Wat is het?

Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder meer te maken hebben met o.a. veiligheid, gezondheid, uw omgeving en de buren. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen(externe link), welstandseisen, bouwverordeningen(externe link),bouwvoorschriften en duurzaam verbouwen. Alle gebouwen moeten aan de regels voldoen die hierin zijn opgesteld, ook als er geen vergunning nodig is.

Wat moet ik doen?

Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Via de vergunningcheck(externe link) kunt u uitzoeken of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft. Soms heeft u ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom. Of voor het aanleggen van een uitrit.

Komt u er niet uit of uw bouwplan vergunningsvrij is? Neem dan contact op met de gemeente.

U kunt ook een principeverzoek indienen. Met een principeverzoek wordt aan de hand van schetsmatige tekeningen onderzocht of uw plan haalbaar is.

Bestemmingsplan van de gemeente

Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente(externe link). In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben.

Welstandseisen van de gemeente

Ook moet u rekening houden met de welstandseisen van de gemeenten. Die staan in de welstandsnota. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving.

Bouwverordening van de gemeente

Bouwplannen moeten ook voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening(externe link). De bouwverordening gaat uiteindelijk verdwijnen. Er zijn nu nog 3 voorschriften over:

  • stedenbouwkundige voorschriften;
  • voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen;
  • procedurele welstandsvoorschriften.

Bouwbesluit

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met de bouwvoorschriften van onder andere het Bouwbesluit 2012. Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.

Overleg met buren over (ver)bouwplannen

Het is verstandig om vooraf met uw buren over de (ver)bouwplannen te overleggen. Daarmee kunt u problemen voorkomen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Bekijk eerst of u er samen uitkomt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u juridisch advies krijgen bij het Juridisch Loket.

Vergunning om te (ver)bouwen aanvragen

De vergunning kunt u online(externe link) regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD(externe link). eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning(externe link) aan.

Handreiking anonimiseren bij aanvraag vergunning

Een vergunningaanvraag die is ingediend bij de gemeente moet door ons ter inzage worden gelegd voor geïnteresseerden. Dit geldt niet alleen voor de aanvraag zelf, maar ook voor alle documenten die de aanvraag ondersteunen (zoals rapporten en bouwtekeningen). In de aangeleverde documenten kunnen gevoelige gegevens staan. Bijvoorbeeld namen van uw opdrachtgever, van uw eigen medewerkers of van ambtenaren die u gesproken heeft. In rapporten en ontwerpen kunnen bedrijfsgegevens staan die vertrouwelijk zijn en waarvan openbaarmaking moet worden voorkomen, zoals kosten of beveiligingsmaatregelen. Terinzagelegging van die informatie kan leiden tot een risico voor uw opdrachtgever of voor uw eigen organisatie. U mag immers niet zomaar gegevens over een persoon (een medewerker of een opdrachtgever) of over een bedrijf (uw eigen bedrijf of een opdrachtgever) met derden delen. Maar deze informatie moet wel gedeeld worden met de overheidsorganisatie, omdat anders beoordeling van de vergunningaanvraag niet mogelijk is. Met deze handreiking helpen wij u om keuzes te maken in het aanleveren van de documenten bij de overheidsorganisatie, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het volgen van deze handreiking voorkomt eventuele problemen met persoonsgegeven van uw eigen personeel en problemen met opdrachtgevers rond bedrijfsgegevens en privacy. U kunt deze handreiking vinden via de website van koopoverheid.nl(externe link).

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de l(externe link)egesverordening(externe link).