In Nuenen ca. vergadert de gemeenteraad volgens het zogenaamde BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Deze methode zorgt ervoor dat we een onderwerp eerst goed verkennen (beeld), daarna een mening vormen (oordeel) en tot slot een besluit nemen (besluit). De gemeenteraad wil meer zijn eigen agenda bepalen en wil meer ruimte voor onderling debat op politieke standpunten.

Onderwerpen worden waar mogelijk geclusterd per thema:

 • Ruimte, Economie, Toerisme, Recreatie.
 • Samenleving, Handhaving, Veiligheid.
 • Algemeen.

Wie bepaalt welke onderwerpen daar aan bod komen?
Dat doet de agendacommissie. De agendacommissie bepaalt ook wat er tijdens de verschillende raadsessies en in de raadsvergadering wordt besproken. In de agendacommissie zijn alle fracties vertegenwoordigd met één lid per fractie.

Het proces

Beeldvorming
Doel: informatie op halen.

Een beeldvormende sessie kan op initiatief van de raad zelf, het college van B&W, inwoners of organisaties worden ingepland om de gemeenteraad te informeren over een bepaald onderwerp. Raadsleden kunnen luisteren, vragen stellen en inwoners kunnen inspreken en hun visie en argumenten presenteren. Er is ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en informatie te vergaren. Maar het is niet de plek of gelegenheid om standpunten in te nemen. Staan er veel onderwerpen op de agenda? Dan worden deze opgedeeld in verschillende ruimten. De uitkomst van een beeldvormende sessie is de basis voor een oordeelsvormende sessie en leidt uiteindelijk tot een raadsvoorstel.

Beeldvormende vragen zijn:

 • Waar hebben we het over?
 • Hebben we alle informatie duidelijk?
 • Welke vragen zijn er nog?
 • Wat weten we niet?
 • Hebben we alle informatie om tot een besluit te kunnen komen?

Oordeelsvorming
Doel: standpunten bepalen

Tijdens deze vergadering wisselen de fracties argumenten en standpunten uit. Ze zullen elkaar proberen te overtuigen en onderhandelen. Bedoeling is om te komen tot een voorlopige standpuntbepaling. Dit kan resulteren in een advies voor een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk is een te behandelen vergaderstuk, waarvan voorgesteld wordt (of vastgesteld is) dat het zonder discussie of stemming goedgekeurd kan worden. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt nog in de raad besproken.

Oordeelvormende vragen zijn:

 • Wat is het doel?
 • Waarover maken we ons zorgen?
 • Wat zijn de voors en tegens?
 • Zijn de gevolgen acceptabel?
 • Aan welke voorwaarden moet een besluit voldoen om acceptabel te zijn?

Besluitvorming (= raadsvergadering)
Doel: besluiten nemen

De gemeenteraad neemt tot slot de besluiten. De gemeenteraad stemt over de voorstellen. Soms is dit een hamerstuk. Of het debat wordt voortgezet met verantwoording van de standpunten (bespreekstuk) door het indienen van moties (verzoeken aan het college) of amendementen (wijzigingsvoorstellen). Daarna wordt er gestemd.

Besluitvormende vragen zijn:

 • Wat besluiten we?
 • Wat gaan we doen?
 • Wat mag het kosten?
 • Welke voorwaarden zijn er?

Meepraten

Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen onderwerpen aandragen bij de agendacommissie. Hierbij gaat het om onderwerpen waarover zij informatie willen delen met de raad. U kunt hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen bij de agendacommissie. Dit doet u via de griffie: griffie@nuenen.nl. De agendacommissie besluit uiteindelijk of, en zo ja wanneer de onderwerpen op de agenda komen van een beeldvormende avond.

Spreekrecht

Spreekrecht is er alleen nog tijdens de beeld- en de oordeelsvorming. Tijdens de beeldvormende sessie kunt u (feitelijke) vragen stellen en de raad informeren. Uw mening geven doet u tijdens de oordeelsvormende sessie.

Er is dus géén spreekrecht meer tijdens de raadsvergadering (= de besluitvormende sessie).

Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u zich aanmelden via griffie@nuenen.nl

Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Mobiele nummer;
 • Datum vergadering en het onderwerp;
 • Spreekt u namens een organisatie? De naam van de organisatie.

U kunt ook een brief aan de gemeenteraad schrijven. Op deze manier kunt u aandacht vragen voor een onderwerp. De e-mail of brief komt dan op de lijst van 'ingekomen stukken' van de raad. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden alleen de anonieme versies getoond op de website. De gemeenteraad ziet de gehele inhoud van de brieven, dus inclusief contactgegevens van de afzender, wel via een intern raadsinformatiesysteem. 

U richt uw brief aan:
Gemeenteraad Nuenen c.a. 
De griffie
Postbus 10000
5670 GA Nuenen

Uw email stuurt u aan: 
griffie@nuenen.nl  onderwerp 'Brief aan de gemeenteraad'

Inloophalfuur met de raad

Wilt u informatie uitwisselen of aandacht vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat? Dan bent u welkom bij het inloopspreekuur voorafgaand aan iedere beeldvormende vergadering. Kijk op: https://nuenen.raadsinformatie.nl(externe link) voor de agenda. Aanmelden is niet nodig.