Direct regelen

Klacht indienen

Wat moet ik doen?

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding openbare ruimte. 

Klacht indienen

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders. 

De klacht kunt u online regelen.

U kunt de klacht ook per brief indienen. Deze stuurt u naar: postbus 10 000, 5670 GA Nuenen. In de brief geeft u aan wie u bent en waar u woont, liefst met telefoonnummer. Geef aan tegen wie een klacht indient en waarom. U omschrijft daarbij zo concreet mogelijk wat er is gebeurd en waarom u daarover klaagt.

Procedure

Na de indiening van uw klacht ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld wie de contactpersoon is voor de afhandeling van uw klacht. Bij deze persoon kunt u terecht voor aanvullende opmerkingen en vragen betreffende uw klacht.

De contactpersoon checkt of uw brief daadwerkelijk als klacht moet worden behandeld of dat er een andere procedure gevolgd kan of moet (of had moeten) worden. Ook is het mogelijk dat uw klacht niet behandeld kan worden omdat het voorval bijvoorbeeld langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. In het geval dat uw klacht, niet als klacht wordt behandeld, ontvangt u hierover bericht.

Voldoet uw klacht aan de wettelijke eisen, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek of u ontvangt een brief waar inhoudelijk op uw klacht wordt ingegaan. Indien uw klacht met de brief of het gesprek niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan uw klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie.

Naar aanleiding van de hoorzitting schrijft de klachtencommissie een advies. Dit advies wordt, conform de Verordening klachtbehandeling, voorgelegd aan het bestuursorgaan dat beslist over uw klacht. 

Uiteindelijk neemt het betrokken bestuursorgaan een beslissing over uw klacht. U krijgt de beslissing toegestuurd.

Hoe lang duurt het? 

De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken af. Als uw klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie dan is die termijn 10 weken. De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Nationale Ombudsman

Als u het niet eens bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Extra informatie

  • Geef in uw klacht zo concreet mogelijk aan tegen welke gedragingen van welke medewerker(s) of bestuurder(s) uw klacht zich richt; noem zo mogelijk tijd en plaats van de gedragingen
  • Geef aan of er mensen zijn die de gedragingen kunnen bevestigen
  • Zorg dat u van uw klacht een kopie maakt voor u zelf