Beleid duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Het kent veel aspecten, zoals biodiversiteit, klimaat, energie, circulaire (kringloop) economie en mobiliteit. Als gemeente hebben we gekozen om ons de komende jaren te richten op energie en klimaat. 

Duurzaamheid in Nuenen

In onze Nota Duurzaamheid staat dat we geen koploper willen zijn op het gebied van duurzaamheid. Wel willen we een voorbeeldrol vervullen en onze inwoners en ondernemers informeren en ondersteunen op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie. Onze focus voor de korte termijn ligt op de volgende punten:

 1. We stimuleren particuliere woningeigenaren om aan de slag te gaan met energiemaatregelen. Daarbij ligt de nadruk op energie besparen door isolatie.
 2. We scherpen toezicht op de naleving van energieverplichtingen bij bedrijven aan. Daarbij ligt de nadruk op publieke dienstverlening in de brede zin en de gemeentelijke gebouwen in het bijzonder. Dit doet de gemeente in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
 3. We maken concrete afspraken over verduurzaming met externe belanghebbenden (woningcorporatie, vervoerder Hermes). Ook monitoren we de voortgang daarvan.
 4. We inventariseren de kansen voor grootschalige duurzame energieopwekking (regionaal). Ook faciliteren we initiatieven waarmee deze kansen worden benut.

Nationaal Klimaatakkoord

De keuzes die we hebben gemaakt komen voort uit de mondiaal en Europees gemaakte afspraken. De Nederlandse overheid heeft op basis van deze afspraken het doel om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verminderen ten opzichte van 1990 en om in 2050 zo goed als CO2-neutraal zijn. De stappen die nodig zijn om deze doelen te behalen, staan in het Nationaal Klimaatakkoord. Dit is een enorme maatschappelijke opgave:

 • Op het gebied van mobiliteit staan we voor allerlei uitdagingen;
 • We moeten andere brandstoffen gaan gebruiken;
 • We kunnen onze huizen niet langer met aardgas verwarmen;
 • Het opwekken van elektriciteit moet voornamelijk gebeuren met zonne-, windenergie en mogelijk ook biomassa.

Om de doelen te bereiken is een energietransitie nodig, die nu in volle gang is. Het besef groeit dat onze huidige manier van energieopwekking niet toekomstbestendig is. Onze fossiele brandstoffen raken op en de verbranding van olie, gas en kolen leidt tot een onhoudbare opwarming van de aarde met verregaande negatieve gevolgen.

Rol gemeente bij energietransitie

Gemeenten hebben een belangrijke regierol binnen de energietransitie. Zij hebben te maken met een aantal wettelijk verplichte opgaven:

 1. Het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES)
 2. Het maken van een gemeentelijk warmteplan
 3. Het laten uitvoeren van een klimaatstresstest

  Duurzaamheidskrant

  Op 7 januari 2021 is de Nuenense duurzaamheidskrant huis-aan-huis verspreid. Deze krant staat boordevol  ideeën, inspirerende artikelen,  nuttige tips, plaatselijke initiatieven voor een prettige leefomgeving. Bewoners en bedrijven gaan samen vooruit voor een groene en toekomstbestendige gemeente. U kunt de krant hier digitaal vinden.

  Nota duurzaamheid

  De komende jaren zetten we ons in om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de keuzes die we zelf hebben gemaakt. Hoe we dit willen doen, leest u in onze Nota Duurzaamheid 2019-2023.

  Download Nota duurzaamheid 2019-2023