Participatie onder de Omgevingswet

De gemeente Nuenen wil dat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in hun gemeente gebeurt. De nieuwe Omgevingswet stimuleert participatie. Participatie betekent dat initiatiefnemers - dit kunnen bewoners, ondernemers, organisaties en ook de gemeente zelf zijn - met hun omgeving in gesprek gaan over hun plan. Zij zijn daar verantwoordelijk voor. Dat betekent dat een initiatiefnemer de omgeving zelf informeert en/of vraagt mee te denken over het plan.

Niet iedereen hoeft het uiteindelijk eens te zijn met uw plan, maar als mensen zich gehoord voelen, vermindert dat wel de kans dat ze in een later stadium bezwaar maken. Er komen vaak ook nog eens betere plannen uit. Het betrekken van de omgeving bij het maken van een plan kost u aan de voorkant misschien extra tijd, maar levert over het gehele traject meestal tijd op. Bovendien is het gewoon een kwestie van goed fatsoen om met uw omgeving te praten over wat u wilt gaan doen.

Handreiking participatie

De gemeente heeft een handreiking voor participatie gemaakt. Hierin vindt u allerlei aandachtspunten die belangrijk zijn om over na te denken. De handreiking is niet bedoeld als een verplicht stappenplan voor de participatie. U kunt de handreiking naar eigen inzicht gebruiken.

Verplichte participatie

In een aantal gevallen is het verplicht om participatie toe te passen voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend. De gemeenteraad heeft op 16 november 2023 de lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is vastgesteld:

 • het bouwen van meer dan 5 woningen;

 • het realiseren van windmolens en weiden met zonnepanelen;

 • indien de activiteit strijdig is met de omgevingsvisie Nuenen;

 • indien de activiteit strijdig is met de structuurvisie Nuenen;

 • indien de activiteit strijdig is met de structuurvisie Nuenen-Zuid;

 • indien de activiteit strijdig is met de structuurvisie Gerwen;

 • indien de activiteit strijdig is met de structuurvisie Nederwetten;

 • indien de activiteit strijdig is met de structuurvisie Rijk van Dommel en Aa;

 • indien de activiteit strijdig is met de Landschapsvisie Buitengebied Nuenen;

 • indien de activiteit strijdig is met amendement 22 Initiatiefvoorstel Kaders voor hoger bouwen Nuenen c.a. van 17 februari 2022;

 • indien de activiteit strijdig is met de notitie Bouwen in het buitengebied van Nuenen, Richtlijn voor Ruimte voor Ruimte-initiatieven in bebouwingsconcentraties;

 • indien de activiteit strijdig is met het Programma Wonen.