Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) biedt ondernemers extra middelen op het moment dat zij investeren op een bestaand bedrijventerrein in de regio om plannen mogelijk te maken. Het gaat om projecten:

 • Welke bestaan uit een ruimtelijke ingreep ((her)ontwikkelen werklocaties);
 • Die nu net niet financierbaar zijn. Met deze financiering moet het dan wel lukken;
 • Waarbij de bedrijfsfunctie blijft bestaan (geen herontwikkeling naar woningbouw);
 • Die een bijdrage leveren aan het oplossen van leegstand in de regio;
 • Die goed zijn voor de werkgelegenheid (nieuwe of behoud bestaande);
 • Die van (economische) meerwaarde zijn voor de regio;
 • Die een bedrage leveren aan de innovatiekracht van de regio;
 • Die uitgaan van duurzaam ondernemen (bijv. in productinnovatie, afvalscheiding, duurzame leefomgeving).

Wat is het voordeel?

Het ROW biedt steun op twee manieren: via een subsidie of via een lening of garantie.

Subsidie

Via een subsidie om hulp te zoeken bij het opstellen van de businesscase/ het schrijven van de aanvraag: de Develop to Invest (DTI) regeling. Bedoeld voor ondernemers die een plan hebben waarbij een bijdrage geleverd wordt aan:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen;
 • De groei/ het behoud van werkgelegenheid;
 • Innovatie en ketenversterking binnen de Brainport-regio.

Lening of garantie

Het verstrekken van een lening of garantie. Ook dezen worden in de vorm van een subsidie verstrekt, maar dienen wel terug betaald te worden. Hierbij geldt een terugbetalingstermijn voor een lening van maximaal 10 jaar en de garantie vervalt na maximaal 6 jaar.

Voorwaarden

 • Financiering vanuit het ROW is alleen mogelijk wanneer reguliere financiering niet mogelijk is;
 • Het ROW financiert max. 50%;
 • Met een ondergrens van € 250.000 en maximaal € 2.500.000 wat betreft benodigde middelen.

Voor wie?

Tot de aanvragers behoren ondernemers.

Deadline

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Meer informatie

Stedelijk Gebied Eindhoven: www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/economie/regionaal-ontwikkelfonds-werklocaties