Om te begrijpen hoe de gemeenteraad werkt is het belangrijk om te weten welke rol de gemeenteraad in een gemeente heeft. De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad heeft drie hoofdtaken die elk eigen taken met zich meebrengt:

  1.  Volksvertegenwoordiging - in de eerste plaats vertegenwoordigt de raad de inwoners van de gemeente. De raadsleden zijn gekozen door de stemgerechtigde inwoners.
  2. Kaderstelling - de raad bepaalt de koers van het beleid en geeft daarbij de voorwaarden, de kaders, mee waarbinnen het college dit beleid kan uitvoeren. Instrumenten daarbij zijn onder meer de begroting, de kadernota maar ook andere programma’s.
  3. Controleren - nadat de koers is uitgezet en het college aan de slag gaat met de verschillende programma’s is het belangrijk dat tussentijds en ook achteraf controle plaatsvindt en, zo nodig, bijsturing. Ook dit is een taak van de raad.

Hoe werkt de raad?

In gemeente Nuenen vergadert de gemeenteraad volgens het BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Deze methode zorgt ervoor dat een onderwerp eerst goed wordt verkend (beeld), daarna wordt er een mening gevormd (oordeel) en tot slot wordt er een besluit genomen (besluit). 

Wie bepaalt welke onderwerpen aan bod komen?

De agendacommissie bepaalt welke onderwerpen worden besproken. In de agendacommissie zijn alle fracties vertegenwoordigd met één lid per fractie. De ambtelijke organisatie, burgers en/ of maatschappelijke instellingen kunnen onderwerpen aandragen. Hierbij gaat het om onderwerpen waarover zij informatie willen delen met de raad. Ze kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de griffie (griffie@nuenen.nl). De griffie plaatst dit verzoek dan op de agenda van de agendacommissie. De agendacommissie besluit uiteindelijk of, en zo ja, wanneer de onderwerpen op de agenda komen.