Energietransitie

Energietransitie – samen in stroomversnelling!

De kernen, wijken en buurten van gemeente Nuenen zijn stuk voor stuk fijne plekken om te wonen, leven en werken. Nu en in de toekomst. Dit vraagt wel iets van ons als inwoners van deze gemeente, want onze huidige manier van leven is niet goed voor onze planeet. We maken namelijk nog veel gebruik van fossiele brandstoffen. Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties net zo fijn in deze gemeente wonen, werken en leven zoals u dat doet zullen we op een andere manier met onze energie om moeten gaan. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Nationale Klimaatakkoord (2019). Hierin is opgenomen dat we de komende jaren onze CO2 uitstoot drastisch gaan verminderen: het doel is om in 2050 onze CO2 uitstoot met ruim 95% te verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Een flinke opgave, maar als we er samen, stap voor stap mee aan de slag gaan, dan krijgen we het voor elkaar.

Onze Regionale Energiestategie (RES)

Om de afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord in de praktijk te brengen, maken 30 regio’s in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES). Dit plan brengt per regio de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, grootschalige energieopwekking uit zonne- en windenergie en energiebesparingsmogelijkheden in kaart. Nuenen is onderdeel van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). De RES 1.0 voor onze regio kunt u op de website www.energieregioMRE.nl bekijken.

Samen overstappen naar duurzame warmte

De manier waarop we onze woningen en gebouwen verwarmen wordt in de toekomst anders, want we willen stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Stap voor stap gaan we van het aardgas af en over op duurzame alternatieven. Dit noemen we de warmtetransitie. Lastig? Soms wel. Onmogelijk? Zeker niet. In de jaren vijftig en zestig maakten we de overstap van kolen op gas. Als we er samen, stap voor stap mee aan de slag gaan, dan lukt het nu ook.

Hoe gaan we overstappen naar duurzame warmte?

In 2020 voerden we een Warmte Impactscan uit. Hierin wordt een beeld geschetst van de stand van zaken in Nuenen. Hoe is ons energieverbruik? En hoe zien onze woningen eruit? Dit helpt ons te bepalen welke acties nodig zijn om te komen tot een Transitievisie Warmte.

Bekijk de Warmte Impactscan

Met behulp van de Warmte Impactscan en input van onze inwoners, woningcorporaties en netbeheerder Enexis hebben we de Transitievisie Warmte 2021 opgesteld. Deze is op 30 september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.  

De Transitievisie Warmte is de eerste stap naar een aardgasvrij Nuenen. Het geeft ons richting voor de toekomst. Samen met inwoners, woningcorporaties, ondernemers en gebouweigenaren gaan we Wijk Uitvoeringsplannen maken. In welke wijk de eerste pilot gaat starten, dát bepalen we samen met de inwoners. 

Bekijk de Transitievisie Warmte

Zelf aan de slag met duurzaam verwarmen

Aardgasvrij worden we niet in één keer. En dat hoeft ook niet. Voor 2030 willen we starten in een aantal buurten met potentie, waar we stap voor stap samen aan de slag gaan. U kunt zelf ook al veel doen, zelfs als u niet in één van de buurten waar we willen gaan starten woont en/of een bedrijf heeft. Benieuwd naar de mogelijkheden in uw buurt? Of welke stappen u zelf al kunt zetten? Bezoek dan de website “Nuenen duurzaam verwarmen”. Hier leest u wat er wat er speelt in uw buurt én wat u zelf al kunt doen om uw woning te verduurzamen.

Zonne-energie of windenergie? Dat beslissen we samen

Naast duurzame warmte, willen we in Nuenen ook duurzame energie gaan opwekken. Hoe dan? Allereerst met  zonnepanelen op daken. Van woningen, maar ook op grotere daken van bedrijfspanden of stallen. Zonnepanelen op daken levert echter niet voldoende op om ons allemaal van duurzame elektriciteit te voorzien. Daarom onderzoeken we of we op grotere schaal duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Bijvoorbeeld met zonne- of windparken.

Afwegingskader voor zonne- of windparken

In Nuenen willen we invulling geven aan de opgaven voor het opwekken van energie zoals die in de Regionale Energiestrategie Metropool Regio Eindhoven zijn geformuleerd. Daarnaast willen we een antwoord geven op de initiatieven die voor grootschalige energieopwekking in Nuenen spelen. Hiertoe is het conceptbeleid grootschalige energieopwekking van zon en wind opgesteld. Het conceptbeleid loopt tot 2030 met een tussentijdse evaluatie in 2026. Het zet in op no-regretmaatregelen (zoals energieopwekking via maatregelen op daken) en sluit grootschalige grondgebonden energieopwekking uit. Het conceptbeleid ligt vanaf 30 maart 2023 zes weken ter inzage. U kunt het document hier inzien: 

Beleid grootschalige energieopwekking

Vragen over de energietransitie?

Mail ons gerust!