U kunt op verschillende manieren uw mening kenbaar maken of meepraten: spreekrecht, brief aan gemeenteraad, burgerinitiatief en direct contact met een raadslid.

Spreekrecht

Verzoek spreekrecht indienen

Bij een vergadering van de:

 • raad mag u maximaal 5 minuten inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat;
 • commissie mag u tweemaal, aan het begin van elke termijn van de commissie, maximaal 5 minuten uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat.

U kunt geen gebruik maken van het spreekrecht over benoemingen; bij bezwaar- en beroepszaken; het vragenhalfuur en andere procesmatige onderwerpen zoals het vaststellen van de agenda en mededelingen.

Meepraten over een onderwerp in gemeenteraad of commissie?

Vraag uw spreekrecht aan via griffie@nuenen.nl

Met de volgende gegevens:

 • naam en adres
 • telefoonnummer
 • datum vergadering en het onderwerp
 • spreekt u namens een organisatie: de naam van de organisatie

Live uitzending commissie- en raadsvergadering

De commissie- en raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Nuenen worden live uitgezonden door de Lokale Omroep Nuenen (LON). Deze beelden kunnen achteraf teruggekeken worden via nuenen.raadsinformatie.nl . We wijzen u er op dat u als inspreker tijdens een vergadering ook in beeld wordt gebracht.

Contact met de gemeenteraad

Brief aan gemeenteraad

Brief aan gemeenteraad

U doet een verzoek aan de raad of stelt een vraag. Om misverstanden te voorkomen is het dan ook belangrijk dat duidelijk is dat u zich richt tot de gemeenteraad. Na ontvangst komt uw brief op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering. Ter bescherming van uw privacy is de mail zelf alleen in te zien door raadsleden. Meestal vraagt de gemeenteraad het college van B&W om de brief namens de gemeenteraad te beantwoorden en vraagt de gemeenteraad een kopie van dit antwoord, zodat de raadsleden op de hoogte zijn. U krijgt antwoord binnen zes weken na de datum van de raadsvergadering waar uw brief op de lijst van ingekomen stukken stond. Mocht dit anders lopen, dan krijgt u hierover bericht. Soms wil de gemeenteraad het antwoord bespreken. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Hoe kunt u een brief aan de gemeenteraad sturen?

U richt uw brief aan:
Gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a.
Postbus 10 000
5670 GA Nuenen

Uw e-mail stuurt u aan:
griffie@nuenen.nl, onderwerp "Brief aan de gemeenteraad”.

Of u maakt gebruik van het webformulier.

Burgerinitiatief

Heeft u een goed idee of een oplossing voor uw wijk of voor ons dorp? Wilt u dat de gemeenteraad uw oplossing, plan of voorstel op de politieke agenda plaatst? Via het burgerinitiatief kunt u dit regelen.

Wat is het burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een uitgewerkt voorstel om bijvoorbeeld iets te verbeteren, iets in te voeren of iets op te lossen. Het is geen klacht of een verzoek om een bepaald onderwerp te bespreken. Het heeft geen zin om het burgerinitiatief te gebruiken voor een protest tegen een pas door de gemeenteraad genomen besluit.

Voorwaarden indienen burgerinitiatief

 • U bent inwoner van Nuenen en 18 jaar of ouder.
 • U moet voldoen aan de voorwaarden die gelden om te mogen stemmen. Deze voorwaarden staan in artikel B3, lid 2 en 3, van de Kieswet.
 • U dient in een nauwkeurige omschrijving van het voorstel met een toelichting.
 • U vermeldt uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en handtekening.
 • U vermeldt de voor- en achternaam van uw plaatsvervanger, voorzien van adres, geboortedatum en handtekening.
 • U dient in minstens 75 handtekeningen van inwoners van Nuenen van 18 jaar of ouder, die het voorstel ondersteunen. Deze inwoners moeten voldoen aan de voorwaarden om te mogen stemmen. Alle handtekeningen van de ondersteuners moeten zijn voorzien van voor- en achternaam, adres en geboortedatum.

Wanneer geen burgerinitiatief mogelijk?

Een burgerinitiatief kan niet gaan over:

 • Een onderwerp waarover de raad geen beslissing mag en kan nemen.
 • Een vraag over het gemeentelijk beleid.
 • Een klacht over het gemeentebestuur
 • Een onderwerp waarover de raad in deze raadsperiode al een besluit heeft genomen.
 • Bezwaar tegen een gemeentelijk besluit.

Indienen burgerinitiatief

U kunt uw vraag mondeling, schriftelijk of digitaal aan de gemeente stellen. 
Mondeling (bezoekadres): Jan van Schijnveltlaan 2, 5671CK Nuenen, (040) 2631 631
Schriftelijk (postadres): Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen
Digitaal:gemeentehuis@nuenen.nl 

U kunt uw burgerinitiatief schriftelijk indienen met behulp van het burgerinitiatiefformulier. Digitaal indienen is niet mogelijk vanwege de handtekeningenlijst. Print het formulier, vul het in en stuur het samen met de handtekeningenlijst terug naar:
            Gemeente Nuenen
            t.a.v. de griffie
            Antwoordnummer 1000 (postzegel is niet nodig)
            5670 ZX Nuenen

Procedure na indiening burgerinitiatief

Als de gemeenteraad uw burgerinitiatief heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum en welk tijdstip de raad beslist of uw voorstel op de agenda komt. Als het burgerinitiatief niet aan alle voorwaarden voldoet, staat dit in de ontvangstbevestiging. Als uw voorstel niet in de vorm van een burgerinitiatief ingediend kan worden, stuurt de raad het door naar het college van burgemeester en wethouders. Wordt uw voorstel geagendeerd, dan gebeurt dit op de eerste raadsvergadering na ontvangst van het burgerinitiatief. De burgemeester nodigt u (of uw plaatsvervanger) uit om uw voorstel mondeling toe te lichten tijdens de raadsvergadering.

Hulp bij indienen burgerinitiatief

Is de gegeven informatie niet voldoende duidelijk? Neemt u dan contact op met de griffie van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt u bij het indienen van uw voorstel.

Links

Direct contact met een raadslid

Iedereen kan een lid van de gemeenteraad bellen, mailen, schrijven of om een afspraak vragen. Zaken zoals een huis, een uitkering of een paspoort kan een raadslid niet zomaar voor u regelen. Daarvoor zult u over het algemeen de officiële ambtelijke weg moeten bewandelen. Wel kunnen ze misstanden aan de kaak stellen. Ook kunt u onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan met raadsleden bespreken.