De gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende taak. Om deze goed uit te voeren kunnen raadsleden hiervoor een aantal instrumenten gebruiken. Hier staan ze uitgelegd.

Initiatiefvoorstel

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. Meestal legt het college voorstellen aan de raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.

Procedure

 • Een initiatiefvoorstel wordt ingediend bij de voorzitter van de raad. Hierna wordt het college om een reactie gevraagd, voordat het voorstel wordt behandeld in een commissie waarna besluitvorming plaatsvindt in de raadsvergadering.

Amendement

Bij de behandeling van een voorstel kan de raad nog wijzigingen aanbrengen. Dat doet de raad door het indienen van een amendement. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een (ontwerp)raadsbesluit. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke voorstel gewijzigd.

Procedure

 • Raadsleden dienen in principe een amendement schriftelijk in, tenzij het heel eenvoudig is, dan kan het ook mondeling. Er moet sprake zijn van een rechtstreeks verband tussen de inhoud van het amendement en die van het ontwerpbesluit.
 • Voordat er en besluit wordt genomen over een amendement krijgt het college van B&W de gelegenheid om een reactie te geven.
 • Overzicht van ingediende Moties en Amendementen(externe link)

Motie

Door middel van een motie spreekt de raad een oordeel uit of doet hij een wens of verzoek aan het college.

Procedure

 • De motie kan gaan over een onderwerp of voorstel dat op de agenda staat en deze wordt tegelijkertijd behandeld bij het betreffende agendapunt. Maar een motie kan ook gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan. Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag en wordt als allerlaatste behandeld, voor de sluiting van de raadsvergadering.
 • Raadsleden dien in principe een motie schriftelijk in, tenzij het heel eenvoudig is, dan kan het ook mondeling.
 • Voordat er en besluit wordt genomen over een amendement krijgt het college van B&W de gelegenheid om een reactie te geven.
 • Het kan zijn het college de motie niet kan of wil uitvoeren zoals de raad dat heeft besloten. Het college informeert de raad hiervan zo snel mogelijk en het is aan de raadsleden om te bepalen hoe hier mee om te gaan.
 • Overzicht van ingediende Moties en Amendementen(externe link)

Mondelinge vragen

Raadsleden kunnen mondelinge vragen stellen aan het college. Tijdens de raadsvergadering is hiervoor een vast moment ingebouwd: het vragenhalfuur. Het vragenuur is bedoeld om informatie of een uitspraak te krijgen van het college over een actueel onderwerp.

Procedure

 • De vragen moeten van tevoren worden aangemeld. Dat kan tot 17.00 uur de dag vóór de vergadering.
 • Het onderwerp is niet al geagendeerd voor de vergadering.
 • Nadat de vragen zijn beantwoord, kan de vragensteller één aanvullende vraag stellen. Er vindt dus geen debat plaats.

Interpellatie

De raad heeft de mogelijkheid om informatie van het college te vragen.
Met een interpellatie kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Eventueel kan via een motie een uitspraak van de raad worden verkregen. (Een interpellatie gaat dus verder dan het stellen van mondelinge vragen.)

Procedure

 • Raadsleden moeten een verzoek tot interpellatie schriftelijk indienen bij de voorzitter van de raad. Het verzoek bestaat minimaal uit de vragen die het raadslid wil stellen.
 • Een verzoek tot interpellatie dat zeker 48 uur van te voren is ingediend, wordt in de eerst volgende raadsvergadering behandeld. Of het moet spoedeisend zijn, anders wordt het de raadsvergadering daarop.

Schriftelijke vragen

De raad kan het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. De vragen zijn uitgebreider en gaan vaak dieper in op het onderwerp dan de mondelinge vragen. Het college zorgt ook altijd voor een schriftelijke beantwoording van de vragen.

Procedure

 • Een raadslid dient de vragen schriftelijk in bij de voorzitter van de raad..
 • Het college beantwoordt de vragen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen. Mocht dit niet lukken dan brengt het college de raad op hoogte en geeft daarbij aan wanneer zij verwacht de vragen wel te kunnen beantwoorden
 • Na de beantwoording worden deze geagendeerd voor een eerst volgende commissievergadering en kan de vragensteller een nadere vraag stellen over het antwoord.
 • Overzicht van de Schriftelijke vragen(externe link)

Inlichtingen

Met het verzoek om inlichtingen kan een raadslid meer achtergrondinformatie over een onderwerp vragen bij het college of de burgemeester. Dit zijn vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Eventueel kan via een motie een uitspraak van de raad worden verkregen. (Dit gaat dus verder dan het stellen van schriftelijke vragen.)

Procedure

 • Raadsleden dienen hun verzoek om inlichtingen schriftelijk in bij de griffier.
 • Het college geeft de gevraagde inlichtingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen.
 • De vragen en antwoorden (inlichtingen) vormen samen het agendapunt voor een raadsvergadering.