In de nota bodembeheer(externe link) is de lokale regelgeving voor grondverzet, het uitvoeren van een bodemsanering en zijn de gemeentelijke bodemprocedures en voorwaarden voor het aanvragen van omgevingsvergunningen (bouwen en milieu) en (het afwijken van) bestemmingsplannen weergegeven. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.

Bodeminformatie

Informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit is belangrijk wanneer u bijvoorbeeld een bodemonderzoek laat uitvoeren, een bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning aanvraagt, een woning gaat kopen, een bedrijf start of als u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Waar in te zien?
De bodeminformatie van de Gemeente Nuenen is online raadpleegbaar via: 'Omgevingsrapportage Noord-Brabant'(externe link).
De kaarten met wegen die verdacht zijn op de aanwezigheid van zinkassen worden niet weergegeven in de omgevingsrapportage. Deze kaarten zijn afzonderlijk opvraagbaar.

Gemeentelijke bodemdossiers opvragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, heeft u de mogelijkheid om de gemeentelijke bodemdossiers op te vragen via bodem@nuenen.nl. Stuur hierbij de omgevingsrapportage mee en geef aan welke dossiers u wilt ontvangen. Mochten wij de dossiers niet digitaal hebben, dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een archiefinzage.

Let op!
In de omgevingsrapportage worden ook de bodemdossiers van de Provincie Noord-Brabant weergegeven. Deze bodemdossiers zijn op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) via bodemloket@odzob.nl. Kijk in de omgevingsrapportage voor de archieflocatie.

Bodemtoets Omgevingsvergunning (bouwen en milieu) en (het afwijken van) bestemmingsplannen

Als u van plan bent om een bestemmingsplan te wijzigen, een huis of bedrijfspand te bouwen of een milieuvergunning aan te vragen, dan dient u bij de aanvraag gegevens over de bodemkwaliteit aan te leveren.

De gemeente toets of de bodemkwaliteit geschikt is voor de gewenste gebruiksfunctie van een locatie en of er niet op verontreinigde grond wordt gebouwd. In de nota bodembeheer is aangegeven aan welke eisen de gegevens over de bodemkwaliteit moeten voldoen. Ook leest u hoe de gemeente deze gegevens toets bij een vergunningsaanvraag.

Voorwaarden voor grondverzet

In de gemeente Nuenen vindt regelmatig grondverzet plaats. Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen en het tijdelijk opslaan van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de landbodem. Deze voorwaarden zijn bedoeld om bodemverontreiniging te voorkomen en (her)gebruik van grond mogelijk te maken.

In de Nota bodembeheer(externe link) met bijbehorende bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart (incl. PFAS) staat aangegeven onder welke voorwaarden schone en licht verontreinigde grond toegepast kan worden.

Melding grond of baggerspecie
Als u van plan bent om grond of baggerspecie te gaan toepassen of tijdelijk ergens op te slaan, dan dient u dit tenminste 5 werkdagen van te voren te melden via het Meldpunt bodemkwaliteit(externe link). Dit geldt tevens voor het hergebruik van bouwstoffen en het gebruik van IBC-bouwstoffen.

Bodemkwaliteitskaart
Als u gebruik wilt maken van de bodemkwaliteitskaart dient u het formulier 'toets herkomst' toe te voegen aan uw melding. Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart is alleen mogelijk van locaties die onverdacht zijn wat betreft het voorkomen van een bodemverontreiniging.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant toetst
Namens de gemeente toetst de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de meldingen aan het landelijke en gemeentelijke bodembeleid. Voor vragen over grondverzet kan u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via bbk@odzob.nl.


Bodemsanering

Als er op een terrein sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (omvang >25 m3 sterk verontreinigde grond of 100 m3 sterk verontreinigd grondwater), zal dit in vele gevallen beperkingen geven voor eventuele ontwikkelingen op een locatie. Om een locatie geschikt te maken voor het toekomstige gebruik is in deze situaties vaak een bodemsanering noodzakelijk.

Bevoegd gezag en uitvoering
De Provincie Noord-Brabant(externe link) is bevoegd gezag als het gaat om bodemsaneringen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert deze taak namens de provincie uit.  

Noodzakelijke stappen
Voordat u overgaat tot uitvoering van een bodemsanering, dient u een BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering) of een saneringsplan in bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant(externe link), via bodemloket@odzob.nl.

Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor Besluit uniforme saneringen (BUS) | Formulier | Rijksoverheid.nl(externe link)

Bij niet-ernstige bodemverontreiniging
Als er sprake is van een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging (omvang <25 m3 sterk verontreinigde grond), dan is de gemeente bevoegd gezag. Om deze kleinere bodemverontreinigingen te saneren, dient u een plan van aanpak voor de sanering in bij de gemeente via bodem@nuenen.nl.