Beeldvorming

Doel: informatie op halen.

Beeldvorming krijgt de raad door stukken te lezen en vragen te stellen aan elkaar, de inwoners (insprekers), het college en de ambtenaren. Goed luisteren en doorvragen is daarbij belangrijk. Het college zorgt ruim voor deze avond voor aanlevering van de benodigde stukken zodat de raad zich kan voorbereiden op deze avond. Tijdens deze avond geeft het college een korte inleidende presentatie. Deze fase van het besluitvormingsproces is gericht op informatie inwinnen, zodat de raadsleden zich een goed beeld kunnen vormen van het maatschappelijk vraagstuk. Het is niet de bedoeling om standpunten in te nemen of met elkaar in discussie te gaan. De uitkomst van een beeldvormende avond is de basis voor de oordeelsvormende avond.

Oordeelsvorming

Doel: standpunten bepalen

De tweede stap is de oordeelsvorming; het (politieke) debat. In deze fase nemen de raadsleden een (voorlopig) standpunt in. Inwoners kunnen ook op deze avond inspreken en daarmee laten weten wat ze van bepaalde plannen vinden. Er worden argumenten uitgewisseld en men probeert elkaar te overtuigen. De raad kan dit doen door het voeren van een debat tussen de (burger)raadsleden onderling en/ of de collegeleden. Bedoeling is om te komen tot een (voorlopige) standpuntbepaling. Dit resulteert in het advies voor een hamer- of bespreekstuk. 

Een hamerstuk is een te behandelen vergaderstuk, waarvan voorgesteld wordt (of vastgesteld is) dat het zonder discussie of stemming goedgekeurd wordt. In de besluitvormende raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt nog wel in de besluitvormende raad besproken.

Spreekrecht

Spreekrecht is er alleen tijdens de beeld- en oordeelsvorming. Tijdens de beeldvorming kunt u (feitelijke) vragen stellen en de raad informeren. Uw mening geeft u tijdens de oordeelsvorming.
Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. We wijzen u er op dat u als inspreker tijdens een vergadering ook in beeld wordt gebracht. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich aanmelden via griffie@nuenen.nl.

Besluitvorming (= raadsvergadering)

Doel: besluiten nemen

De laatste stap is het nemen van een besluit. Dit is of een hamerstuk of het debat wordt voortgezet (bespreekstuk), door het indienen van moties (verzoeken aan het college) of amendementen (wijzigingsvoorstellen). De raadsbesluiten worden in de besluitvormende raad genomen en komen tot stand doordat de aanwezigen raadsleden hun stem uitbrengen. Er wordt bij meerderheid beslist. Raadsleden kunnen, indien zij willen, een stemverklaring afleggen.

De burgemeester is de voorzitter van de raad, de griffier zit tijdens de raadsvergadering naast de burgemeester en adviseert hem. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, maar mogen wel deelnemen aan beraadslagingen en vragen beantwoorden.

Reglement van Orde

Alle regels over de gang van zaken omtrent vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Nuenen zijn vastgelegd in het Reglement van Orde.

Openbaarheid van bestuur

Alle vergaderingen van de gemeenteraad Nuenen zijn in principe openbaar. Maar net als in iedere organisatie komen wel eens onderwerpen aan de orde die (nog) niet voor openbare behandeling in aanmerking komen. Besloten vergaderen, het opleggen van geheimhouding ten aanzien van het behandelde of ten aanzien van schriftelijke stukken is uitsluitend toegestaan op de gronden genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.