Eind 2015 maakten bijna 200 landen in Parijs afspraken over het klimaat. Er werd afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet worden teruggedrongen. Hiermee willen we voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graden celcius opwarmt. 

Klimaatakkoord en energietransitie

Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de afspraken uit Parijs. Het Klimaatakkoord is een samenwerking tussen het Rijk, het bedrijfsleven, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Het gezamenlijke doel is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen: 49% minder uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050. Een van de manieren om dit te bereiken is fossiele brandstoffen te vervangen door alternatieve duurzame energiebronnen. Om deze overstap te maken is een energietransitie nodig; we gaan op een andere manier energie opwekken en gebruiken. De ruimtelijke invulling en uitvoering van deze opgave gebeurt grotendeels door decentrale overheden. 

Regionale Energiestategie (RES)

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk te brengen is aan 30 regio’s in Nederland opdracht gegeven op een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Per regio bekijken gemeenten, provincies en waterschappen de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, grootschalige energieopwekking en energiebesparingsmogelijkheden. 

In Nuenen doen we dit samen met de andere 20 gemeenten en stakeholders in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Momenteel heeft de MRE een concept-RES klaar. Naar verwachting kan eind 2021 het concept-RES ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De concept RES1.0 is in te zien op www.energieregiomre.nl

Transitievisie warmte

Een van de stappen uit het Klimaatakkoord in de energietransitie is dat alle woningen en gebouwen uiterlijk in 2050 zonder aardgas moeten worden verwarmd. Om er voor te zorgen dat lokaal de juiste keuzes worden gemaakt, hebben gemeenten een belangrijke regierol binnen deze energietransitie gekregen. Het Rijk verplicht gemeenten om voor 2021 een 'transitievisie warmte' op te stellen. De transitievisie warmte geeft een visie voor het aardgasvrij verwarmen van onze woningen. Het geeft inzicht in welke wijken voor 2030 kansrijk zijn om van het aardgas af te gaan. In het derde kwartaal van 2020 starten we met het opstellen van de transitievisie warmte.

Warmte impactscan

Een eerste stap in de richting van de transitievisie warmte is de warmte impactscan. De impactscan geeft een beeld van de stand van zaken van onze huidige woningvoorraad en de benodigde acties die komen kijken bij de weg naar een aardgasloze gemeente.

Download impactscan

Afwegingskader zonne- en windenergie

Ook in Nuenen willen we energie duurzaam gaan opwekken. Naast het inzetten op een duurzame warmtevoorziening willen we onderzoeken hoe we elektriciteit duurzaam kunnen opwekken. Eerste prioriteit heeft het leggen van zonnepanelen op daken. Dit gaat om daken van woningen, maar ook om de grotere daken van bedrijfspanden of stallen. Het leggen van zonnepanelen op daken levert echter niet voldoende op om ons van duurzame elektriciteit te voorzien. We gaan daarom ook onderzoeken waar we op grotere schaal duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Voor het duurzaam opwekken van energie zetten we - in ieder geval tot 2030 - in op bewezen technieken: zonnepanelen en windmolens.

We krijgen bij de gemeente al verschillende plannen binnen voor de aanleg van zonne- of windparken. Omdat we deze en toekomstige verzoeken van antwoord willen voorzien, hebben we een afwegingskader zonne- en windenergie opgesteld. Dit afwegingskader vormt een voorportaal voor de beoordeling door de gemeente, het helpt ons de meer kansrijke initiatieven te selecteren. Voldoet een initiatief niet voldoende aan alle criteria, dan wordt een plan afgewezen. Als het plan wel positief wordt beoordeeld, dan kunnen de initiatiefnemers een uitgebreide omgevingsvergunning aanvragen.

In maart 2021 is in de gemeenteraad het Afwegingskader voor zonne- en windenergie behandeld. De raad heeft als amendement ingediend dat er eerst beleid voor zonne- en/of windparken moet komen. De verwachting is dat dit beleid in het eerste halfjaar van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Tot er vastgesteld beleid is voor zonne- en windenergie worden er geen principeverzoeken voor zonne- of windparken beoordeeld. 

Download afwegingskader zonne- en windenergie