De gemeenten Nuenen c.a., Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende werken samen om zich weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. In de zes Dommelstroom-gemeenten is nu nieuw beleid vastgesteld voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de Wet Bibob). Het hebben van gelijk beleid is onder meer belangrijk voor het voorkomen van het zogenoemde ‘waterbedeffect’. Het waterbedeffect houdt in dat criminelen zich met hun activiteiten verplaatsen naar andere (nabijgelegen) gemeenten, waar het beleid minder streng is.

Wat is de Wet Bibob? 

Toepassing van de Wet Bibob helpt het gemeentebestuur om te voorkomen dat het ongewild criminaliteit mogelijk maakt. De Wet Bibob kan worden toegepast bij een groot aantal overheidsbeslissingen, zoals bij vergunningen, subsidies, overheidsopdrachten en vastgoedtransacties. Op grond van de Wet Bibob kan onderzoek worden gedaan. Wanneer ernstig gevaar bestaat dat met een vergunning of subsidie strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut, kan een vergunning of subsidie worden geweigerd of ingetrokken. Ernstig gevaar voor dergelijk misbruik kan ook reden zijn om onderhandelingen te beëindigen of een overeenkomst te ontbinden. 

Waarom Bibob-beleid?

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders geven in de beleidsregel aan wanneer de Wet Bibob wordt toegepast. Een beleidsregel voorkomt willekeur, biedt duidelijkheid aan burgers en is inzichtelijk voor de betrokkenen. Ook kan het hebben van Bibob-beleid preventief werken. Het schrikt criminelen af. Door in de Dommelstroomgemeenten hetzelfde beleid te hanteren worden de ‘dijken even hoog’. 

Wat is het toepassingsbereik van het nieuwe Bibob-beleid?

Op grond van de nieuwe beleidsregel “Wet Bibob gemeente Nuenen c.a. 2021(externe link)” vindt Bibob-onderzoek toepassing voor vergunningen in het kader van de Alcoholwet, exploitatievergunningen, omgevingsvergunningen voor bouw- en milieuactiviteiten, subsidies en verschillende vormen van vastgoedtransacties en aanbestedingen.

Vanaf wanneer geldt het nieuwe Bibob-beleid?

De Beleidsregel “Wet Bibob gemeente Nuenen c.a. 2021” treedt in werking op de dag na bekendmaking in het digitale Gemeenteblad. Het is niet mogelijk om tegen een beleidsregel bezwaar te maken.