Eind 2015 maakten bijna 200 landen in Parijs afspraken over het klimaat. Er werd afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet worden teruggedrongen. Hiermee willen we voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graden celcius opwarmt.

Klimaatakkoord en energietransitie

Het Nationale Klimaatakkoord (2019), hierna: Klimaatakkoord, is de Nederlandse uitwerking van de afspraken uit Parijs. Het Klimaatakkoord is een samenwerking tussen het Rijk, het bedrijfsleven, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties. Het gezamenlijke doel is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen ten opzichte van 1995: 49% minder uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050. Een van de manieren om dit te bereiken is fossiele brandstoffen zoals aardgas en bruinkool te vervangen door duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Om deze overstap te maken is een energietransitie nodig; we gaan op een andere manier energie opwekken en gebruiken. De ruimtelijke invulling en uitvoering van deze opgave gebeurt grotendeels lokaal, door decentrale overheden, lokale bedrijven en inwoners. De energietransitie is een grote opgave en slaagt alleen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Regionale Energiestategie (RES)

Om de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk te brengen is aan 30 regio’s in Nederland opdracht gegeven op een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Per regio bekijken gemeenten, provincies en waterschappen de mogelijkheden voor alternatieve warmtebronnen, grootschalige energieopwekking en energiebesparingsmogelijkheden. 

In Nuenen doen we dit samen met de andere 20 gemeenten en stakeholders in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Momenteel heeft de MRE een concept-RES klaar. Naar verwachting kan eind 2021 het concept-RES ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De concept RES1.0 is in te zien op www.energieregiomre.nl

Transitievisie warmte

Hoe verwarmen we onze woningen en gebouwen in de toekomst op een duurzame wijze, zonder aardgas? Een grote opgave, waar iedereen in Nederland mee te maken krijgt. Stap voor stap gaan we van het aardgas af, om uiterlijk in 2050 helemaal overgestapt te zijn naar duurzame alternatieven. Dit noemen we de warmtetransitie. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gemeenten uiterlijk in 2021 een 'Transitievisie Warmte' opstellen. Voor de Transitievisie Warmte onderzoeken we welke, wanneer en hoe woningen en gebouwen op termijn aardgasvrij kunnen worden.

Warmte impactscan

Als voorbereiding op de Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen is in 2020 een Warmte Impactscan uitgevoerd.

Bekijk de Warmte Impactscan

Transitievisie warmte 2021

In 2021 hebben we als gemeente, samen met onder andere de woningcorporaties, netbeheerder Enexis en inwoners, de Transitievisie Warmte 2021 opgesteld. Deze is op 30 september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk de Transitievisie Warmte

Ook werken we aan een speciale website: “Nuenen duurzaam verwarmen”. Op deze website staat informatie wat er speelt per wijk of buurt én informatie over wat u zelf al kunt doen om uw woning te verduurzamen. De website wordt in het najaar van 2021 gelanceerd.

Innovaties en maatschappelijke veranderingen gaan snel. Daarom worden de Transitievisie Warmte én de speciale website periodiek bijgewerkt. 

Wijk Uitvoeringsplannen  

De Transitievisie Warmte is als het ware een eerste stap naar een aardgasvrij Nuenen. Het geeft een tijdspad richting 2050 en geeft inzicht in welke wijken voor 2030 al kansrijk zijn om van het aardgas af te gaan of voorbereid kunnen worden op een aardgasvrije warmteoplossing. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, gaan we de komende tijd samen met inwoners, woningcorporaties, ondernemers en gebouweigenaren aan de slag met het opstellen van Wijk Uitvoeringsplannen. In welke wijk gestart wordt met een eerste pilot, dát bepalen we samen met de inwoners.  

Afwegingskader zonne- en windenergie

Ook in Nuenen willen we energie duurzaam gaan opwekken. Naast het inzetten op een duurzame warmtevoorziening willen we onderzoeken hoe we elektriciteit duurzaam kunnen opwekken. Eerste prioriteit heeft het leggen van zonnepanelen op daken. Dit gaat om daken van woningen, maar ook om de grotere daken van bedrijfspanden of stallen. Het leggen van zonnepanelen op daken levert echter niet voldoende op om ons van duurzame elektriciteit te voorzien. We gaan daarom ook onderzoeken waar we op grotere schaal duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Voor het duurzaam opwekken van energie zetten we - in ieder geval tot 2030 - in op bewezen technieken: zonnepanelen en windmolens.

We krijgen bij de gemeente al verschillende plannen binnen voor de aanleg van zonne- of windparken. Omdat we deze en toekomstige verzoeken van antwoord willen voorzien, hebben we een afwegingskader zonne- en windenergie opgesteld. Dit afwegingskader vormt een voorportaal voor de beoordeling door de gemeente, het helpt ons de meer kansrijke initiatieven te selecteren. Voldoet een initiatief niet voldoende aan alle criteria, dan wordt een plan afgewezen. Als het plan wel positief wordt beoordeeld, dan kunnen de initiatiefnemers een uitgebreide omgevingsvergunning aanvragen.

In maart 2021 is in de gemeenteraad het Afwegingskader voor zonne- en windenergie behandeld. De raad heeft als amendement ingediend dat er eerst beleid voor zonne- en/of windparken moet komen. De verwachting is dat dit beleid in het eerste halfjaar van 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Tot er vastgesteld beleid is voor zonne- en windenergie worden er geen principeverzoeken voor zonne- of windparken beoordeeld. 

 Bekijk het afwegingskader zonne- en windenergie