Woonzorgvisie

De gemeente Nuenen is bezig met het opstellen van een Woonzorgvisie. Een Woonzorgvisie vormt het vertrekpunt voor de aanpak van de woonzorgopgaven in de gemeente Nuenen. We geven met de visie weer wat er aanvullend nodig is om mensen met een bijzondere woonbehoefte of zorgvraag (zoals ouderen) goed te huisvesten. Ook geven we aan welke ambities en doelen wij daarvoor willen stellen op het gebied van wonen, samenleving en zorg. Een Woonzorgvisie is al langer een wens van vele maatschappelijke organisaties en ook van de gemeenteraad.

Stand van zaken

Het streven is om de Woonzorgvisie in het najaar van 2024 aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling

In 2022 hebben we een aantal voorbereidende stappen gezet om het proces te starten om te komen tot een Woonzorgvisie. Zo hebben we een gespecialiseerd bureau gevraagd om de visie met ons te gaan opstellen en mee te begeleiden. Dit bureau - Companen B.V. - heeft eerder ook voor ons het Programma Wonen 2020 – 2030 opgesteld.

Daarnaast hebben we in 2022 en begin 2023 bij verschillende welbekende Nuenense (ouderen)organisaties, vertegenwoordigers van bijzondere doelgroepen en de Adviesraad Sociaal Domein input opgehaald over wat zij van belang vinden voor de Woonzorgvisie.

Onderdelen Woonzorgvisie

De uiteindelijke visie bestaat uit twee onderdelen: een onderzoek en een visie.

  1. Onderzoek woonzorganalyse
    Voor het opstellen van een Woonzorgvisie is de eerste stap om te onderzoeken wat onze huidige vraag en aanbod is op het gebied van wonen en werken en hoe deze zich naar de toekomst toe ontwikkelt. Dit laat zien voor wat voor opgaven we in Nuenen staan. Dit onderzoek is inmiddels gereed. U kunt de onderzoeksrapportage inzien en downloaden.
  2. Visie
    Nu stap 1, het onderzoek, is afgerond kan de stap worden gezet naar visievorming. Hoe zorgen we in de toekomst voor een passend aanbod voor de veranderende vraag naar zorg en wonen? En als we dit willen behalen, waar moeten we in de komende jaren (meer of juist minder) op inzetten als gemeente? Deze en andere vragen komen in deze fase aan bod.

Participatie

De Woonzorgvisie komt tot stand door participatie met maatschappelijke organisaties in Nuenen. Zij zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep. U kunt dan denken aan zorgaanbieders, ouderenorganisaties en bijv. Woningstichting Helpt Elkander. Ook speciale doelgroepen - zoals jongeren met een beperking - hebben onze aandacht.

Wilt u meepraten over de inhoud van de Woonzorgvisie? Dan kunt u zich het beste melden bij één van de deelnemende organisaties;

Contact

Heeft u vragen over de Woonzorgvisie? Dan kunt u deze het beste mailen naar de heer D. van Schijndel, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening via d.vanschijndel@nuenen.nl.