De gemeenteraad heeft na de gemeenteraadsverkiezing besloten om met een ander vergadermodel te gaan werken: het BOB-model.

Er zijn drie soorten bijeenkomsten:

1. een Beeldvormende avond. Deze avond is bedoeld om informatie te delen over aankomende onderwerpen. Dit kan op verschillende manieren, zoals met een presentatie van een expert of met een rondetafelgesprek.

2. een Oordeelsvormende avond. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden voorlopige standpunten uitwisselen, en elkaar en de wethouder bevragen over hun standpunten.

3. een Besluitvormende avond, dit is de raadsvergadering zoals we deze nu kennen. Tijdens deze vergadering kunnen raadsleden moties en amendementen indienen en neemt de raad besluiten.

Inwoners betrekken

Het doel van het nieuwe vergadermodel is om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad zorgvuldige besluiten neemt in het algemeen belang. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat raadsleden verschillende belangen afwegen. Daarom wil de raad inwoners betrekken bij de besluitvorming en met inwoners in gesprek gaan.

Daarnaast wordt het spreekrecht voor burgers verbeterd. Er is meer ruimte voor inwoners om hun stem te laten horen tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende avond. Het inspreekrecht bij raadsvergaderingen verdwijnt. Voor elke beeldvormende avond vindt er een inloophalfuur plaats met de raad. Hier kunt u informatie uitwisselen of aandacht vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat. Tijdens de beeldvormende avond kunt u (feitelijke) vragen stellen en de raad informeren over de agendapunten die voorliggen. Tijdens de oordeelsvormende avond geeft u uw mening

Pilot nieuwe manier van werken

Deze nieuwe manier van vergaderen is niet alleen wennen voor de raadsleden maar ook voor u, als inwoner van Nuenen. Een nieuw vergadermodel is niet van de een op de andere dag geregeld en daarom zullen we de komende maanden belangrijke ontwikkelingen blijven delen. Ook vindt er aan het eind van dit jaar een evaluatie plaats, waarbij we ook graag uw mening willen horen. Houd daarvoor de communicatiekanalen van de gemeente in de gaten.

Meer weten? Kijk op www.nuenen.nl/gemeenteraad