Het gedachtengoed van de nieuwe Omgevingswet en de huidige Erfgoedwet vormen belangrijke ingrediënten van de nieuwe erfgoednota en zijn maatgevend voor de uitgangspunten voor de benadering en omgang met erfgoed. In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe er met het cultureel erfgoed wordt omgegaan, wie daarbij welke verantwoordelijkheid heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgevoerd. In de Omgevingswet zijn specifieke regels opgenomen vanuit de zorgplicht die de gemeente heeft om het cultureel erfgoed in stand te houden.

 

Klankbordgroep

Dit project wordt uitgevoerd door Ria Berkvens van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)  en Arie Ras van onze gemeente. Doel van het project is om zoveel mogelijk betrouwbare informatie te verkrijgen voor het opstellen van de erfgoedkaart en input voor de op te stellen erfgoednota. Naast inbreng van informatie vragen we ook om kritisch mee te denken en te discussiëren over het op te stellen erfgoedbeleid. Hiertoe zal een klankbordgroep worden opgericht, die nauw bij het proces zal worden betrokken.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, waarin u wordt ingelicht over het doel en nut van de op te stellen erfgoedkaart en erfgoednota, zal begin april plaatsvinden. Ook informeren wij u dan verder over het proces en het vervolg. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor deelnemers met gedegen en gedetailleerde gebiedskennis. Het gaat om het verbeteren van de al bestaande informatie over archeologie, monumenten en cultuurlandschap. De opgehaalde informatie dient als input voor de nieuwe Erfgoedkaart.

 

Deelnemen?

Als u wilt deelnemen of nog vragen heeft, stuurt u dan een mail naar a.ras@nuenen.nl of naar r.berkvens@odzob.nl.