Omgevingsvergunning en handhaving Soeterbeekseweg 13

Op last van de rechtbank is er op 29 juli 2021 een last onder dwangsom opgelegd voor het verwijderen van een stapmolen en paardenbak. Op dit besluit is een bezwaarschrift en aanvraag omgevingsvergunning binnengekomen ter legalisering van de illegale situatie. Aan het college wordt geadviseerd de handhavingsprocedure door te zetten en de omgevingsvergunning te weigeren.
Het college besluit om de tijdelijke omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan te verlenen, die geldt tot de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Soeterbeekseweg 13 een uitspraak heeft gedaan.

Memo raad over septembercirculaire 2021

Op 1 oktober 2021 is de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 verstuurd naar de raad. Op dezelfde datum is ook de Tussentijdse rapportage najaar 2021 verstuurd. In de begrotingsstukken en de rapportage is vermeld dat de septembercirculaire gemeentefonds 2021 nog niet is verwerkt. De septembercirculaire is pas op 27 september gepubliceerd en de financiële gevolgen zijn in de daaropvolgende week uitgewerkt. Met deze memo informeren we de raad over de financiële gevolgen en adviseren we de raad hoe we deze alsnog in de begroting 2021 respectievelijk de begroting 2022-2025 kunnen verwerken. Het college heeft ingestemd met de Memo septembercirculaire 2021

Beslissing op bezwaar inzageverzoek AVG

Op 12 januari 2021 besluit het college om een verzoek tot inzage in verwerkte persoonsgegevens niet in behandeling te nemen. Op 22 februari 2021 ontvangt het college een bezwaarschrift van de bezwaarmaker tegen bovengenoemd besluit. De bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven, maar wel de motivering te verbeteren. Het college heeft besloten het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, het advies van de commissie over te nemen, het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de motivering aan te vullen.