Bouwgids Nuenen

Bent u van plan om een woningbouwplan bij de gemeente voor te leggen of een principeverzoek met woningbouw (meer dan twee woningen) in te dienen? Dan is de Bouwgids voor u van toepassing.

De Bouwgids bevat richtlijnen voor nieuwbouwprojecten binnen Nuenen. Waar in omgevingsplannen vaak de bestaande situatie wordt vastgelegd, is de Bouwgids gericht op ontwikkeling. De Bouwgids maakt duidelijk welke factoren een rol spelen bij de dorpse kwaliteit, maar biedt ook helderheid over het planproces dat daarbij hoort.

Bouwen met behoud van eigenheid en dorps karakter

In de Bouwgids komen verschillende thema’s aan bod die, in lijn met de gemeentelijke Omgevingsvisie, op een integrale manier richting geven aan de omgevingskwaliteit van de gebouwde omgeving en een nieuw woningbouwplan. Zo kan er worden gebouwd met behoud van de eigenheid van de verschillende buurten en kernen.

De Bouwgids is ook bedoeld om duidelijke afspraken te maken over het proces, hoe kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van het dorp verbeteren? Hoe kunnen we het proces voor alle partijen zo goed mogelijk stroomlijnen? Door hier op voorhand al duidelijkheid over te geven is er in de latere fases van het project minder vertraging.

Vier onderdelen die samenhangen

De Bouwgids is opgedeeld in vier onderdelen die met elkaar verbonden zijn:

 1. Inspiratie en uitgangspunten - in dit eerste deel vindt u een beschrijving van de algemene dorpse kwaliteiten van Nuenen en de kernen. In dit deel staan ruimtelijke richtlijnen die belangrijk zijn bij het maken van woningbouwplannen voor ons mooie dorp.
 2. Gebiedstypes - in deel 2 wordt ingezoomd op verschillende gebiedstypes en wordt de nadruk gelegd op een aantal specifieke richtlijnen die hier kunnen bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
 3. Processchema - duidelijkheid over de verschillende processtappen en verantwoordelijkheden rondom projecten kunt u vinden in deel 3 van de Bouwgids.
 4. Handreiking participatie - in deze handreiking staan richtlijnen over de stappen die u als initiatiefnemer kunt zetten tijdens een participatietraject.

U kunt de onderdelen hieronder inzien en downloaden als pdf.

Neem contact met ons ons

Voordat u als initiatiefnemer aan de slag gaat met de Bouwgids, vragen we u eerst met ons contact op te nemen. Tijdens een afspraak lichten we de Bouwgids toe en kunt u uw ideeën toelichten. Bij voorkeur zijn dit nog geen concrete bouwtekeningen of een uitgewerkt plan, maar vooral uw ideeën. U kunt ons mailen op Omgevingsvergunning@nuenen.nl.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de Bouwgids

Wat is de Bouwgids?

De Bouwgids bevat richtlijnen voor nieuwbouwprojecten binnen Nuenen. Het biedt een integraal en breed kader vanuit de gemeente voor nieuwe woningbouwinitiatieven (voor principeverzoeken of plannen met meer dan twee woningen). 

Waar kan ik de (delen van de) Bouwgids vinden? 

De vier delen zijn te vinden via onderstaande links:

 1. Inspiratie en uitgangspunten
 2. Gebiedstypes
 3. Processchema
 4. Handreiking participatie Omgevingswet

Wat zijn de gebiedstypes?

Nuenen kent een diverse en rijke ruimtelijke structuur met verschillende buurten en deelgebieden, waarbij de kwaliteit niet onder één noemen te vatten blijkt. Daarom hebben we een aantal gebiedstypes gedefinieerd met een vergelijkbare ruimtelijke opzet:

 1. Bebouwing aan het lint;
 2. Centrum buiten het lint;
 3. Woonverkavelingen; 
 4. Centrumgebied in woonverkaveling;
 5. Zones langs infrastructuur. 

Check goed onder welke categorie uw plan valt en welk gebiedstype voor u van toepassing is. Wij kunnen u hierbij helpen indien nodig. Let op: de richtlijnen van de Bouwgids zijn niet hetzelfde voor ieder gebiedstype.

