Wat is het?

Nuenen kent een bloeiend verenigingsleven. De gemeente kent jaarlijks aan ongeveer 50 verenigingen subsidie toe.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

 • Kunst en cultuur: inwoners kunnen actief en/of passief deelnemen aan kunst, cultuur en volwasseneneducatie
 • Jeugd: jeugdige inwoners in staat stellen op te groeien tot een volwassen en volwaardig lid van de samenleving
 • Zelfredzaamheid: het via collectieve voorzieningen verbeteren van de mogelijkheden voor onze inwoners om deel te nemen aan de samenleving
 • Individuele voorzieningen Wmo: het individueel compenseren door het verstrekken van voorzieningen aan onze inwoners die in hun zelfredzaamheid beperkt zijn, om hen in staat te stellen zo volwaardig mogelijk aan de samenleving deel te nemen
 • Gezondheidszorg: het in stand houden en verbeteren van de volksgezondheid
 • Sport: het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl en het bevorderen van sociale samenhang door sport en bewegen
 • Werk en inkomen: uitkeringsgerechtigden aan het werk
 • Bijstand: inwoners die niet of onvoldoende zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud een inkomen verschaffen op het wettelijk vastgesteld bestaansminimum
 • Minima: het minimabeleid is gericht op inkomensondersteuning en op maatschappelijke deelname van burgers met een laag inkomen. Uitgangspunt is dat indien de bestaande inkomensondersteunende regelingen geen passende oplossing bieden er in individuele gevallen maatwerk wordt geboden
 • Vreemdelingen: voldoen aan de wettelijk verplichte inburgering, huisvesting en handhaving

Hoe werkt het?

Eenmalige subsidie aanvragen

Een rechtspersoon of rechtspersoon in oprichting die een eenmalige activiteit organiseert voor de Nuenense inwoners, kan in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie.

Het college kan incidentele aanvragen honoreren, die:

 • bedoeld zijn als zogenaamde waarderingssubsidies (lager dan € 500,00). Het betreft subsidies die te klein zijn om een formele procedure te rechtvaardigen, maar die gezien de aanvraaggronden toch voor toekenning in aanmerking komen;
 • na de formele aanvraagtermijn zijn ingediend, de zogenaamde onvoorziene aanvragen;
 • voorzien in noodgevallen.

U kunt het hele jaar door een eenmalige subsidie aanvragen. 

Voorwaarden en beoordelingscriteria eenmalige subsidie

Iedere organisatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden en waarvan de activiteiten passen in het gevoerde beleid komt in aanmerking voor een eenmalige subsidie. De aanvraagvereisten zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Nuenen c.a.2016.

Bij de beoordeling van een aanvraag van een eenmalige subsidie gelden de volgende criteria:

 • subsidie is aanvullend
 • subsidie voor en door Nuenense inwoners
 • maximaal € 5.000,-, de helft eigen financiering
 • geen commerciële activiteiten

Alleen volledig ingevulde aanvragen, voorzien van alle benodigde gegevens en bescheiden, worden in behandeling genomen. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Structurele subsidie aanvragen

Wilt u een structurele subsidie aanvragen? Dat kunt u doen in het aanvraagformulier voor een structurele subsidie.

Subsidie verantwoorden

In de brief die u ontvangt staat omschreven op welke wijze u de subsidie verplicht bent te verantwoorden. Het formulier om een subsidie te verantwoorden kunt u online indienen. Als u de stappen doorloopt weet u waar u aan dient te voldoen. Uiteraard kunt u bij vragen altijd contact opnemen.

Wanneer uw organisatie geen subsidie ontvangt en u denkt dat uw organisatie hiervoor wel in aanmerking komt, dan kunt u een afspraak maken. In dit gesprek bekijkt de gemeente samen met u of uw organisatie voldoet aan de subsidievoorwaarden en of de activiteiten passen binnen het subsidiebeleid. Verder ontvangt u in dit gesprek informatie over de wijze waarop u een subsidieverzoek kunt indienen en welke gegevens u dient te overleggen.

Wie kan subsidie aanvragen

Iedere organisatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden en waarvan de activiteiten passen in het gevoerde beleid komt in aanmerking voor subsidie. De subsidievoorwaarden zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening.