Positionering

De Rekenkamer is onafhankelijk. Dit betekent dat het losstaat van de raad, het college, en de ambtelijke organisatie, evenals van burgers, bedrijven en instellingen in Nuenen. Hoewel de Rekenkamer voor de raad werkt, is het geen onderdeel van de raad.

Missie van de Rekenkamer

 • Ondersteunen van het democratisch proces.
 • Versterken van de rol van de raad in volksvertegenwoordiging, controle en het stellen van kaders.  
 • Verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente.
 • Vergroten van het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur.
 • Leveren van rapporten die juist, duidelijk, leesbaar en beknopt zijn.

Het motto is "Verbeteren op basis van vertrouwen, niet veroordelend maar helpend".
 

Samenstelling van de Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit drie leden:

 • Drs. ing. A.M.A. (Nol) van Drunen MSc (voorzitter)

Beroep / Nevenfuncties

Organisatie

MindfulnesstrainerCentrum de Poort 
Voorzitter Vereniging Voor MindfulnessVereniging Voor Mindfulness 
Voorzitter RekenkamerHorst aan de Maas
 • Drs.  A.H.M. (Ton) van Bree RA (lid)

Beroep / Nevenfuncties

Organisatie

DocentMaastricht University
PenningmeesterStg. Dorpsstraat 113 (Mierlo)
 • J.F. (Jacqueline) Peterse (secretaris en medewerker van de griffie)
   

Selectie van onderzoeksonderwerpen

De Rekenkamer kiest zijn eigen onderzoeksonderwerpen. Hiervoor houdt de Rekenkamer  zich op de hoogte van wat er speelt in de gemeente Nuenen. Die oriëntatie vindt plaats door gesprekken met fracties, college, griffie, ambtelijke organisatie, het volgen van de pers en de raadsvergaderingen. Daarnaast kan er input komen door contacten met burgers, organisaties of andere rekenkamers in de regio.
Iedereen in Nuenen kan de Rekenkamer benaderen en een onderzoeksvoorstel indienen via e-mail naar: rekenkamer@nuenen.nl
 

Werkwijze

De  Rekenkamer werkt zo veel mogelijk met een normenkader, wat betekent dat het onderzochte beleid aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
 

 • De Rekenkamer baseert zich op feiten uit het onderzoek. Voordat er conclusies worden getrokken uit de feiten worden deze gecontroleerd door de ambtelijke organisatie en/of de verbonden partijen.
 • Op basis van deze conclusies doet de Rekenkamer aanbevelingen.
 • Het eindrapport wordt aan het college voorgelegd voor een bestuurlijke reactie: in hoeverre stemt het college in met de conclusies en aanbevelingen?
 • Afhankelijk van deze reactie geeft de Rekenkamer een nawoord.
 • Het volledige rapport wordt aan de raad gepresenteerd, het hoogste orgaan van de gemeente.
 • Als de raad instemt met de aanbevelingen, moeten deze worden opgevolgd.

Voor meer details verwijzen we naar het document "Onderzoeksprotocol en Reglement van Orde".
 

Volgen van de rekenkamer

 • De Rekenkamer stelt voor aanvang van een onderzoek een openbare startnotitie op.
 • De onderzoeken van de Rekenkamer zijn openbaar. 
 • Elk jaar voor 1 april publiceert de Rekenkamer een jaarverslag, inclusief het jaarplan voor het komende jaar.
 • Overzicht van rapporten en documenten van de Rekenkamer