De provincie Noord-Brabant kent de zogenaamde De Ruimte voor Ruimte regeling. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen. Agrarische ondernemers ontvangen een financiële vergoeding voor het slopen van stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing. Op deze manier wordt het gebied ontdaan van ongewenste bedrijfsbebouwing en wordt verval voorkomen. Het doel van de Ruimte voor Ruimte regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap. Met name het verbeteren van de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit in het buitengebied.

De Ruimte voor Ruimte regeling is geschikt voor zowel de stoppende veehouderij als voor particulieren die een woning in het buitengebied willen ontwikkelen.

Bouwtitel voor woningontwikkeling in het buitengebied

Om een nieuwe woning te ontwikkelen, dient men in het bezit te zijn van een bouwtitel. Een bouwtitel kan alleen vrijkomen wanneer aan alle voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt voldaan. De vrijkomende bouwtitel wordt daarom ook wel een Ruimte voor Ruimte titel genoemd.

Met een bouwtitel mag één nieuwe woning worden ontwikkeld. Dit kan op de locatie zijn waar de stallen worden gesloopt, maar de bouwtitel mag ook elders binnen de provincie Noord-Brabant worden ingezet om op een daarvoor geschikte locatie een Ruimte voor Ruimte woning te ontwikkelen. Wanneer men nog niet in het bezit is van een bouwtitel, kan deze worden aangekocht bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte van de provincie: www.ruimtevoorruimte.com

Voorwaarden Ruimte voor Ruimte regeling

De Provincie Noord-Brabant heeft de eisen voor Ruimte voor Ruimte woningen opgenomen in de Interim Omgevingsverordening van de Provincie, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Aanvraag voor het bouwen van een Ruimte voor Ruimte woning

Om te laten toetsen of een ruimte voor ruimte woning op een bepaalde locatie in de gemeente Nuenen c.a. mogelijk is kan ingediend worden via een principeverzoek: Principeverzoek bouwplan | Gemeente Nuenen.

Uitgangspunten voor de bouw van ruimte voor ruimte woningen treft u aan onder in de notitie “Ruimte voor Ruimte woningen in Nuenen”.