Anterieure- planschadeverhaalsovereenkomst Papenvoortse Heide 3, vier Ruimte voor Ruimte woningen.

Op 31 maart 2020 heeft het college ingestemd met het principeverzoek om medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van vier Ruimte voor Ruimte woningen aan de Papenvoortse Heide 3. Voordat de aanvrager de bestemmingsplanprocedure kan opstarten is instemming voor de anterieure- en planschadeverhaalsovereenkomst van het college nodig, zodat de gemeentelijke kosten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer.

Het college stemt in met de anterieure- en planschadeverhaalsovereenkomst.

Commissienotitie mobiliteit in relatie tot bestemmingsplan Nuenen-West

In de raadsvergadering van 29 april 2021 heeft besluitvorming over (de invulling van) het bestemmingsplan Nuenen-West plaatsgevonden. In de commissienotitie mobiliteit wordt kort teruggekeken naar het Mobiliteitsbeleid en is een opzet gemaakt voor het vervolg. De concept commissienotitie mobiliteit wordt voorgelegd aan de commissie Ruimte op 14 september 2021.