Waarom een handreiking participatie?

Deel 4 van de Bouwgids is de zogeheten handreiking participatie. Met deze handreiking willen wij initiatiefnemers heldere kaders mee geven voor het betrekken van de omgeving bij de totstandkoming van een plan. Bij nieuwe ontwikkelingen willen wij graag inzichtelijk hebben - voorafgaand aan een principeverzoek - hoe u de directe omgeving van het plangebied heeft meegenomen. De gemeente kan een participatieniveau toekennen aan uw initiatief. Wanneer u bijvoorbeeld een woningbouwplan wil voorleggen met een grotere hoeveelheid woningen dan verwachten we ook dat u extra zorgvuldig te werk gaat als het gaat om een omgevingsdialoog. De handreiking kan u hierbij helpen.

Hoe wordt mijn idee getoetst?

Door het intaketeam. In dit team zit een aantal specialisten van de gemeente met verschillende achtergronden. Zij kijken naar de locatie, de Bouwgids en een aantal andere beleidskaders en maken een aantal ruimtelijke afwegingen en geven deze mee. Op die manier kunt u uw principeverzoek verder voorbereiden en weet u waar de aandacht van de gemeente naartoe zal gaan bij de uiteindelijke beoordeling. 

Wanneer is de Bouwgids voor mijn initiatief van toepassing?

Heeft u een (nieuw) woningbouwinitiatief voor een perceel in uw eigendom, waarbij u een plan wilt maken voor meer dan twee woningen? Bent u van plan om binnenkort daarvoor een principeverzoek in te dienen? Dan is de Bouwgids voor u van toepassing. 

NB. De Bouwgids gaat niet over initiatieven in het buitengebied.

Wat moet ik als initiatiefnemer als eerste doen?

Ga met ons in gesprek. U bent van harte welkom bij de gemeente voor een kop koffie en een goed gesprek. Dan lichten we de Bouwgids toe en kunt u uw ideeën toelichten. Vervolgens kunt u met de stukken aan de slag voor uw initiatief of idee. We willen het liefst nog geen concrete bouwtekeningen of een uitgewerkt plan zien, maar vooral uw ideeën voor uw plan of initiatief.  Neem contact met ons op, door een mail te sturen naar Omgevingsvergunning@nuenen.nl.

Mijn initiatief ligt in het buitengebied van Nuenen, is de Bouwgids dan ook van toepassing?

Nee, de gemeente heeft voor het buitengebied specifieke beleidskaders als het gaat om woningbouw (Ruimte voor Ruimte). Een groot gedeelte van de gemeente valt onder de landelijke structuren. Ook deze gebieden zijn divers en sterk verbonden met het oorspronkelijke landschap. De kwaliteiten hiervan zijn beschreven in de ‘landschapsstudie buitengebied Nuenen’. In deze studie maar ook in het ‘rapport ruimte voor ruimte’ en bijbehorende notitie van de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit worden duidelijke richtlijnen gegeven voor eventuele ontwikkelingen in het buitengebied, zowel voor de ruimtelijke inpassing in de omgeving als voor de beeldkwaliteit op het gebouw niveau. Deze documenten zijn in lijn met de richtlijnen van de Bouwgids en bieden voldoende handvat om te sturen op kwaliteit bij initiatieven in het landelijk gebied.

Bij wie kan ik terecht met eventuele vragen? 

U kunt een mail sturen naar Omgevingsvergunning@nuenen.nl

Hoe is de Bouwgids tot stand gekomen?

De Bouwgids is opgesteld door stedenbouwkundige experts (Studio Scale en ANA Architecten), in opdracht van de gemeente. In dat proces zijn meermaals ook leden van de Adviescommissie omgevingskwaliteit betrokken. Daarnaast heeft ook een vertegenwoordiging van het Architectencollectief Nuenen (ACN) meegedacht, evenals een aantal ontwikkelende partijen actief in Nuenen waaronder woningbouwstichting Helpt Elkander.