Direct regelen

Wat is het?

In de winterperiode is er kans op vorst en sneeuw, waardoor gladheid ontstaat. De gemeente is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om gladheid te bestrijden. De gemeente bestrijdt elk winterseizoen de gladheid op wegen, voet- en fietspaden. Het is niet haalbaar dat op alle wegen te doen. In het uitvoeringplan, onderdeel van het gladheidbestrijdingsplan, staat beschreven wat wij doen. 

Waar wordt gestrooid

In de plattegrond staan alle wegen en fietspaden in de gemeente waar bij gladheid wordt gestrooid. 

  • Groene lijnen zijn alle straten waar wordt gestrooid.
  • Paarse lijnen zijn alle fietsroutes waar wordt gestrooid.

Op deze wegen en locaties wordt gestrooid:

  • Hoofdwegen, denk aan ontsluitingswegen uit woonwijken en busroutes
  • Belangrijke andere wegen, waar veel openbare voorzieningen liggen (zoals winkels, scholen, zorginstellingen en bedrijventerreinen)
  • Viaducten / bruggen
  • Fietspaden, fietsroutes

Bij aanhoudende sneeuwval is alleen strooien niet meer voldoende. De gemeente gaat in dat geval op bovengenoemde wegen ook sneeuwruimen met schuiven en borstels. Tevens worden voetgangersgebieden in het centrum en bij zorgcentra sneeuwvrij gemaakt.

Waar strooit de gemeente niet?

Op deze wegen en locaties wordt niet gestrooid:

  • Trottoirs in woonwijken
  • Straten in woonwijken
  • Niet openbaar terrein

Eigen stoep sneeuwvrij!

De gemeente vraagt of u de stoep voor uw woning zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij wilt houden. Dit is niet verplicht. Wellicht kunt u ook een handje helpen bij mensen in uw omgeving die dat niet (meer) zelf kunnen.

Twitter en strooien

Op het moment dat de gemeente een strooiactie start, wordt dat direct bekend gemaakt via twitter. De actie is te volgen via @strooiploeg.

Als de omstandigheden het nodig maken, treedt in deze periode het gladheidsbestrijdingsprogramma in werking. 

Hoe werkt het?

Gevaarlijke situaties melden

U kunt gevaarlijke situaties melden via het meldpunt of via het telefoonnummer (040) 263 16 99.