Beleid grootschalige energieopwekking uit zon en wind

De gemeente Nuenen zal de komende jaren inzetten op de No-regret maatregelen voor de opwerking van duurzame energie uit natuurlijke bronnen.  

Hernieuwbare energie in Nuenen

In het Beleid Grootschalige energieopwekking uit zon en wind geven we kaders aan voor grootschalige opwekking van energie. We willen een voorbeeldrol vervullen en onze inwoners en ondernemers informeren en ondersteunen op het gebied van de energietransitie. Daarom zetten we de komende tijd specifiek in op het benutten van zonne-energie op daken, waarbij onze korte termijn focus ligt op de volgende punten:

  1. We stimuleren het maximaal gebruik van geschikt en beschikbaar dakoppervlak en andere no-regret maatregelen, om energie duurzaam op te wekken.
  2. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van energieopslag, -uitwisseling en -conversie en ondersteunen initiatieven waar deze technologieën worden toegepast.
  3. We bevorderen de financiële betrokkenheid bij het opwekken van duurzame energie.

Nationaal Klimaatakkoord

De keuzes die we hebben gemaakt komen voort uit de mondiaal en Europees gemaakte afspraken. De Nederlandse overheid heeft op basis van deze afspraken het doel om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verminderen ten opzichte van 1990 en om in 2050 zo goed als CO2-neutraal te zijn. De stappen die nodig zijn om deze doelen te behalen, staan in het Nationaal Klimaatakkoord. Dit is een enorme maatschappelijke uitdaging:

  • Op het gebied van mobiliteit staan we voor verschillende uitdagingen;
  • We moeten andere brandstoffen gaan gebruiken;
  • Het verwarmen van onze huizen kan niet langer afhankelijk zijn van aardgas.
  • Het opwekken van elektriciteit moet voornamelijk gebeuren met behulp van zonne- en windenergie en mogelijk ook biomassa.

Om de doelen te bereiken is een energietransitie nodig, die nu in volle gang is. We worden ons steeds meer bewust van het feit dat onze huidige manier van energieopwekking niet geschikt is voor de toekomst. De fossiele brandstoffen raken op en de verbranding van olie, gas en kolen leidt tot een onhoudbare opwarming van de aarde met ernstige negatieve gevolgen.

Rol gemeente bij energietransitie

Gemeenten hebben een belangrijke regierol in de energietransitie.

  1. Realiseren van het bod uit de Regionale Energiestrategie (RES) in de Metropool Regio Eindhoven (MRE)
  2. Het maken van een gemeentelijk warmteplan
  3. Het laten uitvoeren van een klimaatstresstest

Het beleid

De komende jaren zetten we ons in om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de keuzes die we zelf hebben gemaakt. Hoe we dit willen doen, leest u in ons beleid Grootschalige energieopwekking uit zon en wind.