In de nabije toekomst krijgen we in Nuenen vaker te maken met wateroverlast als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals die van de zomer van 2019. Met name de temperatuur in gebieden met veel verharding stijgt dan fors en zorgt voor hittestress. De extreme hitte geeft ook droogte. Dat maakt de koelste plekken in de kernen met veel groen en bomen kwetsbaar. Dit is een aantal conclusies uit de klimaatstresstest die gemeente Nuenen in 2019/2020 liet uitvoeren.

Klimaatstresstest brengt gevolgen klimaatverandering voor Nuenen in kaart

Met de klimaatstresstest willen we als gemeente laten zien welke effecten van klimaatverandering er zich binnen onze gemeentegrenzen momenteel of in de toekomst kunnen voordoen. Als we ons willen voorbereiden op klimaatverandering moeten we eerst begrijpen wat er gaat veranderen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. De klimaatstresstest brengt dat in beeld. De klimaatstresstest biedt op zichzelf geen oplossingen, het signaleert alleen de knelpunten.

Uitkomsten klimaatstresstest

De klimaatstresstest bestaat uit een rapportage en een storymap (online kaarten). Voor meer achtergrond bij de storymap is het handig als u de rapportage er bij houdt.
In zowel de rapportage als de storymap is gekeken naar de drie voor Nuenen meest belangrijke klimaattrends op langere termijn:

  1. Het wordt natter.
  2. Het wordt warmer.
  3. Het wordt droger.

Rapportage

In de rapportagelink naar pdf bestand staan eerst de gevolgen van de drie klimaattrends op landelijk niveau benoemd. Daarna is ingezoomd op wat de knelpunten binnen Nuenen zijn. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met diverse (semi-)overheden en belanghebbende organisaties binnen Nuenen. 

Storymap

De storymap (externe link)bestaat uit kaarten waarop voor de drie klimaattrends een aantal prognoses voor de langere termijn is weergegeven (let op: het zijn theoretische modellen die niet rechtstreeks gebruikt kunnen worden op perceel- of gebouwniveau). 

Klimaatdialogen

Aan de hand van de informatie uit de klimaatstresstest gaan we als overheid in 'klimaatdialogen' in gesprek over hoe we binnen de gemeente Nuenen willen omgaan met klimaatverandering. Dit doen we in eerste instantie met de partijen die ook geraadpleegd zijn in de klimaatstresstest. Uiteraard staat het de inwoners van Nuenen vrij om ook informatie te vragen bij de gemeente. De nog uit te voeren klimaatdialogen moeten uiteindelijk een uitvoeringsprogramma opleveren.

Actualisatie klimaatstresstest

De komende jaren gaan de ontwikkelingen door en daardoor ontstaan nieuwe inzichten. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Met nieuwe inzichten wordt de klimaatstresstest elk zes jaar herhaald (aangevuld en geactualiseerd). 

Wateroverlast in Nuenen

Wateroverlast in Nuenen (foto: Tim Raats)