Het klimaat verandert. Dat leidt in Nederland tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag, drogere zomers en een stijgende zeespiegel. Door de ligging van gemeente Nuenen, heeft het gebied niet direct te maken met een stijgende zeespiegel. Wel hebben de toenemende hitte, droogte en wateroverlast nadelige gevolgen voor de gemeente.

Uitvoeringsplan geeft richting voor maatregelen

Nuenen moet in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig zijn ingericht. Dit vraagt inspanningen van iedereen, dus niet alleen van de overheid. Om dit te bereiken zijn klimaatdialogen gevoerd met belanghebbenden (verenigingen, organisaties, bedrijven) binnen Nuenen. Met hun is een prioriteitstelling bepaald ten aanzien van kwetsbaarheden en de urgentie waarmee deze moeten worden aangepakt. Deze kwetsbaarheden zijn leidend geweest voor het opstellen van een uitvoeringsplan. De daarin opgenomen maatregelen zijn nog vooral richtinggevend en moeten nog verder worden uitgewerkt.

Resultaten uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan is aangegeven dat eerst onderzoeken moeten plaatsvinden, voordat overgegaan kan worden tot fysieke maatregelen. Enkele onderzoeken worden al in 2022 opgepakt omdat er al budget voor beschikbaar is. Dit betreft vooral inventarisatie van:

  • natuurlijke verkoeling
  • biodiversiteit
  • klimaatbestendigheid gemeentelijk groen
  • ernstige en onwenselijke knelpunten wateroverlast (nieuw Basisrioleringsplan)
  • meekoppelkansen

Aan de hand van de uitkomsten hiervan worden verdere plannen opgesteld en vindt implementatie in bestaande en nieuwe plannen plaats.

Rapportage

In het Uitvoeringsplan staat eerst omschreven hoe de rapportage tot stand is gekomen. Daarna worden de oplossingsrichtingen en de doelen voor 2030 omschreven. De rapportage sluit af met een lijst van maatregelen.

Knelpuntenkaart

De knelpuntenkaart(externe link) bestaat uit kaarten waarop voor drie klimaattrends (hitte, droogte en wateroverlast) is weergegeven waar knelpunten zitten. Daarnaast is nog een kaart beschikbaar waarin is weergegeven waar mogelijkheden zijn om al geplande projecten uit te breiden met klimaatadaptieve maatregelen.